Załącznik nr 1 do Uchwały Nr 573/XXX/04
UMOWA O WSPÓŁPRACY PARTNERSKIEJ W DZIEDZINIE KULTURY, NAUKI, OŚWIATY, SPORTU, OCHRONY ZDROWIA, GOSPODARKI ORAZ DZIAŁALNOŚCI SAMORZĄDOWEJ

Załącznik nr 1 do Uchwały
Nr 573/XXX/04 Rady
Miasta Płocka z dnia
28 września 2004 roku


Projekt

UMOWA O WSPÓŁPRACY PARTNERSKIEJ
W DZIEDZINIE KULTURY, NAUKI, OŚWIATY, SPORTU,
OCHRONY ZDROWIA, GOSPODARKI
ORAZ DZIAŁALNOŚCI SAMORZĄDOWEJ


podpisana w Płocku dnia .............................................. roku

pomiędzy Gminą Thurrock z siedzibą ................................................., reprezentowaną przez ...................................................................
i Miastem Płock z siedzibą w Płocku, Polska, ul. Stary Rynek 1, reprezentowanym przez Mirosława Milewskiego – Prezydenta Miasta Płocka
zwanymi dalej Umawiającymi się Stronami

  • doceniając znaczenie stosunków między Polską a Wielką Brytanią dla współpracy na kontynencie europejskim, dążąc do umocnienia pokoju i współżycia obywatelskiego oraz szeroko pojętej integracji europejskiej i promocji idei Wspólnej Europy

 

  • w celu wspierania wzajemnie korzystnej współpracy i wymiany między instytucjami gospodarczymi, kulturalnymi, oświatowymi, sportowymi i innymi oraz w celu nadania szczególnego znaczenia bezpośrednim, twórczym kontaktom międzyludzkim

Strony uzgodniły co następuje:

Artykuł 1

Umawiające się Strony będą rozwijać współpracę w dziedzinie kultury, nauki, oświaty, sportu, ochrony zdrowia, gospodarki i działalności samorządowej zgodnie z postanowieniami niniejszej umowy na zasadzie równych praw.

Artykuł 2

Każda z Umawiających się Stron będzie podejmować wysiłki mające na celu popularyzację wartości artystycznych i kulturalnych drugiej Umawiającej się Strony, zapewniając szeroki dostęp do nich swoich obywateli, promując kontakty społeczne i indywidualne.

Artykuł 3

Umawiające się Strony będą popierać rozwój bezpośrednich  kontaktów i współpracy organizacji i stowarzyszeń twórczych, fundacji i instytucji kulturalnych.

Artykuł 4

Umawiające się Strony będą sprzyjać rozwojowi wzajemnie korzystnej współpracy gospodarczej i handlowej, wymianie doświadczeń w dziedzinie działalności samorządowej i kontaktów między przedsiębiorstwami obu miast.

Artykuł 5

Umawiające się Strony będą popierać współpracę w zakresie działalności sportowej realizowanej przez organizacje obu miast.

Artykuł 6

Umawiające się Strony będą popierać współpracę w dziedzinie ochrony zdrowia i nauk medycznych realizowaną przez odpowiednie organizacje i stowarzyszenia.

Artykuł 7

1. Niniejsza Umowa zostaje podpisana na czas nieokreślony.
2. Każda z Umawiających się Stron może rozwiązać niniejszą Umowę po upływie sześciu miesięcy od daty wypowiedzenia.

Artykuł 8

Umowę sporządzono w dwóch identycznych egzemplarzach, każdy w języku polskim i angielskim, przy czym obydwa teksty posiadają jednakową moc wiążącą.

Artykuł 9

Umowa wchodzi w życie po zatwierdzeniu przez Rady obu Miast i po podpisaniu przez ich Prezydentów. 

 

Prezydent Gminy Thurrock     Prezydent Miasta Płocka


............................................       ...........................................

 

Metryka dokumentu
  • Data publikacji: 19 lat temu (wtorek, 05 października 2004, godzina 08:20)
  • Osoba publikująca: Konrad Kozłowski
  • Nadzór nad treścią: Konrad Kozłowski
  • Ilość wyświetleń: 2 695 635
  • Dokument nie był aktualizowany od momentu publikacji