Uchwała Nr 784/XLV/05 Rady Miasta Płocka z dnia 27 września 2005 roku
w sprawie: założeń i harmonogramu do opracowania projektu budżetu miasta Płocka na 2006 rok.

Uchwała Nr 784/XLV/05
Rady Miasta Płocka
z dnia 27 września 2005 roku

w sprawie: założeń i harmonogramu do opracowania projektu budżetu miasta Płocka na 2006 rok.

Na podstawie art. 18 ust. 1 Ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. Nr 142, poz. 1591 z 2001 roku, z 2002 Dz. U. Nr 23, poz. 220, Dz. U Nr 62, poz. 558, Dz. U. Nr 113, poz. 984, Dz. U. Nr 153, poz. 1271, Dz. U. Nr 214, poz. 1806, z 2003 roku Dz. U. Nr 80, poz. 717, Dz. U. Nr 162, poz. 1568, z 2004 roku Dz. U. Nr 102, poz. 1055, Dz. U. Nr 116, poz. 1203), w związku z art. 92 ust. 3 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 roku o samorządzie powiatowym (tekst jednolity Dz. U. Nr 142, poz. 1592 z 2001 roku, z 2002 roku Dz. U. Nr 23, poz. 220, Dz. U. Nr 62, poz. 558, Dz. U. Nr 113, poz. 984, Dz. U. Nr 153, poz. 1271, Dz. U. Nr 200, poz. 1688, Dz. U. Nr 214, poz. 1806), z 2003 roku Dz. U. Nr 162, poz. 1568, z 2004 roku Dz. U. Nr 102, poz. 1055), art.119 ustawy z dnia 26 listopada 1998 roku o finansach publicznych (tekst jednolity Dz. U. Nr 15 z 2003 roku, poz. 148, Dz. U. Nr 45, poz. 391, Dz. U. Nr 65, poz. 594, Dz. U. Nr 96, poz. 874, Dz. U. Nr 166, poz. 1611, Dz. U. Nr 189, poz. 1851, z 2004 roku Dz. U. Nr 19, poz. 177, Dz. U. Nr 93, poz. 890, Dz. U. Nr 121, poz. 1264, Dz. U. Nr 123, poz. 1291, Dz. U. Nr 210, poz. 2135, Dz. U. Nr 273, poz. 2703, z 2005 roku Dz. U. Nr 14, poz. 114, Dz. U. Nr 64, poz. 565), oraz Uchwały Nr 385/XVII/99 Rady Miasta Płocka z dnia 12 października 1999 roku w sprawie procedury uchwalania budżetu oraz rodzajów i szczegółowości materiałów informacyjnych towarzyszących projektowi budżetu zmienionej Uchwałą Nr 1177/LVIII/02 Rady Miasta Płocka z dnia 9 października 2002 roku w sprawie zmiany Uchwały Nr 385/XVII/99 Rady Miasta Płocka z dnia 12 października 1999 roku w sprawie procedury uchwalania budżetu oraz rodzajów i szczegółowości materiałów informacyjnych towarzyszących projektowi budżetu oraz Uchwałą Nr 342/XVIII/03 Rady Miasta Płocka z dnia 9 grudnia 2003 roku w sprawie zmiany Uchwały Nr 385/XVII/99 Rady Miasta Płocka z dnia 12 października 1999 roku w sprawie procedury uchwalania budżetu oraz rodzajów i szczegółowości materiałów informacyjnych towarzyszących projektowi budżetu zmienionej Uchwałą Nr 1177/LVIII/02 Rady Miasta Płocka z dnia 9 października 2002 roku w sprawie zmiany Uchwały Nr 385/XVII/99 Rady Miasta Płocka z dnia 12 października 1999 roku w sprawie procedury uchwalania budżetu oraz rodzajów i szczegółowości materiałów informacyjnych towarzyszących projektowi budżetu Rada Miasta Płocka postanawia:

§ 1

Przyjąć założenia do projektu budżetu miasta Płocka na 2006 rok w brzmieniu określonym w załączniku nr 1 do niniejszej Uchwały.

§ 2

Przyjąć harmonogram prac nad projektem budżetu miasta Płocka na 2006 rok zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 3

Wykonanie uchwały powierzyć Prezydentowi Miasta Płocka.

§ 4

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Wiceprzewodniczący
Rady Miasta Płocka

Tomasz Korga


UZASADNIENIE

Założenia i harmonogram do opracowania projektu budżetu miasta Płocka na 2006 rok zostały sporządzone zgodnie z Uchwałą Nr 385/XVII/99 Rady Miasta Płocka z dnia 12 października 1999 roku w sprawie procedury uchwalania budżetu oraz rodzajów i szczegółowości materiałów informacyjnych towarzyszących projektowi budżetu zmienionej Uchwałą Nr 342/XVIII/03 Rady Miasta Płocka z dnia 9 grudnia 2003 roku oraz Uchwałą Nr 1177/LVIII/02 Rady Miasta Płocka z dnia 9 października 2002 roku w sprawie zmiany Uchwały Nr 385/XVII/99 Rady Miasta Płocka z dnia 12 października 1999 roku w sprawie procedury uchwalania budżetu oraz rodzajów i szczegółowości materiałów informacyjnych towarzyszących projektowi budżetu. Głównymi zasadami konstruowania projektu budżetu na 2006 rok będą następujące zasady: równości budżetowej, jedności, rzetelności, pełnego ujęcia dochodów i wydatków oraz efektywności i celowości gospodarowania środkami publicznymi.
Podjęcie uchwały pozwoli na zapewnienie sprawnego przebiegu prac nad opracowaniem projektu budżetu miasta Płocka na 2006 rok.

 

Metryka dokumentu
  • Data publikacji: 18 lat temu (poniedziałek, 03 października 2005, godzina 07:59)
  • Osoba publikująca: Konrad Kozłowski
  • Nadzór nad treścią: Konrad Kozłowski
  • Ilość wyświetleń: 2 696 615
  • Dokument nie był aktualizowany od momentu publikacji