UCHWAŁA NR 317/XXII/08 Rady Miasta Płocka z dnia 18 marca 2008 roku
w sprawie Miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenu położonego w Płocku u zbiegu ulic: Królewieckiej i 1 Maja

UCHWAŁA NR  317/XXII/08
Rady Miasta Płocka
z dnia 18 marca 2008 roku

w sprawie Miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenu położonego w Płocku u zbiegu ulic: Królewieckiej i 1 Maja

Na podstawie art. 20 ust. 1 w związku z art. 27 ustawy z dnia 27 marca 2003 roku o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2003r. Nr 80, poz. 717; z 2004r.    Nr 6, poz. 41, Nr 141, poz. 1492; z 2005r. Nr 113, poz.954, Nr 130, poz. 1087; z 2006r.  Nr 45, poz.319, Nr 225, poz. 1635; z 2007r. Nr 127, poz. 880) oraz art. 7 ust. 1 pkt. 1, art. 18 ust. 2 pkt. 5 i art. 40 ust. 1 ustawy  z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001r. Nr 142, poz. 1591; z 2002r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 214, poz.1806; z 2003r. Nr 80, poz. 717, Nr 162, poz. 1568; z 2004r. Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz. 1203, Nr 167, poz. 1759; z 2005r. Nr 172, poz. 1441, Nr 175, poz. 1457; z 2006r.  Nr 17, poz. 128 i Nr 181, poz. 1337; z 2007r. Nr 48, poz. 327, Nr 138, poz. 974, Nr 173, poz. 1218)  i uchwały Nr 986/LVIII/06 Rady Miasta Płocka z dnia 29 sierpnia 2006 roku w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany Miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu położonego w Płocku u zbiegu ulic: Królewieckiej i 1 Maja, przyjętego Uchwałą Nr 703/XXXIII/00 Rady Miasta Płocka z dnia 28 listopada 2000 roku.

Rada Miasta Płocka uchwala, co następuje:

 

R O Z D Z I A Ł   I

USTALENIA OGÓLNE

§ 1

Zakres obowiązywania planu

1. Uchwala się Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego dla terenu położonego w Płocku u zbiegu ulic: Królewieckiej i 1 Maja, stanowiący zmianę Miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu położonego w Płocku u zbiegu ulic: Królewieckiej i 1 Maja, przyjętego Uchwałą Nr 703/XXXIII/00 Rady Miasta Płocka z dnia 28 listopada 2000 roku i opublikowanego w Dz. Urz. Woj. Maz. z 14 lutego 2001 roku Nr 20, poz. 176, po stwierdzeniu jego zgodności z ustaleniami „Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta Płocka.”

2. Plan obejmuje obszar położony w centralnej części miasta, którego granice wyznaczają:
 od północy: południowa linia rozgraniczająca ulicy Królewieckiej,
 od wschodu: zachodnia linia rozgraniczająca ulicy 1 Maja,
 od południa: północna granica działki nr ewidencyjny 566/1,
 od zachodu: wschodnia granica działki nr ewidencyjny 564/6.

 

 

§ 2

1.    Ilekroć w dalszych przepisach uchwały jest mowa o:
1) ustawie – należy przez to rozumieć ustawę z dnia 27 marca 2003 roku o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym, o ile z treści przepisu nie wynika inaczej;
2)  uchwale – należy przez to rozumieć niniejszą uchwałę, o ile z treści przepisu nie wynika inaczej;
3) planie - należy przez to rozumieć Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego dla terenu położonego  w Płocku u zbiegu ulic: Królewieckiej i 1 Maja;
4) rysunku planu – należy przez to rozumieć rysunek planu na kopii mapy zasadniczej w skali 1:500, stanowiący załącznik nr 1 do niniejszej uchwały;
5) obszarze planu – należy przez to rozumieć obszar objęty planem w granicach określonych § 1, ust. 2 i przedstawionych na rysunku planu;
6) terenie – należy przez to rozumieć obszar planu o określonym przeznaczeniu i zasadach zagospodarowania, wydzielony na rysunku planu liniami rozgraniczającymi;
7) przeznaczeniu podstawowym terenu – należy przez to rozumieć takie przeznaczenie, które powinno dominować na danym terenie w sposób określony w ustaleniach planu;
8) przeznaczeniu dopuszczalnym terenu – należy przez to rozumieć takie przeznaczenie, które uzupełnia przeznaczenie podstawowe w sposób określony w ustaleniach planu;
9) obowiązujących liniach zabudowy – należy przez to rozumieć wyznaczone na działce linie usytuowania zewnętrznej, najbliższej w stosunku do ulicy ściany budynku, bez uwzględniania balkonów, loggii i werand wystających poza obrys budynku nie więcej niż 1 m;
10) maksymalnych nieprzekraczalnych liniach zabudowy – należy przez to rozumieć, wyznaczone na działce linie określające najmniejszą dopuszczalną odległość budynku   od ulicy;
11) maksymalnej liczbie kondygnacji – należy przez to rozumieć największą, nieprzekraczalną liczbę kondygnacji użytkowych nadziemnych budynku;
12) wskaźniku minimalnej intensywności zabudowy na działce budowlanej – należy przez to rozumieć najmniejszą nieprzekraczalną wartość stosunku sumy powierzchni całkowitej wszystkich kondygnacji nadziemnych budynku lokalizowanego na terenie do powierzchni całkowitej terenu;
13) reklamie remontowej – należy przez to rozumieć siatki okrywające rusztowanie budowlane, dopuszczone do stosowania wyłącznie w trakcie formalnie prowadzonych robót budowlanych;
14) szyldach – należy przez to rozumieć zewnętrzne oznaczenie stałego miejsca wykonywania przez przedsiębiorcę działalności gospodarczej, mogące zawierać: oznaczenie przedsiębiorcy - firmę lub nazwę przedsiębiorcy ze wskazaniem formy prawnej, a w wypadku osoby fizycznej - imię i nazwisko przedsiębiorcy oraz nazwę, pod którą wykonuje działalność gospodarczą, oraz zwięzłe określenie przedmiotu wykonywanej działalności gospodarczej;
15) dominancie wysokościowej – należy przez to rozumieć część budynku, która ma wysokość większą (maksymalnie określoną) niż maksymalna wysokość wskazana dla całego terenu;
16) dominancie przestrzennej – należy przez to rozumieć obiekt budowlany wyróżniający się w stosunku do otaczającej zabudowy lub zagospodarowania kwartału wybitną jakością formy architektonicznej (w rozumieniu jej reprezentacyjności lub monumentalności itp.).

2.  Pojęcia i określenia użyte w ustaleniach planu, a nie zdefiniowane powyżej, należy rozumieć zgodnie z ogólnie obowiązującymi przepisami prawa.


§ 3

Integralną częścią uchwały jest:
1) rysunek planu sporządzony w skali 1:500, stanowiący załącznik nr 1 do uchwały;
2) sposób realizacji zapisanych w planie inwestycji z zakresu infrastruktury technicznej,  które należą do zadań własnych Gminy Płock oraz zasad ich finansowania, zgodnie z przepisami o finansach publicznych, stanowiące załącznik nr 2 do uchwały;
3) rozstrzygnięcie dotyczące sposobu rozpatrzenia uwag do projektu planu, stanowiące załącznik nr 3 do uchwały.

§ 4

Przedmiotem ustaleń planu jest określenie:
1) przeznaczenia terenu, linii rozgraniczającej oraz zasad jego zagospodarowania;
2) zasad ochrony i kształtowania ładu przestrzennego;
3)  zasad ochrony środowiska;
4)  zasad ochrony dziedzictwa kulturowego i zabytków;
5)  parametrów i wskaźników kształtowania zabudowy oraz zagospodarowania terenu, w tym: linie zabudowy, wielkość powierzchni zabudowy, udział powierzchni biologicznie czynnej, gabaryty i wysokości projektowanej zabudowy oraz geometrii dachu;
6)  szczegółowych zasad i warunków scalania i podziału nieruchomości objętej planem miejscowym;
7) szczegółowych warunków zagospodarowania terenu oraz ograniczeń w jego użytkowaniu,  w tym zakaz zabudowy;
8) zasad modernizacji, rozbudowy i budowy systemu komunikacji i infrastruktury technicznej;
9) stawki procentowej, na podstawie której ustala się opłatę, o której mowa w art. 36 ust. 4 ustawy.

§ 5

W planie nie określa się ustaleń w zakresie:
1) zasad ochrony krajobrazu kulturowego i przyrody;
2) zasad ochrony dóbr kultury współczesnej;
3) wymagań wynikających z potrzeb kształtowania przestrzeni publicznych;
4) granic i sposobów zagospodarowania terenów lub obiektów podlegających ochronie, ustalonych na podstawie odrębnych przepisów, w tym terenów górniczych, a także narażonych na niebezpieczeństwo powodzi oraz narażonych osuwaniem się mas ziemnych;
5) sposobu i terminu tymczasowego zagospodarowania, urządzania i użytkowania terenu.

§ 6

1. Następujące oznaczenia graficzne na rysunku planu są obowiązującymi ustaleniami planu:

1) granice obszaru objętego planem;
2) linie rozgraniczające teren;
3) symbole literowe identyfikujące teren;
4) maksymalne nieprzekraczalne linie zabudowy;
5) obowiązujące linie zabudowy;
6) strefa ograniczonego użytkowania;
7) dominanta wysokościowa i przestrzenna;
8) linie szczególnie eksponowanej elewacji;
9) kierunki obsługi komunikacyjnej terenu.

2. Oznaczenia graficzne na rysunku planu nie wymienione w ust. 1 mają charakter informacyjny.


R O Z D Z I A Ł   II.

USTALENIA SZCZEGÓŁOWE

§ 7

Przeznaczenie terenu

1. Dla terenu oznaczonego na rysunku planu symbolem U/MW plan ustala zabudowę usługowo-mieszkaniową, jako obszar zabudowy śródmiejskiej, rozumianą jako zgrupowanie intensywnej zabudowy na obszarze funkcjonalnym śródmieścia, który to obszar stanowi centrum miasta.
1) Przeznaczenie podstawowe - zabudowa usługowa:
a) biura, przez co rozumie się budynek lub jego części, w których prowadzona jest działalność w dziedzinie obsługi nieruchomości, prawnicza, rachunkowości, doradztwa, pracowni projektowych, reklamy, agencji artystycznych, informatyki oraz działalności pokrewne,
b) usługi gastronomii oraz działalność pokrewna,
c) usługi finansowe, przez co rozumie się działalność banków i innych instytucji pośrednictwa finansowego i ubezpieczeniowego oraz działalności pokrewne,
d) handel detaliczny, przez co rozumie się sprzedaż prowadzoną w obiektach handlowych o wielkości powierzchni sprzedaży, która nie skutkuje zaliczeniem do obiektów handlowych o charakterze wielkopowierzchniowym,
e) agencje i biura turystyczne,
f) gabinety lekarskie, gabinety kosmetyczne, salony urody oraz działalności pokrewne.
2) Przeznaczenie dopuszczalne - zabudowa mieszkaniowa wielorodzinna, jako lokale mieszkalne usytuowane powyżej 2 kondygnacji nadziemnej.

2. Zakazuje się przeznaczeń innych niż ustalone w planie.

§ 8

Zasady ochrony i kształtowania ładu przestrzennego

W zakresie ochrony i kształtowania ładu przestrzennego plan ustala:
1) należy stosować współczesne formy architektoniczne budynku harmonizujące z otoczeniem;
2) zakaz lokalizacji więcej niż jednego budynku na działce budowlanej;
3) miejsca lokalizacji dominanty przestrzennej i wysokościowej, oznaczone na rysunku planu symbolami W i P;
4) maksymalną powierzchnię realizacji dominanty wysokościowej, zgodnie z rysunkiem planu;
5) linie szczególnie eksponowanej elewacji, zgodnie z rysunkiem planu;
6) strefę ograniczonego użytkowania po 2 m od istniejącej sieci cieplnej. W przypadku przełożenia sieci cieplnej strefa nie obowiązuje.
7) dopuszcza realizację reklam i znaków informacyjno – plastycznych w formie: tablicy reklamowej, nośnika reklamowego, szyldu, szyldu reklamowego, bannera, reklamy świetlnej lub podświetlanej i reklamy remontowej przy czym:
 a)  wielkość powierzchni reklamowej tablicy reklamowej, szyldu, szyldu reklamowego, oraz bannera nie może przekraczać 1,5 m2,
 b) wielkość powierzchni reklamowej reklamy świetlnej lub podświetlanej oraz płaszczyzny ekspozycyjnej nośnika reklamowego nie może przekraczać 8 m2, (dotyczy to również reklamy remontowej),
 c)  sposób umieszczenia reklam i znaków informacyjno – plastycznych musi nawiązywać do elementów istniejącego zagospodarowania: osi jezdni, płaszczyzn fasad zabudowy itp.
8) nie dopuszcza sytuowania reklam i znaków informacyjno – plastycznych na balustradach balkonów i tarasów;
9) główne wejście do budynku od strony skrzyżowania ulic: Królewieckiej i 1 Maja;
10) szczególnie eksponowane elewacje, zgodnie z rysunkiem planu;
11) obowiązuje lokalizacja części zapleczowej budynku od strony południowo-zachodniej.

§ 9

Zasady ochrony środowiska

W zakresie ochrony środowiska plan ustala
1) zakaz prowadzenia działalności gospodarczej o uciążliwości wykraczającej poza granice działki, do której inwestor posiada tytuł prawny;
2) zaopatrzenie w energię cieplną ze zbiorczej sieci cieplnej;
3) odprowadzenie ścieków bytowych i wód opadowych i roztopowych do kanalizacji miejskiej;
4) zakaz odprowadzania nieoczyszczonych ścieków bytowych, wód opadowych i roztopowych do ziemi;
5) utrzymanie zasad porządku i czystości wynikających z obowiązujących w tym zakresie ustaw oraz aktów prawa miejscowego;
6) minimalny procentowy udział powierzchni terenu biologicznie czynnej przy zabudowie usługowej – 20 %;
7) dopuszczalne poziomy hałasu, jak dla terenów przeznaczonych na cele mieszkalno – usługowe, zgodnie z obowiązującymi przepisami z zakresu ochrony środowiska;
8) dopuszczalne poziomy pól elektromagnetycznych, jak dla terenów przeznaczonych pod zabudowę mieszkaniową, zgodnie z obowiązującymi przepisami z zakresu ochrony środowiska;
9) usuwanie odpadów stałych sposobem zorganizowanym przez firmy posiadające uregulowany stan prawny w zakresie gospodarki odpadowej;
10) obowiązek wyposażenia działki w urządzenia i miejsce umożliwiające gromadzenie i segregację odpadów.

§ 10

Zasady ochrony dziedzictwa kulturowego i zabytków

1.  W zakresie ochrony wartości zabytkowych i kulturowych na obszarze objętym planem, ustala się strefę ochrony konserwatorskiej.

2. W obrębie strefy, o której mowa w ust. 1 należy przywrócić historyczną linię zabudowy wzdłuż ulicy Królewieckiej.

§ 11

Parametry i wskaźniki kształtowania zabudowy oraz zagospodarowania terenu

Plan ustala następujące parametry i wskaźniki kształtowania zabudowy oraz zagospodarowania terenu:
1) obowiązującą linię zabudowy wzdłuż linii rozgraniczającej terenu, na odcinku ulicy Królewieckiej zgodnie z rysunkiem planu;
2) możliwość wycofania obowiązującej linii zabudowy, maksymalnie 2 m, dla pierwszej nadziemnej kondygnacji budynku,
3) maksymalne nieprzekraczalne linie zabudowy, zgodnie z rysunkiem planu,
4) maksymalną wysokość zabudowy – 14 m,
5) minimalną wysokość zabudowy – 12 m,
6) dopuszcza zwiększenie wysokości budynku o jedną kondygnację (maksymalnie 4 m) w celu wykształcenia dominanty wysokościowej, zgodnie z rysunkiem planu,
7) maksymalny wskaźnik powierzchni zabudowy dla działki – 60%,
8) minimalny współczynnik intensywności zabudowy wynosi 2,
9) zakazuje stosowania formy dachu mansardowego.

§ 12

Zasady i warunki scalania i podziału nieruchomości

Zakazuje się podziału istniejącej działki budowlanej.

§ 13

Ustalenia dotyczące zasad modernizacji, rozbudowy i budowy systemów komunikacji i infrastruktury technicznej

Plan ustala:
1) obsługę komunikacyjną terenu z przyległych ulic: 1 Maja i Królewieckiej;
2) konieczność zapewnienia miejsc postojowych dla samochodów użytkowników stałych i przebywających okresowo, w tym również miejsca postojowe z których korzystają osoby niepełnosprawne:
a)  dla funkcji usługowej:
- 1 miejsce postojowe na 4 pracowników,
- 12 miejsc postojowych na każde 1000 m2 powierzchni użytkowej bez wliczania powierzchni ruchu, takich jak: powierzchnie klatek schodowych, korytarzy, szybów dźwigowych, wewnętrznych ramp i pochylni, poczekalni oraz bez wliczania powierzchni pomocniczych, takich jak powierzchnie: magazynów, pomieszczeń socjalnych i sanitarnych, biur, stałych ekspozycji wystawowych;
b) dla funkcji mieszkaniowej - 1 miejsce parkingowe na 1 mieszkanie w parkingu podziemnym.
3) w zakresie zaopatrzenia w wodę – zaopatrzenie z istniejącej miejskiej sieci wodociągowej w ul. Królewieckiej;
4) w zakresie odprowadzania ścieków - odprowadzenie do miejskiej kanalizacji sanitarnej w  ul. Królewieckiej;
5) w zakresie odprowadzania wód deszczowych – wody opadowe i roztopowe z terenu działki, do czasu wybudowania sieci kanalizacji deszczowej, zagospodarować w sposób niezakłócający stosunków wodnych na działkach sąsiednich;
6) w zakresie elektroenergetyki i zaopatrzenia w energię elektryczną – zaopatrzenie w energię elektryczną z sieci elektroenergetycznej przebiegającej w ul. 1 Maja i ul. Królewieckiej;
7) w zakresie zaopatrzenia w energię cieplną – zaopatrzenie z sieci cieplnej zlokalizowanej na terenie U/MW;
8) w zakresie obsługi telekomunikacyjnej – poprzez istniejącą sieć kabli telekomunikacyjnych zlokalizowanych w ul. Królewieckiej.

 

§ 14

Ustalenia dotyczące stawki procentowej
stanowiącej podstawę do określenia opłaty, o której mowa w art. 36 ust. 4 ustawy

Określa się stawkę procentową w wysokości 10% wzrostu wartości nieruchomości.

 

R O Z D Z I A Ł   III.

PRZEPISY KOŃCOWE

§ 15

Tracą moc ustalenia Miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu położonego w Płocku u zbiegu ulic: Królewieckiej i 1 Maja, przyjętego Uchwałą  Nr 703/XXXIII/00 Rady Miasta Płocka z dnia 28 listopada 2000 roku. 


§ 16

Uchwałę do wykonania powierza się Prezydentowi Miasta Płocka.


§ 17

Uchwała wchodzi w życie po upływie 30 dni od dnia jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego.

Przewodniczący
Rady Miasta Płocka

 Tomasz Korga

Metryka dokumentu
  • Data publikacji: 16 lat temu (czwartek, 20 marca 2008, godzina 14:16)
  • Osoba publikująca: Konrad Kozłowski
  • Nadzór nad treścią: Konrad Kozłowski
  • Ilość wyświetleń: 2 696 618
  • Dokument nie był aktualizowany od momentu publikacji