Wioletta Maria Kulpa, Interpelacja Nr 1301 z dnia 05 marca 2021r.
Budowa ulicy Boryszewskiej

                                                                                                                                                                 Płock, 5.03.2021
Wioletta Kulpa
Radna Rady Miasta Płocka


                                                                                 INTERPELACJA

dot. budowy ulicy Boryszewskiej

Podczas spotkania z Panem Dyrektorem MZD na ulicy Boryszewskiej w dniu 4.03.2021 mieszkańcy usłyszeli zgodnie z przekazem ustnym Pana Dyrektora, że wykonawca inwestycji będzie realizował w ramach złożonego kosztorysu – ta pozycja jest podobno w kosztorysie – wjazdy na prywatnych posesjach mieszkańców oraz prace polegające na podniesieniu bram i furtek do nieruchomości.
W związku z powyższym wnoszę o przedstawienie kosztorysu robót budowlanych Wykonawcy i wskazanie mi pozycji z której wynikają te prace, jak również kwota przypisana na ten zakres robót.
Na jakiej podstawie, o ile założono to w kosztorysie zarówno inwestor tj. MZD, jak i wykonawca wpisali kwoty robót na prywatnych posesjach, skoro zakres merytoryczny i techniczny obejmuje wyłącznie pas drogowy. Czy zostały wcześniej przed przystąpieniem do robót budowlanych odebrane oświadczenia (na piśmie) od właścicieli posesji, którzy zgodzili się na wejście na prywatny teren i wykonywanie prac budowlanych tj. podnoszenie bram i furtek oraz wykonanie nadlania betonem lub innym materiałem różnicy terenu pomiędzy wysokością chodnika, a poziomem nieruchomości prywatnych. Podczas wczorajszego spotkania na ulicy Boryszewskiej Pan Dyrektor proponował jednej z mieszkanek (starszej Pani) wykonanie schodków od wewnętrznej jej strony nieruchomości, aby mogła wejść na chodnik w ulicy – czy według UMP są to doskonałe metody na walkę z barierami architektonicznymi? Dlaczego UMP oraz MZD sami stwarzają powstawanie takich barier?
Czy zamawiający mapę do celów projektowych określił cel wykonania tej mapy tj. projekt drogowy i postawił wymóg pomiarów wystarczająco gęsto (jaka ilość) w odniesieniu do wysokości istniejącej drogi i istniejących wjazdów i wejść na posesje?
Czy geodeta wykonał mapę zgodnie z postawionymi założeniami i celami?
Czy projektant wziął pod uwagę projektując drogę wskazania geodety oraz czy podjął się przeanalizowania pomiarów wysokości istniejącej drogi?
W drodze przeprowadzony jest gazociąg od którego powinny być zachowane odpowiednie odległości pozostałych przyłączy infrastruktury podziemnej. Czy widząc dokumentację i wykonanie w terenie gazociągu nie było potrzeby przebudowy gazociągu, aby obniżyć poziom drogi? Tym samym, czy wykonawca dostosował poziom drogi do istniejącego już gazociągu?
Pan Prezydent Terebus na ostatniej sesji Rady Miasta Płocka stwierdził cyt.: Na ul. Boryszewskiej byłem kilkukrotnie, ostatni raz wczoraj. Widocznie pani spotkała się z innymi mieszkańcami, niż z tymi, z którymi spotykało się MZD. Spotkania odbywały się w terenie z firmą wykonawczą, z inspektorami i przedstawicielami Miejskiego Zarządu Dróg.
Tymczasem mieszkańcy ulicy Boryszewskiej (nie Radzanowa) napisali oświadczenie – do wglądu, że nie było z Panem Prezydentem żadnego spotkania, mieszkańcy spotykali się z Panem Dyrektorem MZD i to na ich wniosek, gdy widzieli jaką trudność w bieżącym funkcjonowaniu sprawia im inwestycja. W związku z tym Pan Prezydent Terebus wprowadził w błąd zarówno mnie na sesji, jak i mieszkańców. Chyba, że wypowiedź Pana Prezydenta Terebusa miała intencję, iż przejeżdża tą ulicą, natomiast kontekst wypowiedzi i dyskusja dotyczyła bezpośrednio spotkań z mieszkańcami i przed realizacją inwestycji nakreślenia im jak będzie ona wyglądała i jakie będą z tego tytułu dla nich kłopoty, czego ani UMP, ani MZD wcześniej nie uczynili. Tym samym przez taki brak komunikacji dochodzi do konfliktów i stresowania mieszkańców, którzy nie powinni w obecnej sytuacji być zaskakiwani takim stanem rzeczy zarówno w zakresie realizacji inwestycji, jak i kosztów przyłącza kanalizacyjnego.

                                                                                                                                   Wioletta Kulpa


Dokumenty:
Metryka dokumentu
  • Data publikacji: 3 lata temu (poniedziałek, 15 marca 2021, godzina 11:43)
  • Osoba publikująca: Agnieszka Kopera
  • Nadzór nad treścią: Agnieszka Kopera
  • Ilość wyświetleń: 928
  • Data ostatniej aktualizacji: środa, 17 marca 2021, godzina 14:46
  • Historia aktualizacji

  • 17 marca 2021, godzina 14:46 Aktualizacja dokumentu
    15 marca 2021, godzina 11:45 Aktualizacja dokumentu