Interpelacje Radnych Miasta:
Zakres: Interpelacje z 2003 roku
 • Interpelacja: Piotr Nowicki / 2003-12-31 / 486
  Proszę o udzielenie informacji dotyczących lotniska Aeroklubu Ziemi Mazowieckiej
 • Interpelacja: Grażyna Opatrzyk / 2003-12-31 / 485
  Wnoszę o przekazanie mi kompletnej dokumentacji wraz z korespondencją towarzyszącą w sprawie sprzedaży – zamiany działek Urzędu Miasta Płocka, PERN Płock.
 • Interpelacja: Anna Kossakowska / 2003-12-31 / 484
  Wnoszę o przedstawienie zestawienia zbiorczego nt. „ Podziału środków finansowych przeznaczonych na realizację zadań miejskiego programu profilaktyki i rozwiązywania probl. Alkoholowych za rok 2003 „. Zadania określone w poszczególnych punktach 1, 2, 3, 4, 5, 6 z podziałem na kwoty, instytucje je realizujące, przeznaczenie i efekt osiągnięty w wyniku podjętych działań.
 • Interpelacja: Anna Kossakowska / 2003-12-31 / 483
  Wnoszę o przedstawienie informacji nt. realizacji zadania „plac manewrowy przy Technikum Elektrycznym” – w roku bieżącym nastąpiło rozstrzygnięcie przetargu i w związku z powyższym proszę o poinformowanie na jaką kwotę nastąpiło rozstrzygnięcie przetargu i kiedy nastąpi wykonanie w/ w zadania.
 • Interpelacja: Anna Kossakowska / 2003-12-31 / 482
  W miesiącu grudniu nastąpiło rozstrzygnięcie konkursu w ramach funduszu grantowego UNDP. Proszę o podanie kryteriów oceny wniosków jakie przyjęła komisja rozstrzygająca o wnioskach złożonych przez organizacje pozarządowe. Czy były kryteria stałe, czy też zmieniały się podczas prac, obrad /komisji/ która kwalifikowała wnioski.
 • Interpelacja: Andrzej Nowakowski / 2003-12-31 / 481
  1. Na jakim etapie znajdują się starania Urzędu Miasta i spółek miejskich o środki pochodzące z UE? Proszę o konkretne informacje na temat wniosków o dofinansowanie z unijnych funduszy strukturalnych. 2. Czy Płock uczestniczy (lub zamierza) wziąć udział w Samorządowym Audycie Europejskim, w ramach którego gminy mogą zostać ocenione przez specjalistów od unijnej pomocy.
 • Interpelacja: Andrzej Nowakowski / 2003-12-31 / 480
  Proszę o rozważenie możliwości wycinki kolejnych drzew ulicy Otolińskiej, które stanowią zagrożenie ruchu komunikacyjnego (widoczne ślady na drzewach).
 • Interpelacja: Andrzej Nowakowski / 2003-12-31 / 479
  1. Jakie kwoty z budżetu miasta były przeznaczane corocznie na utrzymanie cmentarza komunalnego w Płocku, gdy zarządcą był p. Frydrysiak. 2. Jakie są plany UM w związku z osobami handlującymi przy cmentarzu komunalnym?
 • Interpelacja: Andrzej Nowakowski / 2003-12-31 / 478
  Bardzo proszę o aktualne informacje na temat organizacji szkoły talentów – ewentualne zapraszanie na spotkania w w/ w sprawie. Proszę o odpowiedź – na czym miałby polegać współudział miasta w organizacji tego typu szkoły?
 • Interpelacja: Andrzej Nowakowski / 2003-12-31 / 477
  Proszę o jak najpilniejsze rozwiązanie problemu I prywatnego LO (spółki LOGOS).
 • Interpelacja: Andrzej Nowakowski / 2003-12-29 / 476
  Proszę o informacje na temat kosztów funkcjonowania Płockiej Orkiestry Symfonicznej od początku jej funkcjonowania (jakie kwoty z Budżetu Miasta szły na jej funkcjonowanie?).
 • Interpelacja: Andrzej Nowakowski / 2003-12-29 / 475
  Czy istnieją działania i plany zmierzające do położenia drugiej nitki ulicy Wyszogrodzkiej od Podolszyc w stronę Słupna.
 • Interpelacja: Andrzej Nowakowski / 2003-12-22 / 474
  Proszę o wyjaśnienie podnoszonych przeze mnie kwestii na posiedzeniu Komisji Skarbu (8.12.2003) związanych z zakupami inwestycyjnymi w PEC (kopiarka TOSHIBA) oraz w wykonaniem parkingu przy posesji budynku przy ulicy Bielskiej 9/11.
 • Interpelacja: Andrzej Nowakowski / 2003-12-22 / 473
  Proszę o wyjaśnienie kwestii dopłat Urzędu Miasta do ZUOK oraz zobowiązań ZUOK wobec miasta i kredytów, które spółka ta ma spłacić – harmonogram spłat.
 • Interpelacja: Andrzej Nowakowski / 2003-12-17 / 472
  1. Jaki był koszt informatyzacji UMP. 2. Ile zakupiono komputerów (oraz ile jest w sumie - w UM, Radach Osiedli, szkołach, zakładach budżetowych, spółkach miejskich i innych jednostkach). 3. Jak często jest wymieniane oprogramowanie i jaki jest tego koszt. 4. Czy było rozważane skorzystanie z darmowego oprogramowania „Open source”?
 • Interpelacja: Barbara Smardzewska – Czmiel / 2003-12-12 / 471
  Proszę o informację na temat stanu zaawansowania postępowania w sprawie wykupu lokali mieszkalnych przez 5-ciu lokatorów w bloku „Na Skarpie” 2 stanowiącym własność gminy.
 • Interpelacja: Jerzy Seweryniak / 2003-12-12 / 470
  Do Pana Prezydenta i Zarządu Miasta Płocka. Prośba o wprowadzenie w wieloletnie zadania inwestycyjne 3 pozycje:
 • Interpelacja: Wojciech Hetkowski / 2003-12-09 / 466
  Mieszkańcy Osiedla Podolszyce – Południe proszą o pomoc w spowodowaniu naprawy (wstawienie szyb, blachy itp. ) przystanku aut. Linii 19, 22 (Przystanek końcowy A.J.P II) a także postawienie zadaszonych i oszklonych przystanków przy Szkole Podstawowej Nr 22 (przystanek linii 3, 26)
 • Interpelacja: Wojciech Hetkowski / 2003-12-09 / 465
  Mieszkańcy Osiedla Podolszyce Południe proszą o działanie ze strony miasta poprzez dofinansowanie dodatkowych patroli Policji, pojawienie się patroli Policji, oraz spowodowanie zwiększenia aktywności Straży Miejskiej na osiedlu Podolszyce Płd.
 • Interpelacja: Zenon Sylwester Wiśniewski / 2003-12-09 / 464
  Proszę o podanie personaliów osoby odpowiedzialnej na basenie Podolanka zatrudnionej na etacie uzdatniacz wody.
 • Interpelacja: Zenon Sylwester Wiśniewski / 2003-12-09 / 463
  W sprawie braku widocznego znaku „KONTROLA RADAROWA” przed zamontowanym na stałe przy ulicy Wyszogrodzkiej (obok salonu Seata) radaru przez płocką policję.
 • Interpelacja: Zenon Sylwester Wiśniewski / 2003-12-09 / 462
  W sprawie wyjaśnienia powodów dużej ilości bakterii gronkowca na płockich pływalniach.
 • Interpelacja: Zbigniew Nowak / 2003-12-09 / 461
  Dotyczy stanu wodociągu łączącego prawobrzeżną część Płocka z Radziwiem. Wodociąg łączący prawobrzeżną część Płock z Radziwiem został wybudowany ponad ćwierć wieku temu. Czy stan w/ w wodociągu nie wpływie na brak wody w dzielnicy „Radziwie”.
 • Interpelacja: Zbigniew Nowak / 2003-12-09 / 460
  Dotyczy usprawnienia ruchu na ulicy 1- go Maja. Przy ulicy 1- go Maja mieści się : Urząd Skarbowy, Urząd Marszałkowski, Komenda Policji, TP S.A.W pobliżu znajduje się Jagiellonka, Targowisko Miejskie, Urząd Wojewódzki, Zakład Karny. W godzinach szczytu przejazd ulicą 1-go Maja jest utrudniony. Czy istnieje możliwość wprowadzenie ruchu jednokierunkowego na w/ w ulicy lub wprowadzenie innych rozwiązań usprawniających ruch.
 • Interpelacja: Zbigniew Nowak / 2003-12-09 / 459
  Naprawa nawierzchni w ulicach Kościelna i Dobrzykowska. W roku 2001 i 2002 wybudowana została kanalizacja sanitarna w ulicy Kościelnej i Dobrzykowskiej . Do chwili obecnej nawierzchnia w/ w ulic nie została doprowadzona do stanu sprzed 2001 roku.