Uchwała Nr 875/L/05 Rady Miasta Płocka z dnia 29 grudnia 2005 roku
w sprawie zmiany Statutu Miasta Płocka.

Uchwała Nr 875/L/05
Rady Miasta Płocka
z dnia 29 grudnia 2005 roku

w sprawie zmiany Statutu  Miasta Płocka.

Na podstawie  art. 18 ust. 2 pkt 1 i art. 22 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1592; z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 153, poz. 1271 i Nr 214, poz. 1806 oraz z 2003 r. Nr 80, poz. 717 i Nr 163, poz. 1568, z 2004v r. Nr 102, poz. 1055, Nr 116,poz. 1203 i Nr 167, poz.1759 oraz z 2005 r. Nr 172, poz. 1441 i Nr 175, poz. 1457) w związku z art. 16 ust.1 i ust. 3 ustawy  z dnia 20 lipca 2000 r. o ogłaszaniu aktów normatywnych i niektórych innych aktów prawnych (Dz. U. Nr 62, poz. 718, z 2001 r. Nr 46, poz. 499, z 2002 r. Nr 74, poz. 676 i Nr 113, poz. 984, z 2003 r. Nr 65, poz. 595, z 2004 r. Nr 96, poz 959 oraz z 2005 r. Nr 64, poz. 565) - Rada Miasta Płocka postanawia, co następuje:

§ 1

W Statucie Miasta Płocka uchwalonego uchwałą Nr 61/VI/03 Rady Miasta Płocka z dnia 31 stycz- nia 2003 roku w sprawie uchwalenia Statutu Miasta Płocka (Dz. Urz. Woj. Mazow. Nr 107, poz. 2319 , z 2004 r. Nr 261, poz. 7118 i Nr 303, poz. 8572 oraz z 2005 r. Nr 206, poz. 6752) wprowadza się zmiany:
1. w § 21a ust. 3 w zdaniu pierwszym wyrazy „może być” zastępuje się wyrazem „zostaje”,
2. po § 31 dodaje się § 31a w brzmieniu:
 „§ 31a 1. Radny jest obowiązany do przestrzegania Kodeksu Etyki Radnego Rady Miasta Płocka.
           2. Kodeks Etyki Radnego Rady Miasta Płocka stanowi załącznik Nr 20 do Statutu.”

§ 2

1. Przewodniczący Rady Miasta Płocka ogłosi w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego jednolity tekst Statutu.
2. Prezydent Miasta Płocka w terminie jednego miesiąca od daty podjęcia uchwały  ustali i
    przekaże Przewodniczącemu Rady Miasta Płocka jednolity tekst Statutu uwzględniający 
    dotychczasowe zmiany  wraz ze zmianami wynikającymi z uchwały – ustalając także jednolitą 
    numerację paragrafów.

§ 3

Wykonanie uchwały powierza się Przewodniczącemu Rady Miasta.

§ 4

1. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym
    Województwa Mazowieckiego z zastrzeżeniem ust. 2.
2. Postanowienia § 2 wchodzą w życie z dniem podjęcia.

Wiceprzewodniczący
Rady Miasta Płocka

Tomasz Korga

Uzasadnienie

Płocka Grupa Obywatelska zwróciła się do Pana Tomasz Korgi Wiceprzewodniczącego Rady Miasta Płocka z inicjatywą uchwalenia przez Wysoką Radę Kodeksu Etyki Radnego Rady Miasta Płocka.
Po przeprowadzonych konsultacjach z radnymi oraz z inicjatorami pomysłu Komisja d/s. Organizacji Pracy Rady Miasta Płocka na swoim posiedzeniu w dniu 15 grudnia 2005 roku przyjęła ostateczny tekst Kodeksu . Jednocześnie ustalono, że Kodeks będzie integralną częścią obowiązującego Statutu Miasta Płocka,  co wymaga podjęcia stosownej uchwały przez Radę.
Ponadto Komisja przyjęła również wniosek z dnia 25.11.2005 r. tejże Płockiej Grupy  Obywatelskiej i proponuje dokonać zmian w § 21a ust. 3 poprzez zastąpienie wyrazów „może być” wyrazem „zostaje”. Zmiana ta została uzgodniona z wnioskodawcą na posiedzeniu Komisji w dniu 15.12.2005 r.
Ponieważ dotychczas już kilkakrotnie dokonywano zmian Statutu Miasta celowym jest opracowanie jego tekstu jednolitego co ułatwi posługiwanie się tekstem tegoż Statutu. Tekst jednolity Statutu ustala Przewodniczący Rady i kieruje do opublikowania – na zasadach określonych w  art. 16 ustawy  z dnia 20 lipca 2000 r. o ogłaszaniu aktów normatywnych i niektórych innych aktów prawnych (Dz. U. Nr 62, poz. 718, z 2001 r. Nr 46, poz. 499, z 2002 r. Nr 74, poz. 676 i Nr 113, poz. 984, z 2003 r. Nr 65, poz. 595, z 2004 r. Nr 96, poz 959 oraz z 2005 r. Nr 64, poz. 565).

Metryka dokumentu
  • Data publikacji: 18 lat temu (środa, 04 stycznia 2006, godzina 13:30)
  • Osoba publikująca: Konrad Kozłowski
  • Nadzór nad treścią: Konrad Kozłowski
  • Ilość wyświetleń: 2 696 620
  • Dokument nie był aktualizowany od momentu publikacji