UCHWAŁA NR 735/XLIV/2014 z dnia 25 lutego 2014 roku
w sprawie: zmiany Uchwały Nr 285/XIV/99

UCHWAŁA NR 735/XLIV/2014

Rady Miasta Płocka 

z dnia 25 lutego 2014 roku

 

w sprawie: zmiany Uchwały Nr 285/XIV/99 Rady Miasta Płocka z dnia 1 czerwca 1999 r. w sprawie przekształcenia Zakładu Budżetowego – Izba Wytrzeźwień w Płocku w jednostkę budżetową - Izba Wytrzeźwień w Płocku, zmienionej Uchwałami: Nr 90/VII/03 Rady Miasta Płocka z dnia 27 lutego 2003 r., Nr 44/IV/06 Rady Miasta Płocka z dnia 29 grudnia 2006 r., Nr 751/LIII/10 Rady Miasta Płocka z dnia 29 czerwca 2010 r., Nr 143/X/2011 z dnia 31 maja 2011 r.

 

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j.: Dz. U. z  2013 r. poz. 594 ze zmianami: Dz. U. z 2013 r. poz. 645, poz 1318); w związku z art. 91 i art. 92 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 5 czerwca 1998r. o samorządzie powiatowym (t.j.: Dz. U. z 2013r. poz. 595 ze zmianami: Dz. U. z 2013 r. poz. 645); art. 39 ustawy z dnia 26 października 1982 r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi (t.j.: Dz. U. z 2012 r. poz. 1356 ze zmianami: Dz. U. z 2012 r. poz. 405, Dz. U. z 2013 r. poz. 1563); art. 11 ust. 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j.

Dz. U. z 2013 r. poz. 885 ze zmianami: Dz. U. z 2013 r. poz. 938, poz. 1646) oraz Rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 4 lutego 2004 r. w  sprawie trybu doprowadzania, przyjmowania i zwalniania osób w stanie nietrzeźwości oraz organizacji izb wytrzeźwień i placówek utworzonych lub wskazanych przez jednostkę samorządu terytorialnego (Dz. U. z 2004 r. nr 20 poz. 192 ze zmianami: Dz. U. z 2006 r. Nr 58, poz. 408, z 2008 r. nr 178, poz. 1102 oraz z 2012 r. poz. 405), uchwala się co następuje:

 

§ 1

W Uchwale Nr 285/XIV/99 Rady Miasta Płocka z dnia 1 czerwca 1999 r. w sprawie przekształcenia Zakładu Budżetowego – Izba Wytrzeźwień w Płocku w jednostkę budżetową Izba Wytrzeźwień w Płocku, zmienionej Uchwałami:

Nr 90/VII/03 Rady Miasta Płocka z dnia 27 lutego 2003 r., Nr 44/IV/06 Rady Miasta Płocka z dnia 29 grudnia 2006 r., Nr 751/LIII/10 Rady Miasta Płocka z dnia 29 czerwca 2010 r., Nr 143/X/2011 z dnia 31 maja 2011 r. zmienia się Załącznik, który otrzymuje brzmienie jak w Załączniku do niniejszej Uchwały.

 

§ 2

Wykonanie Uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Płocka.

 

§ 3 

Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego.

 

Przewodniczący 

 Rady Miasta Płocka

 

 Artur  Jaroszewski 

 

Metryka dokumentu
  • Data publikacji: 9 lat temu (środa, 26 lutego 2014, godzina 08:53)
  • Osoba publikująca: Konrad Kozłowski
  • Nadzór nad treścią: Konrad Kozłowski
  • Ilość wyświetleń: 2 696 027
  • Dokument nie był aktualizowany od momentu publikacji