UCHWAŁA NR 257/XVII/11 z dnia 29 listopada 2011
w sprawie: likwidacji jednostki budżetowej - Ośrodka Adopcyjno – Opiekuńczego w Płocku.

UCHWAŁA NR 257/XVII/2011
Rady Miasta Płocka
z dnia 29 listopada 2011 roku

w sprawie: likwidacji jednostki budżetowej - Ośrodka Adopcyjno – Opiekuńczego w Płocku.
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 9 lit h i art. 40 ust. 2 pkt 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (tekst jednolity: Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591, ze zmianami: Dz. U. z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271 i Nr 214, poz. 1806, Dz. U. z 2003 r. Nr 80, poz. 717 i Nr 162, poz. 1568, Dz. U. z 2004 r. Nr 102, poz. 1055 i Nr 116, poz. 1203, Dz. U. z 2005 r. Nr 172, poz. 1441 i Nr 175, poz. 1457, Dz. U. z 2006 r. Nr 17, poz. 128 i Nr 181, poz. 1337, Dz. U. z 2007 r. Nr 48, poz. 327, Nr 138, poz. 974 i Nr 173, poz. 1218, Dz. U. z 2008 r. Nr 180, poz. 1111 i Nr 223, poz. 1458, Dz. U. z 2009 r. Nr 52, poz. 420 i Nr 157, poz. 1241, Dz. U. z 2010 r. Nr 28, poz. 142 i 146, Nr 40, poz. 230, Nr 106, poz. 675, Dz. U. z 2011 r. Nr 21, poz. 113, Nr 117, poz. 679, Nr 134, poz. 777, Nr 217, poz. 1281), art. 12 pkt 8 lit. i w związku z art. 91 i art. 92 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 roku o samorządzie powiatowym (tekst jednolity: Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1592, ze zmianami: Dz. U. z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 200 poz. 1688, Nr 214, poz. 1806, Dz. U. z 2003 r. Nr 162, poz. 1568, Dz. U. z 2004 r. Nr 102, poz. 1055, Dz. U. z 2007 r. Nr 173, poz. 1218, Dz. U. z 2008 r. Nr 180, poz. 1111 i Nr 223, poz. 1458, Dz. U. z 2009 r. Nr 92, poz. 753 i Nr 157, poz. 1241, Dz. U. z 2010 r. Nr 28, poz. 142 i 146, Nr 40, poz. 230, Nr 106, poz. 675, Dz. U. z 2011 r. Nr 21, poz. 113, Nr 217, poz. 1281), art. 12 ust. 1 pkt 2 i ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz. U. z 2009 r. Nr 157, poz. 1240, ze zmianami: Dz. U. z 2010 r. Nr 28, poz. 146, Nr 96, poz. 620, Nr 123, poz. 835, Nr 152, poz. 1020, Nr 238, poz. 1578, Nr 257, poz. 1726 i Nr 201, poz.1183) oraz art. 4 ust. 1 i art. 13 pkt 2 ustawy z dnia 20 lipca 2000 roku o ogłaszaniu aktów normatywnych i niektórych innych aktów prawnych (tekst jednolity: Dz. U. z 2011 r. Nr 197, poz. 1172) - Rada Miasta Płocka uchwala, co następuje:

§ 1
Likwiduje się z dniem 31 grudnia 2011 roku jednostkę budżetową - Ośrodek Adopcyjno – Opiekuńczy w Płocku.
§ 2
1. Mienie likwidowanej jednostki budżetowej - Ośrodka Adopcyjno – Opiekuńczego w Płocku, przeznacza się na rzecz tworzonej z dniem 1 stycznia 2012 roku jednostki budżetowej - Ośrodka Rodzinnej Pieczy Zastępczej z siedzibą w Płocku.    
2. Należności i zobowiązania likwidowanej jednostki budżetowej - Ośrodka Adopcyjno – Opiekuńczego w Płocku przejmie tworzona jednostka budżetowa - Ośrodek Rodzinnej Pieczy Zastępczej z siedzibą w Płocku.
3. Pracownicy zatrudnieni w likwidowanej jednostce budżetowej - Ośrodku Adopcyjno – Opiekuńczym w Płocku stają się pracownikami tworzonej jednostki budżetowej - Ośrodka Rodzinnej Pieczy Zastępczej z siedzibą w Płocku.
§ 3
Z dniem 31 grudnia 2011 roku traci moc załącznik nr 5 do Uchwały Nr 1010/LXII/06 Rady Miasta Płocka z dnia 24 października 2006 roku w sprawie nadania statutów jednostkom organizacyjnym pomocy społecznej działającym na terenie Miasta Płocka (Mazow.06.231.8551), ze zmianami wprowadzonymi uchwałami Rady Miasta Płocka: Nr 255/XVII/07 z dnia 11 grudnia 2007 roku (Mazow.07.265.9098), Nr 754/LIII/10 z dnia 29 czerwca 2010 roku (Mazow.10.169.4202) i Nr 144/X/2011 z dnia 31 maja 2011 roku (Mazow.11.115.3630).
§ 4
Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Płocka.

§ 5
Uchwała podlega opublikowaniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego i wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia publikacji, z mocą obowiązującą od 31 grudnia 2011 roku.


        Przewodniczący
              Rady Miasta Płocka


        Artur Jaroszewski

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


U Z A S A D N I E N I E

Z dniem 1 stycznia 2012 roku wchodzi w życie ustawa z dnia 9 czerwca 2011 roku o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej (Dz. U. z 2011r. Nr 149, poz. 887). Ustawa wprowadza zmiany w zakresie problematyki adopcji, w tym zasad działania ośrodków adopcyjnych. Zgodnie z art. 154 i 184 ww. ustawy organizowanie i prowadzenie ośrodków adopcyjnych, od 1 stycznia 2012 roku będzie zadaniem zleconym z zakresu administracji rządowej realizowanym przez samorząd województwa. Dotychczas prowadzenie ośrodka adopcyjno - opiekuńczego było zadaniem własnym powiatu i wynikało z art. 19 pkt 4 ustawy z dnia 12 marca 2004 roku o pomocy społecznej (Dz. U. z 2009 r Nr 175, poz. 1362 z późn. zm).

Na podstawie art. 244 ust. 1 ustawy o wspieraniu rodziny i pieczy zastępczej dotychczas działające publiczne ośrodki adopcyjno - opiekuńcze ulegają likwidacji. Zgodnie z art. 244 ust. 3 cytowanej ustawy w przypadku wyznaczenia na organizatora rodzinnej pieczy zastępczej jednostki organizacyjnej powiatu, pracownicy publicznych ośrodków adopcyjno - opiekuńczych stają się pracownikami tej jednostki. W związku z powyższym przedstawiona uchwała likwiduje Ośrodek Adopcyjno - Opiekuńczy w Płocku. Na bazie jego majątku i pracowników zostanie utworzony Ośrodek Rodzinnej Pieczy Zastępczej, który zgodnie z cytowaną ustawą będzie pełnił rolę organizatora rodzinnej pieczy zastępczej na terenie Płocka.    

Projekt uchwały został zaopiniowany pozytywnie przez Płocką Radę Działalności Pożytku Publicznego. Projekt uchwały był również konsultowany z organizacjami pozarządowymi na Zespole Tematycznym ds. pomocy społecznej.   


 

 

Metryka dokumentu
  • Data publikacji: 10 lat temu (piątek, 02 grudnia 2011, godzina 13:28)
  • Osoba publikująca: Konrad Kozłowski
  • Nadzór nad treścią: Konrad Kozłowski
  • Ilość wyświetleń: 2 695 493
  • Dokument nie był aktualizowany od momentu publikacji