Uchwała Nr 783/XLV/05 Rady Miasta Płocka z dnia 27 września 2005 roku
w sprawie powołania Fundacji „Fundusz Grantowy dla Płocka”

Uchwała Nr 783/XLV/05
Rady Miasta Płocka
z dnia 27 września 2005 roku

w sprawie powołania Fundacji „Fundusz Grantowy dla Płocka”

Na podstawie art. 18 ust.1 w związku z art.7 ust.1 pkt.5, pkt.6, pkt.8, pkt.9, pkt.10, pkt.14, pkt.18 i pkt.19 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym ( Dz.U. z 2001r. Nr 142 poz.1591 ze zm. ; Dz.U. z 2002r. Nr 23 poz.220, Nr 62 poz.558, Nr 113 poz.984, Nr 214 poz. 1806, Nr 153 poz.1271,  Dz.U. z 2003r. Nr 80 poz.717, Nr 162 poz.1568, Dz.U. z 2004r. Nr 102 poz.1055, Nr 116 poz. 1203)  i art.1 i 2 ustawy z dnia 6 kwietnia 1984r. o fundacjach ( Dz. U. z 1991r. Nr 46 poz. 203 ze zm. ;  Dz.U. z 1997r. Nr 121 poz.769, Dz.U. z 2000r. Nr 120 poz. 1268, Dz.U. z 2003r. Nr 162 poz. 1568) Rada Miasta Płocka uchwala co następuje;

§1.

Miasto Płock  wspólnie z Polskim Koncernem Naftowym Orlen S.A. w Płocku  i Basell Orlen Polyolefins Sp. z o.o. w Płocku powołuje Fundację „Fundusz Grantowy dla Płocka.”

§2.

Podstawą działania Fundacji jest Statut Fundacji „Fundusz Grantowy dla Płocka”, stanowiący  załącznik do niniejszej uchwały.

§3.

Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Płocka.

§4.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Wiceprzewodniczący
Rady Miasta Płocka

Tomasz Korga


UZASADNIENIE


Fundacja „Fundusz Grantowy dla Płocka” będzie kontynuacją działań Funduszu Grantowego, który powstał w 2003 roku jako rezultat prac nad aktualizacją Strategii Zrównoważonego Rozwoju Miasta Płocka.
Uspołeczniony proces aktualizacji strategii zaowocował łączeniem planów inwestycyjnych i gospodarczych z celami społecznymi na drodze szerokich konsultacji z mieszkańcami Płocka i lokalnymi organizacjami.
Przyczyniło się to do społecznej mobilizacji osób i instytucji które, jak przyznają, spotkały się po raz pierwszy na szkoleniu w sprawie FORUM DLA PŁOCKA i nabrały przekonania, że wiele publicznych problemów może być z powodzeniem rozwiązywanych przez zbiorowe działania.
Bazując na entuzjaźmie członków FORUM DLA PŁOCKA, Miasto Płock i PKN Orlen S.A utworzyły w 2003 roku FUNDUSZ GRANTOWY, do którego dołączył Levi Strauss Poland. W celu zbudowania przejrzystego i odpowiedzialnego mechanizmu  dla obsługi funduszu, administrowanie powierzono UNDP.
Środki pieniężne zgromadzone w ramach FUNDUSZU GRANTOWEGO DLA PŁOCKA są rozdzielane na granty skierowane do płockich organizacji pozarządowych, szkół i grup nieformalnych jako dofinansowanie projektów realizujących Strategię Zrównoważonego Rozwoju Miasta.
W ramach I edycji Konkursu o dofinansowanie z Funduszu Grantowego Komitet Sterujący Funduszu przyznał dotacje celowe dla 34 projektów, które wpłynęły od płockich organizacji pozarządowych. W II edycji Konkursu Komitet Sterujący przyznał dotacje dla 30 organizacji pozarządowych a w III edycji przekazał dofinansowanie do 31 mikro grantów (do 3000zł) dla szkół i grup nieformalnych oraz do 28 dużych grantów (od 3000zł do 80 000zł). W sumie w trzech edycjach Funduszu organizacje pozarządowe i placówki oświatowe otrzymały dofinansowanie na kwotę 2 005 267,93 zł.
Projekt Funduszu Grantowego dla Płocka, zgodnie z umową zawartą pomiędzy  UNDP a partnerami Funduszu, od początku zakładał administrowanie i koordynowanie Funduszem  przez UNDP do 31 marca 2005r., a następnie przekazanie go społeczności lokalnej.
Wobec powyższego Partnerzy Funduszu (Miasto Płock, PKN Orlen S.A) wraz z nowo pozyskanym partnerem – firmą Basell Orlen Polyolefins i  przedstawicielami UNDP doprowadzili do opracowania i zebrania wszystkich niezbędnych dokumentów w celu stworzenia fundacji, która przejmie działania Funduszu Grantowego dla Płocka i będzie wspierała rozwój społeczeństwa lokalnego.
 Fundacja Levi Strauss w imieniu, której firma Levi Strauss Poland przekazywała środki finansowe na Fundusz Grantowy, z przyczyn prawnych i formalnych nie może być fundatorem Fundacji „Fundusz Grantowy dla Płocka” co nie wyklucza dalszego jej uczestnictwa w roli darczyńcy Fundacji „Fundusz Grantowy dla Płocka”.

 

Metryka dokumentu
  • Data publikacji: 18 lat temu (poniedziałek, 03 października 2005, godzina 07:58)
  • Osoba publikująca: Konrad Kozłowski
  • Nadzór nad treścią: Konrad Kozłowski
  • Ilość wyświetleń: 2 696 352
  • Dokument nie był aktualizowany od momentu publikacji