UCHWAŁA NR 601/XLII/09 z dnia 27 października 2009 roku
w sprawie: zmiany dokumentu pn. „Lokalny Program Rewitalizacji Miasta Płocka - Aktualizacja na lata 2007–2013”

UCHWAŁA NR 601/XLII/09
Rady Miasta Płocka
z dnia 27 października 2009 roku

w sprawie: zmiany dokumentu pn. „Lokalny Program Rewitalizacji Miasta Płocka - Aktualizacja na lata 2007–2013”

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 6 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2001 r. Nr 142 poz. 1591, z 2002 r. Nr 23 poz. 220, Nr 62 poz. 558, Nr 113 poz. 984, Nr 214 poz 1806, Nr 153 poz. 1271, z 2003 r. Nr 80 poz. 717, Nr 162 poz. 1568, z 2004 r. Nr 102 poz.1055, Nr 116 poz. 1203, z 2005 r. Nr 172 poz. 1441, Nr 175 poz. 1457, z 2006 r. Nr 17 poz. 128, Nr 181 poz. 1337, z 2007 r. Nr 48 poz. 327, Nr 138 poz. 974, Nr 173 poz. 1218, z 2008 r. Nr. 180 poz. 1111, Nr 223 poz. 1458, z 2009 r. Nr 52, poz. 420), w związku z art. 92 ust. 3 ustawy z dnia 5 czerwca 1998r. o samorządzie powiatowym (Dz.U. z 2001 r. Nr 142 poz. 1592, z 2002 r. Nr 23 poz. 220, Nr 62 poz. 558, Nr 113 poz. 984, Nr 200 poz. 1688, Nr 214 poz. 1806, Nr 153 poz. 1271, z 2003 r. Nr 162 poz. 1568, z 2004 r. Nr 102 poz. 1055, z 2007 r. Nr 173 poz. 1218, z 2008 r. Nr 180 poz. 1111, Nr 223 poz. 1458, z 2009 r. Nr 92 poz. 753),

Rada Miasta Płocka uchwala, co następuje: 

§1
W dokumencie pn. „Lokalny Program Rewitalizacji Miasta Płocka - Aktualizacja na lata 2007–2013” stanowiącym załącznik nr 2 do Uchwały Nr 729/XLIII/05 Rady Miasta Płocka z dnia          28 czerwca 2005 roku zmieniony Uchwałą Nr 525/XXXVII/09 Rady Miasta Płocka z dnia 26 maja 2009 roku oraz Uchwałą Nr 587/XLI/09 Rady Miasta Płocka z dnia 29 września 2009 roku dodaje się załącznik nr 4 pn. „Postępowanie w zakresie strategicznej oceny oddziaływania na środowisko” w brzmieniu zgodnym z załącznikiem do niniejszej uchwały.

§2
Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Płocka.

§3
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.


Przewodniczący
Rady Miasta Płocka

Tomasz Korga

 


UZASADNIENIE
Zgodnie z Zasadami przygotowania Lokalnych Programów Rewitalizacji (załącznik nr 6 do Uszczegółowienia RPO WM) przyjętymi Uchwałą Nr 676/225/09 Zarządu Województwa Mazowieckiego z dnia 24.03.2009 r. Lokalny Program Rewitalizacji powinien być przygotowany z uwzględnieniem wymogów wynikających z przepisów ustawy z dnia 3.10.2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. Nr 199 z 2008 r., poz. 1227 z późn. zm.) w zakresie strategicznych ocen oddziaływania na środowisko.
Niniejszą uchwałą wprowadza się załącznik nr 4 do LPR, który zawiera informacje na temat przeprowadzonego dla „Lokalnego Programu Rewitalizacji Miasta Płocka – Aktualizacja na lata 2007-2013” postępowania w zakresie strategicznej oceny oddziaływania na środowisko.

Metryka dokumentu
  • Data publikacji: 14 lat temu (piątek, 30 października 2009, godzina 10:30)
  • Osoba publikująca: Konrad Kozłowski
  • Nadzór nad treścią: Konrad Kozłowski
  • Ilość wyświetleń: 2 696 566
  • Dokument nie był aktualizowany od momentu publikacji