UCHWAŁA NR 982/LVIII/06 Rady Miasta Płocka z dnia 29 sierpnia 2006 roku
w sprawie: trybu prac i procedury uchwalania Budżetu miasta Płocka oraz rodzajów i szczegółowości materiałów informacyjnych towarzyszących projektowi budżetu

UCHWAŁA NR 982/LVIII/06
Rady Miasta Płocka
z dnia 29 sierpnia 2006 roku

w sprawie: trybu prac i procedury uchwalania Budżetu miasta Płocka oraz rodzajów i szczegółowości materiałów informacyjnych towarzyszących projektowi budżetu

Na podstawie art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. Nr 142, poz. 1591 z 2001 roku, z 2002 roku Dz. U. Nr 23 poz. 220, Dz. U. Nr 62 poz. 558, Dz. U. Nr 113 poz. 984, Dz. U. Nr 153 poz. 1271, Dz. U. Nr 214, poz. 1806, z 2003 roku Dz. U. Nr 80 poz. 717, Dz. U. Nr 162 poz. 1568, z 2004 roku Dz. U. Nr 102, poz. 1055, Dz. U. Nr 116, poz. 1203, z 2005 roku Dz. U. Nr 172, poz. 1441, Dz. U. Nr 175, poz. 1457, z 2006 roku Dz. U. Nr 17, poz. 128) oraz art. 53 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r o samorządzie powiatowym – (tekst jednolity Dz. U. Nr 142 poz. 1592 z 2001 roku, z 2002 roku Dz. U. Nr 23 poz. 220, Dz. U. Nr 62 poz. 558, Dz. U. Nr 113 poz. 984, Dz. U. Nr 153 poz.1271, Dz. U. Nr 200 poz. 1688, Dz. U. Nr 214 poz. 1806, z 2003 roku Dz. U. Nr 162 poz. 1568, z 2004 roku Dz. U. Nr 102, poz. 1055) art.179, 181, 183, 184 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 roku o finansach publicznych (Dz. U. Nr 249 z 2005 roku poz. 2104, Dz. U. Nr 169, poz.1420, z 2006 roku Dz. U. Nr 45, poz. 319, Dz. U. Nr 104, poz. 708) – Rada Miasta Płocka uchwala, co następuje:

§ 1

Przyjąć tryb prac i procedurę uchwalania Budżetu miasta Płocka oraz rodzaje i szczegółowość materiałów informacyjnych towarzyszących projektowi budżetu  w brzmieniu określonym w załączniku nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 2

Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Płocka.

§ 3

Traci moc Uchwała Nr 385/XVII/99 Rady Miasta Płocka z dnia 12 października 1999 roku zmieniona Uchwałą Nr 1177/LVIII/02 Rady Miasta Płocka z dnia 9 października 2002 roku oraz Uchwałą Nr 342/XVIII/03 Rady Miasta Płocka z dnia 9 grudnia 2003 roku.

§ 4

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Wiceprzewodniczący
Rady Miasta Płocka


Tomasz Korga


U Z A S A D N I E N I E

W związku z wejściem w życie z dniem 1 stycznia 2006 r. ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych i utratą mocy dotychczas obowiązującej ustawy koniecznie jest podjęcie uchwały w sprawie trybu prac i procedury uchwalania budżetu miasta Płocka oraz rodzajów i szczegółowości materiałów informacyjnych towarzyszących projektowi budżetu w celu sporządzenia w oparciu o aktualnie obowiązujące przepisy projektu budżetu miasta na 2007 r. i lata następne.
Projekt uchwały określa terminy obowiązujące w toku prac nad projektem budżetu oraz szczegółowość projektu uchwały budżetowej wraz z materiałami informacyjnymi.

Metryka dokumentu
  • Data publikacji: 17 lat temu (piątek, 01 września 2006, godzina 10:14)
  • Osoba publikująca: Konrad Kozłowski
  • Nadzór nad treścią: Konrad Kozłowski
  • Ilość wyświetleń: 2 696 711
  • Dokument nie był aktualizowany od momentu publikacji