Sprawozdanie z wykonania budżetu miasta Płocka za 2006 rok
ZAŁĄCZNIK NR 1 DO ZARZĄDZENIA NR 392/07

ZAŁĄCZNIK NR 1 DO ZARZĄDZENIA NR 392/07
PREZYDENTA MIASTA PŁOCKA
Z DNIA 20 MARCA 2007 ROKU

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU MIASTA PŁOCKA ZA 2006 ROK


Ogólne informacje o wykonaniu Budżetu Miasta Płocka za 2006 rok


ZAŁĄCZNIKI– część obowiązująca

Załącznik Nr 1 Wykonanie dochodów Gminy za 2006 rok
Załącznik Nr 2 Wykonanie dochodów Powiatu za 2006 rok
Załącznik Nr 3 Plan i wykonanie dochodów i wydatków w zakresie zadań realizowanych na podstawie porozumień za 2006 rok
Załącznik Nr 4 Wykonanie wydatków Budżetu Miasta Płocka za 2006 rok
Załącznik Nr 5 Wykonanie dochodów i wydatków w zakresie zadań zleconych Gminie za 2006 rok
Załącznik Nr 6 Wykonanie dochodów i wydatków w zakresie zadań zleconych Powiatu za 2006 rok
Załącznik Nr 7 Przychody i wydatki Miejskiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej za 2006 rok
Załącznik Nr 8 Przychody i wydatki Powiatowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej za 2006 rok
Załącznik Nr 9 Przychody i wydatki Powiatowego Funduszu Gospodarki Zasobem Geodezyjnym i Kartograficznym za 2006 rok
Załącznik Nr 10 Wykonanie zadań realizowanych ze środków z tytułu wydanych zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych w 2006 roku
Załącznik Nr 11 Wykonanie dotacji dla podmiotów niezaliczanych do sektora finansów publicznych za 2006 rok
Załącznik Nr 12 Wydatki jednostek pomocniczych (Rad Mieszkańców Osiedli) za 2006 rok
Załącznik Nr 13 Przychody i rozchody budżetu miasta Płocka w 2006 roku
Załącznik Nr 14 Wydatki majątkowe na programy i projekty realizowane ze środków funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności
Załącznik Nr 15 Wydatki bieżące na programy i projekty realizowane ze środków funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności
Załącznik Nr 16 Wykonanie dochodów Budżetu Państwa zleconych jednostkom samorządu terytorialnego za 2006 rok
Załącznik Nr 17 Przychody i wydatki zakładów budżetowych w 2006 roku
Załącznik Nr 18 Dotacje dla instytucji kultury w 2006 roku (ujętych w prowadzonym rejestrze)
Załącznik Nr 19 Dochody i wydatki rachunków dochodów własnych w 2006 roku


CZĘŚĆ OPISOWA

DOCHODY – część opisowa


Dochody
Budżet gminy
Budżet powiatu
Przychody budżetu miasta Płocka za 2006 rok


WYDATKI – część opisowa

Wydatki
Rozchody budżetu miasta Płocka za 2006 rok
Zakresy rzeczowe zadań inwestycyjnych - Gmina
Zakresy rzeczowe zadań inwestycyjnych - Powiat
Wykaz zadań Wydziałów Urzędu - Gmina
Wykaz zadań Wydziałów Urzędu - Powiat
Wykaz zadań gminnych jednostek budżetowych
Wykaz zadań powiatowych jednostek budżetowych
Wykaz zadań jednostek pozabudżetowych Gminy
Wykaz zadań jednostek pozabużetowych Powiatu
Wykaz zadań gminnych jednostek oświatowych
Wykaz zadań powiatowych jednostek oświatowych
Wykaz zadań jednostek oświatowych w zespołach


INFORMACJE UZUPEŁNIAJĄCE

Wykonanie wydatków majątkowych za 2006 rok
Wykonanie wydatków bieżących za 2006 rok
Zbiorcze zestawienie wydatków gminnych i powiatowych jednostek budżetowych oraz jednostek powiatowej administracji zespolonej w 2006 roku
Informacja dotycząca finansowego wykonania w 2005 roku wydatków, które nie wygasły z upływem 2005 roku
Informacja o wykorzystaniu środków z Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych za 2006 rok
Informacje o stanie zadłużenia miasta Płocka na dzień 31 grudnia 2006 roku


MIENIE KOMUNALNE

Tabela Nr 1 Wartość majątku trwałego Gminy - zestawienie zbiorcze
Tabela Nr 2 Majątek trwały Urzędu Miasta
Tabela Nr 3 Wartość majątku trwałego jednostek budżetowych - zestawienie zbiorcze
Tabela Nr 4 Majątek trwały poszczególnych jednostek budżetowych
Tabela Nr 5 Majątek trwały zakładów budżetowych - zestawienie zbiorcze
Tabela Nr 6 Majątek trwały w użytkowaniu poszczególnych zakładów budżetowych
Tabela Nr 7 Obrót i gospodarowanie nieruchomościami komunalnymi w latach 2005-2006
Tabela Nr 8 Grunty komunalne
Tabela Nr 9 Zasoby lokalowe Gminy Płock
Tabela Nr 10 Dzierżawa gruntów komunalnych
Tabela Nr 11 Mienie komunalne przekazane w trwały zarząd lub użytkowanie
Tabela Nr 12 Udziały kapitałowe Gminy Płock
Tabela Nr 13 Majątek trwały poszczególnych instytucji kultury
Tabela Nr 14 Majątek trwały poszczególnych jednostek powiatowej administracji zespolonej


Metryka dokumentu
  • Data publikacji: 17 lat temu (wtorek, 27 marca 2007, godzina 11:36)
  • Osoba publikująca: Konrad Kozłowski
  • Nadzór nad treścią: Konrad Kozłowski
  • Ilość wyświetleń: 2 696 007
  • Data ostatniej aktualizacji: wtorek, 16 października 2007, godzina 14:01
  • Historia aktualizacji

  • 16 października 2007, godzina 14:01 Aktualizacja danych