Budżet Miasta Płocka na 2006 rok
Budżet Miasta Płocka na 2006 rok

Uchwała Rady Miasta Płocka w sprawie uchwalenia budżetu miasta Płocka na 2006 rok

ZAŁĄCZNIKI- część obowiązująca

Załącznik Nr 1 Dochody Gminy na 2006 rok

Załącznik Nr 2 Dochody Powiatu na 2006 rok

Załącznik Nr 3 Plan dochodów i wydatków zadań bieżących realizowanych na podstawie porozumień na 2006 rok

Załącznik Nr 4 Wydatki zbiorczo budżetu Gminy /Powiatu na 2006 rok w układzie klasyfikacji budżetowej

Załącznik Nr 5 Plan finansowy zadań zleconych z zakresu administracji rządowej na 2006 rok Wydatki na "zadania zlecone" gminom

Załącznik Nr 6 Plan finansowy zadań zleconych z zakresu administracji rządowej na 2006 rok Wydatki na "zadania zlecone" powiatom

Załącznik Nr 7 Przychody i wydatki Miejskiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na 2006 rok

Załącznik Nr 8 Przychody i wydatki Powiatowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na 2006 rok

Załącznik Nr 9 Przychody i wydatki Powiatowego Funduszu Gospodarki Zasobem Geodezyjnym i Kartograficznym na 2006 rok

Załącznik Nr 10 Plan zadań realizowanych ze środków z tytułu wydanych zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych w 2006 roku

Załącznik Nr 11 Dotacje dla podmiotów niezaliczanych do sektora finansów publicznych na 2006 rok

Załącznik Nr 12 Wydatki jednostek pomocniczych (Rad Mieszkańców Osiedli) na 2006 rok

Załącznik Nr 13 Prognoza długu miasta Płocka na dzień 31.12.2006 rok

Załącznik Nr 14 Przychody i rozchody budżetu miasta Płocka na 2006 rok

Załącznik Nr 15 Wydatki na programy i projekty realizowane ze środków funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności

Załącznik Nr 16 Plan dochodów Budżetu Państwa zlecanych jednostkom samorządu terytorialnego na 2006 rok

Załącznik Nr 17 Przychody i wydatki zakładów budżetowych w 2006 roku

Załącznik Nr 18 Dotacje dla instytucji kultury w 2006 roku (ujętych w prowadzonym rejestrze)

Załącznik Nr 19 Dochody i wydatki rachunków dochodów własnych jednostek budżetowych w 2006 rokuCZĘŚĆ OPISOWA

Budżet miasta Płocka na 2006 rok

DOCHODY - część opisowa

Budżet Gminy

Budżet Powiatu

Źródła pokrycia deficytu budżetowegoWYDATKI - część opisowa

Rozchody budżetu miasta Płocka na 2006 rok

Zakresy rzeczowe zadań inwestycyjnych Gminy

Zakresy rzeczowe zadań inwestycyjnych Powiatu

Wykaz zadań Wydziałów Urzędu - Gmina

Wykaz zadań Wydziałów Urzędu - Powiat

Wykaz zadań gminnych jednostek budżetowych

Wykaz zadań powiatowych jednostek budżetowych

Wykaz zadań jednostek pozabudżetowych Gminy

Wykaz zadań jednostek pozabudżetowych Powiatu

Wykaz zadań gminnych jednostek oświatowych

Wykaz zadań powiatowych jednostek oświatowych

Wykaz zadań jednostek oświatowych w zespołachINFORMACJE UZUPEŁNIAJĄCE

Tabela Nr 1 Wydatki majątkowe na 2006 rok

Tabela Nr 2 Wydatki bieżące budżetu miasta na 2006 rok

Tabela Nr 3 Zbiorcze zestawienie wydatków gminnych i powiatowych jednostek budżetowych oraz jednostek powiatowej administracji zespolonej w 2006 roku

Tabela Nr 4 Konsekwencje dla Budżetu Miasta Płocka z tytułu spłat kredytów, pożyczek oraz wykupu obligacjiMienie komunalne

Tabela Nr 1 Wartość majątku trwałego Gminy - zestawienie zbiorcze

Tabela Nr 2 Majątek trwały Urzędu Miasta

Tabela Nr 3 Wartość majątku trwałego jednostek budżetowych - zestawienie zbiorcze

Tabela Nr 4 Majątek trwały poszczególnych jednostek budżetowych

Tabela Nr 5 Majątek trwały zakładów budżetowych - zestawienie zbiorcze

Tabela Nr 6 Majątek trwały w użytkowaniu poszczególnych zakładów budżetowych

Tabela Nr 7 Obrót i gospodarowanie nieruchomościami komunalnymi w latach 2004-2005

Tabela Nr 8 Grunty komunalne

Tabela Nr 9 Zasoby lokalowe Gminy Płock

Tabela Nr 10 Dzierżawa i użyczenie gruntów komunalnych

Tabela Nr 11 Mienie komunalne przekazane w trwały zarząd lub użytkowanie

Tabela Nr 12 Udziały Kapitałowe Gminy Płock

Tabela Nr 13 Majątek trwały poszczególnych instytucji kultury

Tabela Nr 14 Majątek trwały poszczególnych jednostek powiatowej administracji zespolonej