UCHWAŁA NR 338/XVIII/03 Rady Miasta Płocka z dnia 9 grudnia 2003 roku
w sprawie: dodatkowego oznaczenia taksówek na terenie miasta Płocka.

UCHWAŁA NR 338/XVIII/03
Rady Miasta Płocka
z dnia 9 grudnia 2003 roku

w sprawie: dodatkowego oznaczenia taksówek na terenie miasta Płocka.                 
    
          Na podstawie  art. 40 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591,  z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 127 i Nr 214, poz.1806 oraz z 2003 r. Nr 80, poz. 717), art. 66 ust. 5 ustawy z dnia  20 czerwca 1997 r. Prawo o ruchu drogowym (Dz. U. z 2003 r. Nr 58, poz. 515, Nr 124, poz. 1152, Nr 130, poz. 1190, Nr 137, poz. 1302 i Nr 149, poz. 1451 i 1452/, art. 15 ust.1 pkt. 2 lit. „b” ustawy z dnia 6 września 2001 r. o transporcie drogowym (Dz. U. Nr 125, poz. 1371, z 2002 r. Nr 25, poz. 253, Nr 89, poz. 804, Nr 199, poz. 1671 oraz 2003 r. Nr 149, poz. 1452), § 24 ust. 4  rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 31 grudnia 2002 r.  w sprawie warunków technicznych pojazdów oraz zakresu ich niezbędnego wyposażenia (Dz.U. Nr 32, poz. 262) oraz § 3 ust. 1 i 2 uchwały Nr 61/VI/03 Rady Miasta Płocka  z dnia 31 stycznia 2003 r. w sprawie uchwalenia Statutu Miasta Płocka  - Rada Miasta Płocka  uchwala, co następuje:

§ 1


Wprowadza się dodatkowe oznaczenie taksówek zarejestrowanych w Płocku według zasad określonych w załącznikach nr 1-4 do niniejszej uchwały.

§ 2


1.Nie dopuszcza się umieszczania na dodatkowej lampie z  napisem „TAXI”, usytuowanej na dachu taksówki, reklam i innych napisów, które mogłyby wprowadzić w błąd pasażera, poza określonymi w przepisach w sprawie warunków technicznych pojazdów oraz zakresu ich niezbędnego wyposażenia.
2.Nie dopuszcza się umieszczania na lewych i prawych przednich drzwiach reklam i innych napisów, poza określonymi w ust. 1 załącznika nr 1do niniejszej uchwały.


§ 3


1.Przy likwidacji działalności w zakresie transportu drogowego taksówką, wymagane oznaczenie pojazdu podlega zlikwidowaniu.
2.Przy zawieszeniu działalności w zakresie  transportu drogowego taksówką przedsiębiorca
   zobowiązany jest zdjąć lub zasłonić lampę z napisem “TAXI”.
                                                     

§ 4


Naruszenie przepisów niniejszej uchwały stanowi podstawę do cofnięcia licencji na wykonywanie transportu drogowego taksówką.

§ 5


Przedsiębiorcy wykonujący działalność gospodarczą w zakresie transportu drogowego taksówką przed dniem 1 lutego 2004 r. zobowiązani są do wprowadzenia dodatkowego oznaczenia taksówek zgodnie z § 1 niniejszej uchwały do dnia 1 kwietnia 2004 r.

 
§ 6


Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Płocka.

§ 7


Z dniem wejścia w życie niniejszej uchwały tracą moc dotychczas obowiązujące przepisy w zakresie uregulowanym uchwałą.

§ 8


Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego i wchodzi w życie z dniem 1 lutego 2004 r.

 

Przewodniczący
Rady Miasta Płocka

Stanisław Nawrocki

Metryka dokumentu
  • Data publikacji: 20 lat temu (poniedziałek, 15 grudnia 2003, godzina 11:11)
  • Osoba publikująca: Konrad Kozłowski
  • Nadzór nad treścią: Konrad Kozłowski
  • Ilość wyświetleń: 2 696 421
  • Dokument nie był aktualizowany od momentu publikacji