UCHWAŁA NR 128/IX/11 z dnia 19 kwietnia 2011
w sprawie określenia przystanków komunikacyjnych na terenie Miasta Płocka, których właścicielem lub zarządzającym jest Gmina – Miasto Płock, oraz warunków i zasad korzystania z tych przystanków.


UCHWAŁA NR 128/IX/2011
Rady Miasta Płocka
z dnia 19 kwietnia 2011 roku


w sprawie określenia przystanków komunikacyjnych na terenie Miasta Płocka, których właścicielem lub zarządzającym jest Gmina – Miasto Płock, oraz warunków i zasad korzystania z tych przystanków.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990r o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001r.  Nr 142, poz. 1591 ze zmianami: Dz. U. z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 214, poz. 1806, z 2003r. Nr 80, poz. 717, Nr 162, poz. 1568, z 2004r. Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz. 1203, Nr 167, poz. 1759, z 2005r. Nr 172, poz. 1441, Nr 175, poz. 1457, z 2006 r. Nr 17, poz. 128, Nr 181, poz. 1337, z 2007 r. Nr 48, poz. 327, Nr 138, poz. 974, Nr 173, poz. 1218, z 2008 r. Nr 180, poz. 1111, Nr 223, poz. 1458, z 2009r. Nr 52, poz. 420, Nr 157, poz. 1241, z 2010r. Nr 28, poz. 142 i poz. 146, Nr 40, poz. 230, Nr 106, poz. 675),  oraz art. 15 ust. 2 ustawy z dnia 16 grudnia 2010 roku o publicznym transporcie zbiorowym (Dz. U. z 2011 roku Nr 5, poz. 13) Rada Miasta Płocka uchwala co następuje:

§1
Określa się przystanki komunikacyjne na terenie Miasta Płocka, których właścicielem lub zarządzającym jest Gmina Miasto – Płock, zgodnie z wykazem stanowiącym załącznik Nr 1 do uchwały.

§ 2
Warunki i zasady korzystania z przystanków komunikacyjnych, o których mowa w §1 określa załącznik  Nr 2 do uchwały.

§ 3
Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Płock.

§ 4
Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego i wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.
 

 Przewodnicząca
 Rady Miasta Płocka


 Elżbieta Gapińska

 


Uzasadnienie

Ustawa o publicznym transporcie zbiorowym, która weszła w życie z dniem 1 marca b.r. stanowi, iż do zadań organizatora publicznego transportu zbiorowego (Prezydenta Miasta Płocka) należy określenie przystanków komunikacyjnych, których właścicielem lub zarządzającym jest gmina, udostępnianych dla operatorów i przewoźników oraz określenie warunków i zasad korzystania z tych obiektów. Zgodnie z art. 15 ust. 2 wymienionej wyżej ustawy określenie przystanków komunikacyjnych, oraz warunków i zasad korzystania z nich następuje w drodze uchwały podjętej przez Radę Miasta Płocka.

 

Metryka dokumentu
  • Data publikacji: 13 lat temu (środa, 20 kwietnia 2011, godzina 15:13)
  • Osoba publikująca: Konrad Kozłowski
  • Nadzór nad treścią: Konrad Kozłowski
  • Ilość wyświetleń: 2 696 409
  • Dokument nie był aktualizowany od momentu publikacji