Uchwała Nr 893/LIII/06 Rady Miasta Płocka z dnia 21 lutego 2006 roku
w sprawie: programu „Organizacja prac społecznie użytecznych”

Uchwała Nr 893/LIII/06
Rady Miasta Płocka
z dnia 21 lutego 2006 roku

w sprawie: programu „Organizacja prac społecznie użytecznych”

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 art. 40 ust. 1 i art. 41 ust.1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142,  poz. 1591, z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz.1271 i Nr 214, poz. 1806, z 2003 r. Nr 80, poz. 717 i Nr 162, poz. 1568, z 2004r. Nr 102, poz. 1055 i Nr 116, poz.1203 oraz z 2005r. Nr 172, poz.1441 i 17, poz. 128 z 2006 r.),  art. 4 ust. 1 pkt 17 w zw. z art. 92 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142,  poz. 1592, z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271 Nr 200, poz.1688 i Nr 214, poz.1806, z 2003 r.  Nr 162, poz. 1568 oraz z 2004 r. Nr 102, poz. 1055) i § 2 rozporządzenia Ministra Gospodarki i Pracy z dnia 25 października 2005 r. w sprawie trybu organizowania prac społecznie użytecznych (Dz. U. Nr 210, poz. 1745), Rada Miasta Płocka uchwala, co następuje:

§ 1

Przyjmuje się program pn. „Organizacja prac społecznie użytecznych”, skierowany do osób bezrobotnych z terenu Miasta Płocka bez prawa do zasiłku, korzystających ze świadczeń z pomocy społecznej, stanowiący załącznik do uchwały.

§ 2

Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Płocka.

§ 3

Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego.

§ 4

Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.

Wiceprzewodniczący
Rady Miasta Płocka

Tomasz Korga


U Z A S A D N I E N I E

Zgodnie z art. 2  ust. 1 pkt  23a  ustawy  o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy: Prace społecznie użyteczne – to prace wykonywane przez bezrobotnych bez prawa do zasiłku na skutek skierowania przez Starostę, organizowane przez gminę w jednostkach organizacyjnych pomocy społecznej, organizacjach lub instytucjach statutowo zajmujących się pomocą charytatywną  lub na rzecz społeczności lokalnej.

Prace społecznie użyteczne mogą być organizowane m.in. przez gminę w: jednostkach organizacyjnych pomocy społecznej, tj. ośrodkach pomocy społecznej, domach pomocy społecznej, placówkach opiekuńczo wychowawczych, ośrodkach interwencji kryzysowej, w powiatowych jednostkach organizacyjnych pomocy społecznej lub innych jednostkach utworzonych przez gminę na podstawie art. 111 ustawy o pomocy społecznej w celu realizacji zadań pomocy społecznej.

Urząd Miasta Płocka wychodząc na przeciw potrzebom osobom  bezrobotnym znajdującym  się w trudnej sytuacji życiowej - bez prawa do zasiłku z terenu Miasta Płocka korzystającym z pomocy Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Płocku pragnie zaproponować skorzystanie z programu prac społecznie użytecznych. Ponadto program ten posłuży również do rzeczywistej weryfikacji osób które korzystają z pomocy MOPS-u i będzie jednym z elementów ograniczających pobieranie zasiłków przez osoby bezrobotne, które pracują „na czarno”.

 

Metryka dokumentu
  • Data publikacji: 18 lat temu (czwartek, 23 lutego 2006, godzina 09:38)
  • Osoba publikująca: Konrad Kozłowski
  • Nadzór nad treścią: Konrad Kozłowski
  • Ilość wyświetleń: 2 696 083
  • Dokument nie był aktualizowany od momentu publikacji