Wioletta Maria Kulpa, Interpelacja Nr 1491 z dnia 27 października 2021r.
Budowa toru wyścigowego na terenach po byłej Cukrowni na osiedlu Borowiczki

                                                                                                                                                       Płock, dn. 26.10.2021
Wioletta Kulpa
Radna Rady Miasta Płocka


                                                                            INTERPELACJA


Dotyczy budowy toru wyścigowego na terenach po byłej Cukrowni na osiedlu Borowiczki

Na wniosek mieszkańców proszę o wyjaśnienie prowadzonych prac inwestycyjnych budowy toru wyścigowego na terenie osiedla Borowiczki. Oczywiście zdaję sobie sprawę, że teren należy do prywatnego właściciela, jednak charakter prowadzonej inwestycji zarówno ingeruje w przestrzeń objętą Naturą 2000 oraz prawdopodobne oddziaływanie zarówno na środowisko, jak i okolicznych mieszkańców może wywołać negatywne skutki.

Po pierwsze chciałabym prosić o wyjaśnienie tematu budowy ulicy Raczkowizna, mieszkańcy poinformowali mnie, że wiele lat temu zwracali się do Prezydenta miasta Płocka z prośbo o realizację tej inwestycji drogowej, jednak zawsze odpowiedź spotykała się z informacją o małym natężeniu ruchu w tym obszarze i braku zasadności wydatkowania środków na dojazd mieszkańców z innej gminy. Oczywiście pomimo tego faktu, Miasto Płock złożyło wniosek o wsparcie realizacji tej inwestycji ze środków budżetu Państwa Polskiego. Takie dofinansowanie miasto otrzymało z rządowego Funduszu Rozbudowy Dróg Lokalnych w kwocie ponad 2,8 mln złotych. Stąd dzięki dofinansowaniu możliwa była realizacja tej inwestycji w tak szybkim czasie. W związku z tym składam pytanie, czy pomysł ze skierowaniem wniosku o dofinansowanie ze środków budżetu państwa budowy ulicy Raczkowizna bez wcześniejszej informacji mieszkańców i konsultacji z nimi był związany z budową toru wyścigowego?

Po drugie proszę o informację, jaki był cel zakupu przez Urząd Miasta Płocka działki obok budowanego toru wyścigowego o wielkości ok. 7 ha? Czy Miasto Płock planuje samo lub po przekazaniu do miejskiej s-ki prowadzić działania inwestycyjne związane z podobną działalnością zbliżoną do prowadzonej inwestycji na terenie prywatnego inwestora. Czy Miasto Płock chce w tym zakresie zaproponować partnerstwo publiczno-prywatne?

Po trzecie, czy inwestor prywatny realizujący budowę toru wyścigowego zwracał się do Urzędu Miasta Płocka o jakiekolwiek zgody, czy prowadził badanie oddziaływania na środowisko, czy były wydawane zezwolenia na wycinkę drzew?
Wreszcie, czy inwestor zgłosił w Urzędzie Miasta, że zamierza utwardzić teren, zgodnie z przepisami każde podobne działania na swoim prywatnym terenie powinny podlegać zgłoszeniu, jeśli działalność driftowa nie będzie oczywiście podlegała opłatom, tj. sprzedaż biletów/wejściówek na wyścigi, wtedy należy wystąpić o pozwolenie i załączyć raport oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko.

Po czwarte, czy nie jest obowiązkiem właściciela działki umieszczenie tablicy informacyjnej przedstawiającej podstawowe dane związane z placem budowy w myśl prawa budowlanego?

Po piąte nie trzeba być doskonałym specjalistą w dziedzinie budowy torów wyścigowych, ale bacznym obserwatorem z czym wiążą się podobne inwestycje, czyli między innymi hałas, zapach palonej gumy. Jeśli zabudowa jednorodzinna jest w najbliższym otoczeniu oddalona o ok. 500 metrów stąd siłą rzeczy mieszkańcy będą mieli utrudnione codzienne funkcjonowanie, zakłócony komfort życia domowego, w związku z tym czy inwestor rozmawiał z Urzędem Miasta Płocka nt. zamontowania m.in. ekranów dźwiękochłonnych? Bądź czy zaproponował inne działania, które w jakimś zakresie zmniejszą negatywne oddziaływanie.
Skoro na terenie inwestycji powstają trybuny dla widzów oraz duży hangar na samochody można domniemywać, że mogą odbywać się również zawody, czy oddziaływanie na środowisko i hałas dla mieszkańców będzie generowany z tej inwestycji.

Po szóste Czy w tym przypadku nie było konieczności przedstawienia Karty Informacyjnej Przedsięwzięcia (KIP) dokumentu przedstawiającego w kompleksowy sposób główne założenia planowanej inwestycji? Dokument stanowi podstawę do wszczęcia procedury wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach, niezbędnej do przygotowania w myśl Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 9 listopada 2010 r. w sprawie przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko.

Po siódme nawet, gdyby w tym momencie nie były potrzebne według Urzędu Miasta Płocka jakiekolwiek zezwolenia, choć zaznajomiłam się z informacjami internetowymi, iż podobne inwestycje prywatne realizowane w Polsce spotykały się już z obaleniem tezy, iż nie jest potrzebne pozwolenie i decyzja środowiskowa (były w tej sprawie wydawane wyroki sądów polskich), czy inwestor może po zakończeniu inwestycji wystąpić post factum o wydanie pozwolenia na zmianę przeznaczenia tej inwestycji np. prowadzenie zawodów z udziałem publiczności o szerszej skali, jaka wówczas będzie przyjęta procedura i jakie będą wymagane prawem dokumenty do złożenia.


                                                                                                                                   Wioletta KulpaDokumenty:
Metryka dokumentu
  • Data publikacji: 2 lata temu (środa, 27 października 2021, godzina 14:52)
  • Osoba publikująca: Agnieszka Kopera
  • Nadzór nad treścią: Agnieszka Kopera
  • Ilość wyświetleń: 1 440
  • Data ostatniej aktualizacji: środa, 10 listopada 2021, godzina 13:32
  • Historia aktualizacji

  • 10 listopada 2021, godzina 13:32 Aktualizacja dokumentu
    27 października 2021, godzina 14:53 Aktualizacja dokumentu