UCHWAŁA Nr 112/IX/07 Rady Miasta Płocka z dnia 29 maja 2007 roku
w sprawie: założenia publicznej szkoły ponadgimnazjalnej, nadania statutu i podpisania aktu założycielskiego.

UCHWAŁA Nr 112/IX/07
Rady Miasta Płocka
z dnia 29 maja 2007 roku

w sprawie: założenia publicznej szkoły ponadgimnazjalnej, nadania statutu i podpisania aktu założycielskiego.

Na podstawie art. 4 ust. 1 pkt 1, art. 12 pkt 8 lit. i) oraz art. 91 i 92 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 5 czerwca 1998r. o samorządzie powiatowym /Dz. U. z 2001r. Nr 142, poz. 1592; z 2002r. Nr 23, poz. 220,  Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 200, poz. 1688 i Nr 214, poz. 1806; z 2003r. Nr 162, poz. 1568 oraz z 2004 r. Nr 102, poz. 1055 i Nr 167, poz. 1759/, art. 5 ust. 5a, art. 9 ust. 1 pkt 3 lit. f), art. 58 ust.1 i 6, art. 62  ust. 5 oraz art 79 ust.1 ustawy z dnia 7 września 1991r. o systemie oświaty /Dz. U. z 2004r. Nr 256, poz. 2572, Nr 273, poz. 2703 i Nr 281, poz. 2781; z 2005r. Nr 17, poz. 141, Nr 94, poz.788, Nr 122, poz.1020, Nr 131, poz.1091, Nr 167, poz.1400, Nr 249, poz. 2104; z 2006r. Nr 144, poz. 1043, Nr 208, poz. 1532, Nr 227, poz.1658;  z 2007r. Nr 42, poz. 273 i Nr 80, poz.542/ oraz art. 20 i 21 ustawy z dnia 30 czerwca 2005r. o finansach publicznych /Dz. U. Nr 249, poz. 2104; z 2006r. Nr 45, poz. 319, Nr 104, poz. 708 i poz. 1218, Nr 249, poz.1832/ oraz uchwały Nr 51/V/07 Rady Miasta Płocka z dnia 30 stycznia 2007r. w sprawie uchwalenia Budżetu Miasta Płocka na rok 2007, Rada Miasta Płocka uchwala, co następuje:

§ 1.

1. Z dniem 1 września 2007 roku zakłada się jako jednostkę budżetową publiczną szkołę ponadgimnazjalną   o nazwie:

Technikum Uzupełniające dla Dorosłych w Płocku
z siedzibą w Płocku przy ul. Gwardii Ludowej 7.

2. Włącza się szkołę do Zespołu Szkół Zawodowych Nr 2 w Płocku, ul. Gwardii Ludowej 7.
Baza techniczno – dydaktyczna i majątek ZSZ Nr 2 gwarantuje realizację celów statutowych nowo zakładanej szkoły.

3. Akt założycielski szkoły stanowi załącznik nr 1 do niniejszej  uchwały.

 

§ 2.

Zakładanej  szkole nadaje się statut, stanowiący załącznik nr 2 do  niniejszej uchwały.

 

§ 3.

Przyjmuje się  źródło finansowania: Budżet Miasta Płocka na 2007r. /plan finansowy Zespołu Szkół  Zawodowych Nr 2  na 2007r./ dział 801, rozdział 80130.

§ 4.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

§ 5.

Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Płocka.

Przewodniczący
Rady Miasta Płocka
Tomasz Korga

 

Uzasadnienie


Znacząca część absolwentów Zasadniczej Szkoły Zawodowej Nr 2  przy ZSZ 2 podejmuje naukę w Technikum Uzupełniającym i bardzo często w tym czasie rozpoczynają pierwszą pracę, szczególnie w zawodzie mechanika samochodowego i elektryka. Powoduje to rezygnację z nauki, chociaż pracodawcy są zainteresowani podnoszeniem kwalifikacji przez swoich pracowników.
Tak więc założenie nowej szkoły dla dorosłych z planowanym wieczorowym systemem kształcenia pozwoli na kształcenie osobom pracującym także dorywczo lub sezonowo bez  konieczności rezygnacji z takiej formy zatrudnienia. Zespół Szkół Zawodowych Nr 2 posiada dobrze wyposażone pracownie specjalistyczne i odpowiednio przygotowaną kadrę pedagogiczną, co gwarantować może wysoki poziom kształcenia zawodowego i odpowiednie przygotowanie absolwenta do potrzeb współczesnego rynku pracy.

 

Metryka dokumentu
  • Data publikacji: 17 lat temu (piątek, 01 czerwca 2007, godzina 11:12)
  • Osoba publikująca: Konrad Kozłowski
  • Nadzór nad treścią: Konrad Kozłowski
  • Ilość wyświetleń: 2 696 220
  • Dokument nie był aktualizowany od momentu publikacji