UCHWAŁA NR 109/IX/11 z dnia 19 kwietnia 2011
w sprawie: określenia przepisów porządkowych dla gminnego transportu zbiorowego.


UCHWAŁA NR 109/IX/2011
Rady Miasta Płocka
z dnia 19 kwietnia 2011 roku

w sprawie: określenia przepisów porządkowych dla gminnego transportu zbiorowego.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15, art. 40 ust. 1 oraz art. 41 ust. 1  ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591, z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 214, poz. 1806, z 2003 r. Nr 80, poz. 717, Nr 162, poz. 1568, z 2004 r. Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz. 1203, z 2005 r. Nr 172, poz. 1441, Nr 175, poz. 1457, z 2006 r. Nr 17 poz. 128, Nr 181 poz. 1337, z 2007 r. Nr 48, poz. 327, Nr 138, poz. 974, Nr 173, poz. 1218, z 2008 r. Nr 180, poz. 1111, Nr 223, poz. 1458, z 2009 r. Nr 52, poz. 420, Nr 157, poz. 1241, z 2010r. Nr 28, poz. 142, Nr 28, poz. 146, Nr 106, poz. 675, Nr 40, poz. 230), w związku z art. 15 ust. 5 ustawy z dnia 15 listopada 1984 roku Prawo przewozowe (Dz. U. z 2000 r. Nr. 50, poz. 601; z 2001 r. Nr 125, poz. 1371, z 2002 r. Nr 113, poz. 984, Nr 130, poz. 1112, z 2003 r. Nr 149, poz. 1452, Nr 211, poz. 2049, z 2004 r. Nr 97, poz. 962, Nr 160, poz. 1678, Nr 281, poz. 2780, z 2006 r. Nr 133, poz. 935, z 2008 r. Nr 219, poz. 1408, z 2009 r. Nr 92, poz. 753, z 2011 r. Nr 5, poz. 13) Rada Miasta Płocka uchwala co następuje:
§ 1
Uchwala się „Przepisy porządkowe dla gminnego transportu zbiorowego”, zawierające przepisy porządkowe przy przewozie osób i bagażu środkami lokalnego transportu zbiorowego organizowanego przez Gminę Miasto Płock, określone w załączniku do niniejszej uchwały.

§ 2
Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Płocka.

§ 3
Z chwilą wejścia w życie niniejszej uchwały, traci moc uchwała Nr 510/XXV/00 Rady Miasta Płocka z dnia 28 marca 2000 roku w sprawie określenia przepisów porządkowych dla gminnego transportu zbiorowego, zmieniona uchwałą Nr 869/XLII/01 Rady Miasta Płocka z dnia 26 czerwca 2001 roku, uchwałą Nr 763/XLIV/05 Rady Miasta Płocka z dnia 23 sierpnia 2005 roku i uchwałą Nr 874/L/05 Rady Miasta Płocka z dnia 29 grudnia 2005 roku.

§ 4
Uchwała  podlega  ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego i wchodzi w życie z dniem 1 czerwca 2011 roku.


              Przewodnicząca 
 Rady Miasta Płocka
             
               Elżbieta Gapińska

 


UZASADNIENIE
Uchwałą Nr 510/XXV/00 Rady Miasta Płocka z dnia 28 marca 2000 roku w sprawie określenia przepisów porządkowych dla gminnego transportu zbiorowego z późn. zm. określone zostały „Przepisy porządkowe dla gminnego transportu zbiorowego”, przy czym ostatnia zmiana została wprowadzona w 2005 roku.
Z uwagi na konieczność dostosowania „Przepisów porządkowych dla gminnego transportu zbiorowego” do aktualnie obowiązujących przepisów prawnych, szczególnie ustawy z dnia 16 grudnia 2010 r. o publicznym transporcie zbiorowym (Dz.U. z 2011 r. Nr 5, poz. 13) oraz postulatów zgłaszanych przez mieszkańców miasta Płocka proponuje się określenie przepisów porządkowych według przedłożonego projektu.
Projekt dokumentu uwzględnia również stanowisko Rzecznika Praw Obywatelskich, które zaprezentował, w związku z przeprowadzonym badaniem regulaminu z 2005 roku. Rzecznik w szczególności ocenił, że przepisy rozdziału IV pkt 2 lit. p, w związku z pkt 2 lit. o oraz pkt 2 lit. n są sprzeczne z prawem, ponieważ zawierają upoważnienia dla kontrolerów do stosowania przemocy fizycznej wobec pasażerów, w sytuacji utrudniania przez nich przeprowadzania kontroli, ubliżania godności osobistej oraz stosowania przemocy wobec kontrolera. Ponadto duże wątpliwości Rzecznika dotyczyły upoważnienia do zatrzymania w pojeździe pasażera, który nie posiada biletu, odmawia uiszczenia opłaty dodatkowej (mandatu) oraz okazania dokumentu tożsamości – celem dowiezienia go do najbliższego posterunku Policji, stwierdzając, że kontroler nie posiada ustawowego prawa do zatrzymania podróżnego. 
Projekt przedłożonego dokumentu uwzględnia jednocześnie postulaty mieszkańców miasta Płocka w zakresie zwolnienia z opłat za przewóz małych zwierząt trzymanych na kolanach. Wprowadzono również zapis, stanowiący o zwolnieniu z opłat za przewóz psów, pełniących funkcje przewodnika dla osoby niewidomej lub ociemniałej.

 

Metryka dokumentu
  • Data publikacji: 13 lat temu (środa, 20 kwietnia 2011, godzina 14:49)
  • Osoba publikująca: Konrad Kozłowski
  • Nadzór nad treścią: Konrad Kozłowski
  • Ilość wyświetleń: 2 696 460
  • Dokument nie był aktualizowany od momentu publikacji