Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr 871/L/05
KARTA WSPÓŁPRACY MIASTA PŁOCKA Z ORGANIZACJAMI POZARZĄDOWYMI ORAZ INNYMI PODMIOTAMI PROWADZĄCYMI DZIAŁALNOŚĆ POŻYTKU PUBLICZNEGO

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr  871/L/05
Rady Miasta Płocka
z dnia 29 grudnia 2005 roku


KARTA WSPÓŁPRACY MIASTA PŁOCKA Z ORGANIZACJAMI POZARZĄDOWYMI ORAZ INNYMI PODMIOTAMI PROWADZĄCYMI DZIAŁALNOŚĆ POŻYTKU PUBLICZNEGO


I. Wstęp

Organizacje pozarządowe oraz inne podmioty prowadzące działalność pożytku publicznego poprzez swoje zaangażowanie, aktywność, skupienie w swych szeregach ludzi najaktywniejszych, chcących rozwiązywać problemy społeczne, w istotny sposób wpływają na jakość życia w Płocku. Obszary aktywności tych organizacji to przede wszystkim: pomoc społeczna, zdrowie i profilaktyka, oświata i edukacja, sport i turystyka, kultura i ochrona dziedzictwa narodowego, nauka i technika, gospodarka, bezpieczeństwo publiczne, ekologia i ochrona środowiska. Rozległość zadań w jakie angażują się organizacje, ich społeczny charakter oraz wysoki poziom realizowanych usług powodują, że postrzegane są one jako cenny partner jednostek samorządu terytorialnego.
Dostrzegając ich wartość i doceniając pracę Rada Miasta Płocka oraz Prezydent Miasta Płocka deklarują wolę współpracy na rzecz dobra Miasta z wszystkimi organizacjami pozarządowymi i innymi organizacjami prowadzącymi działalność pożytku publicznego.
Karta Współpracy oraz roczne programy współpracy stanowią element polityki społecznej i gospodarczej Miasta oraz Strategii Zrównoważonego Rozwoju Miasta Płocka.

II. Postanowienia ogólne

Ilekroć w Karcie jest mowa o :
1) „ustawie” - rozumie się przez to ustawę z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. Nr 96 poz. 873 ze zmianami),
2) „Radzie” – rozumie się przez to Radę Miasta Płocka,
3) „Urzędzie” – rozumie się przez to Urząd Miasta Płocka,
4) „organizacjach” - rozumie się przez to:
a) organizacje pozarządowe -  niebędące jednostkami sektora finansów publicznych, w rozumieniu przepisów ustawy o finansach publicznych, i niedziałające  w celu osiągnięcia zysku, osoby prawne lub jednostki nieposiadające osobowości prawnej utworzone na podstawie przepisów ustaw, w tym fundacje i stowarzyszenia, z zastrzeżeniem art. 3 ust. 4 ustawy oraz osoby określone w art. 3 ust 3 ustawy.
b) Inne podmioty prowadzące działalność pożytku publicznego – osoby prawne i jednostki organizacyjne działające na podstawie przepisów o stosunku Państwa do Kościoła Katolickiego w Rzeczypospolitej Polskiej, o stosunku Państwa do innych kościołów i związków wyznaniowych oraz o gwarancjach wolności sumienia i wyznania jeżeli ich cele statutowe obejmują prowadzenie działalności pożytku publicznego jak również stowarzyszenia jednostek samorządu terytorialnego.
5) “działalności pożytku publicznego” - rozumie się przez to działalność społecznie użyteczną, prowadzoną przez organizacje w sferze zadań publicznych określonych w ustawie,
6) „Mieście” – rozumie się przez to Miasto Płock – miasto na prawach powiatu,
7) „Prezydencie” – rozumie się przez to Prezydenta Miasta Płocka,
8) „Pełnomocniku” – rozumie się przez to Pełnomocnika Prezydenta Miasta Płocka ds. Organizacji Pozarządowych,
9) “Zespole” - rozumie się przez to Zespół Konsultacyjny ds Współpracy z Organizacjami Pozarządowymi,
10) „Karcie” – rozumie się przez to niniejszą Kartę Współpracy Miasta Płocka z organizacjami oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego,
11) „dotacji” –rozumie się przez to dotację w rozumieniu art. 118 ustawy z dnia 26 listopada 1998 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2003 r. Nr 15, poz. 148 ze zmianami),
12) „konkursie” - rozumie się przez to otwarty konkurs ofert, o którym mowa w art. 11 ust. 2 i w art.13 ustawy,
13) “Rocznym Programie Współpracy” - rozumie się przez to uchwalany przez Radę na dany rok budżetowy roczny program współpracy z organizacjami oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego,

Cel Karty

1. Głównym celem Karty jest budowanie partnerstwa pomiędzy samorządem Miasta Płocka a organizacjami oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego oraz efektywne wykorzystanie społecznej aktywności w zaspokajaniu potrzeb zbiorowych mieszkańców Miasta Płocka.

2. Celami szczegółowymi Karty są:
1) promowanie aktywności społeczności lokalnych,
2) wypracowanie wieloletniego modelu lokalnej współpracy pomiędzy organizacjami a samorządem Miasta Płocka,
3) umocnienie lokalnych działań oraz stworzenie warunków dla powstania inicjatyw i struktur funkcjonujących na rzecz społeczności lokalnej,
4) wzrost jakości usług świadczonych przez samorząd Miasta Płocka,
5) realizacja zadań własnych Miasta określonych stosownymi przepisami,
6) wzmocnienie świadomości społecznej, poczucia odpowiedzialności i wpływu na życie lokalnej wspólnoty.

3.  Cele te są realizowane poprzez:
1) wykorzystanie potencjału i możliwości organizacji ,
2) konsultowanie z organizacjami projektów aktów normatywnych w dziedzinach dotyczących działalności organizacji,
3) zapewnienie udziału organizacji w realizacji zadań publicznych,
4) zwiększenie ilości świadczonych usług publicznych, obniżenie kosztów ich realizacji poprzez zaangażowanie organizacji,
5) równy dostęp do informacji dla wszystkich organizacji.

IV. Przedmiot i zakres współpracy

1. Władze Miasta Płocka i organizacje współpracują  w celu zabezpieczenia zbiorowych potrzeb mieszkańców Miasta. Karta współpracy obejmuje sferę zadań publicznych w następujących obszarach:

1) pomocy społecznej, w tym pomocy rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej oraz wyrównywania szans tych rodzin i osób;
2) zapewnienia opieki inwalidom wojennym i wojskowym oraz kombatantom;
3) działalności charytatywnej;
4) podtrzymywania tradycji narodowej, pielęgnowania polskości oraz rozwoju świadomości narodowej, obywatelskiej i kulturowej;
5) ochrony i promocji zdrowia;
6) działania na rzecz osób niepełnosprawnych;
7) promocji zatrudnienia i aktywizacji zawodowej osób pozostających bez pracy i zagrożonych zwolnieniem z pracy;
8) upowszechniania i ochrony praw rodziny oraz równych praw kobiet i mężczyzn
9) działalności wspomagającej rozwój wspólnot i społeczności lokalnych;
10) nauki, edukacji, oświaty i wychowania;
11) krajoznawstwa oraz wypoczynku dzieci i młodzieży;
12) kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i tradycji;
13) upowszechniania kultury fizycznej, sportu i turystyki;
14) ekologii i ochrony zwierząt oraz ochrony dziedzictwa przyrodniczego;
15) porządku i bezpieczeństwa publicznego oraz przeciwdziałania patologiom społecznym;
16) upowszechniania wiedzy i umiejętności na rzecz obronności państwa;
17) ratownictwa i ochrony ludności;
18) pomocy ofiarom katastrof, klęsk żywiołowych, konfliktów zbrojnych i wojen w kraju i za granicą;
19) działań na rzecz integracji europejskiej oraz rozwijania kontaktów i współpracy między społeczeństwami;
20) promocji i organizacji wolontariatu;
21) działalności wspomagającej technicznie, szkoleniowo, informacyjnie lub finansowo organizacje oraz podmioty, o których mowa w pkt 1-21.

2. Wykaz celów szczegółowych i priorytetów w danym roku jest przyjmowany przez Radę w treści uchwały o Rocznym Programie Współpracy z organizacjami, jednak nie stanowi on jedynego kryterium podjęcia współpracy. Do pozostałych kryteriów należą: prowadzenie działalności na terenie Miasta Płocka i na rzecz jego mieszkańców, wiarygodność, wykazana efektywność i skuteczność w realizacji założonych celów, nowatorstwo metod działania oraz posiadane zasoby.

3. Realizacja szeregu zadań Miasta przez organizacje odbywa się również w ramach szczegółowych, wyspecjalizowanych programów m.in. Miejskiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Miejskiego Programu Przeciwdziałania Narkomanii.

4. Rada uchwalając budżet, będzie zapewniać w nim środki na realizację zadań określonych w Rocznym Programie Współpracy.

5. Współpracą Miasta z organizacjami kieruje Pełnomocnik.

6. W oparciu o dokumentację współpracy Miasta z organizacjami oraz informacje pozyskane w trakcie bieżącej współpracy, Pełnomocnik tworzy i aktualizuje bazę danych - „Mapę aktywności organizacji na terenie Miasta Płocka”. Szczegółowe regulacje w tym zakresie zawiera odpowiednia instrukcja Zintegrowanego Systemu Zarządzania Urzędu Miasta Płocka.

7. Przy Pełnomocniku działa Zespół Konsultacyjny ds Współpracy z Organizacjami Pozarządowymi. Zespół działa w oparciu o regulamin, stanowiący załącznik nr 1 do niniejszej Karty.

8. Do zadań Zespołu należy między innymi:
1) opiniowanie polityki Miasta wobec organizacji, zawartej w niniejszej Karcie oraz w rocznych programach współpracy Miasta z organizacjami i przedstawianie Prezydentowi do 30 listopada każdego roku sprawozdania w tym zakresie,
2) monitorowanie oraz doskonalenie zasad współpracy samorządu z organizacjami,
3) przedkładanie Prezydentowi do 30 lipca każdego roku wniosków dotyczących priorytetów w zakresie realizacji zadań Miasta przez organizacje na przyszły rok budżetowy,
4) prowadzenie konsultacji, wyrażanie opinii w istotnych sprawach dotyczących organizacji.

9. Pełnomocnik organizuje i prowadzi:
1) coroczne forum organizacji, podsumowujące współpracę Miasta z organizacjami,
2) comiesięczne spotkania dla poszczególnych grup tematycznych organizacji w celach szkoleniowych oraz  dla omówienia bieżących spraw z zakresu współdziałania z samorządem,

V.  Zasady i kierunki współpracy

1. Współpraca Miasta z organizacjami opiera się na zasadach: pomocniczości, suwerenności stron, partnerstwa, efektywności, uczciwej konkurencji, jawności.

2. W myśl zasady pomocniczości przy zachowaniu suwerenności stron, Miasto, respektując odrębność i suwerenność organizacji, uznaje ich prawo do samodzielnego definiowania i rozwiązywania problemów, w tym należących także do sfery zadań publicznych. W takim zakresie Miasto współpracuje z tymi organizacjami, a także wspiera ich działalność oraz umożliwia realizację zadań publicznych na zasadach i w formie określonej w ustawie.

3. Zgodnie z zasadą partnerstwa organizacje, na zasadach i w formie określonej w ustawie oraz według trybu wynikającego z odrębnych przepisów, uczestniczą w identyfikowaniu i definiowaniu problemów społecznych, wypracowaniu sposobów ich rozwiązania oraz wykonaniu zadań publicznych.

4. Kierując się zasadą efektywności Miasto przy zlecaniu organizacjom zadań publicznych, dokonuje wyboru najefektywniejszego sposobu wykorzystania środków publicznych, przestrzegając zasad uczciwej konkurencji oraz z zachowaniem wymogów ustawy o finansach publicznych.

5. Mając na względzie zasadę jawności, Miasto udostępnia współpracującym z nimi organizacjom informacje o zamiarach, celach i środkach przeznaczonych na realizację zadań publicznych, w których możliwa jest współpraca z tymi organizacjami oraz o kosztach realizacji zadań publicznych już prowadzonych w tym zakresie przez jednostki podległe lub nadzorowane, wraz z informacją o sposobie obliczania tych kosztów, tak aby możliwe było ich porównanie z kosztami realizacji analogicznych zadań przez inne instytucje i osoby.

VI. Formy współpracy
 
1. Współpraca Miasta z organizacjami ma charakter finansowy i pozafinansowy.

2. Współpraca finansowa polega na zlecaniu organizacjom  realizacji zadań publicznych na zasadach określonych w ustawie w następujących formach:
1)  powierzenia wykonania zadań publicznych wraz z udzieleniem dotacji na finansowanie ich realizacji,
2)    wspierania wykonywania zadań publicznych wraz z udzielaniem dotacji na częściowe dofinansowanie ich realizacji.

3. Powierzenie zadań może nastąpić także poprzez zakup usług na zasadach i w trybie
 określonych w przepisach o zamówieniach publicznych.
4.Udzielanie dotacji , o których mowa w pkt.2 następuje na podstawie umów zawartych
z wykonawcami wyłonionymi w drodze otwartych konkursów ofert ogłaszanych przez Prezydenta. Szczegółowe zasady udzielania dotacji określa każdorazowo Prezydent w drodze stosownych zarządzeń.

5.Współpraca pozafinansowa polega na:
1) pomocy w uzyskaniu lokalu z przeznaczeniem na działalność statutową,
2) nieodpłatnym udostępnianiu pomieszczeń, będących w dyspozycji Urzędu, na spotkania organizacji,
3) współpracy w pozyskiwaniu środków finansowych z innych źródeł, w szczególności funduszy unijnych. Miasto nie mogąc zapewnić środków finansowych na realizację wszystkich wartościowych projektów, będzie wspierać organizacje na polu pozyskiwania zewnętrznych funduszy głównie poprzez informowanie o możliwościach ubiegania się o te środki, doradztwo, promowanie ciekawych projektów oraz udzielanie rekomendacji czy wystawianie listów intencyjnych.
4)współpracy przy organizowaniu konsultacji i szkoleń,
5) wzajemnego informowania się o planowanych kierunkach działalności i współdziałania w celu zharmonizowania tych kierunków,
6) pomocy nawiązywaniu kontaktów w skali lokalnej, ogólnopolskiej i międzynarodowej.

VII.  Monitorowanie współpracy

1. Propozycje oraz wnioski dotyczące kierunków współpracy organizacji z Miastem organizacje te mogą zgłaszać do Pełnomocnika.

Pełnomocnik przygotowuje w I połowie stycznia każdego roku informację dotyczącą funkcjonowania  zawartych w Karcie postanowień oraz realizacji Rocznego Programu Współpracy z organizacjami. Informacja ta jest publikowana w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Miasta Płocka.

Metryka dokumentu
  • Data publikacji: 18 lat temu (środa, 04 stycznia 2006, godzina 13:16)
  • Osoba publikująca: Konrad Kozłowski
  • Nadzór nad treścią: Konrad Kozłowski
  • Ilość wyświetleń: 2 695 889
  • Dokument nie był aktualizowany od momentu publikacji