UCHWAŁA NR 507/XXVI/04 Rady Miasta Płocka z dnia 25 maja 2004 roku
w sprawie: utworzenia Biura Funduszy i Informacji Europejskiej Jednostka Budżetowa w Płocku

UCHWAŁA NR 507/XXVI/04
Rady Miasta Płocka
z dnia 25 maja 2004 roku

w sprawie: utworzenia Biura Funduszy i Informacji Europejskiej Jednostka Budżetowa w Płocku

Na podstawie art. 9 ust. 1, ust. 2, ust. 4, art. 18 ust 2 pkt 9 lit. h oraz art. 40 ust. 2 pkt. 1 i art. 42 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591, Dz. U. z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Dz. U. Nr 62, poz. 558, Dz. U. Nr 113, poz.984, Dz. U. Nr 153, poz. 1271, Dz. U. Nr 214, poz. 1806, Dz. U. z 2003 r. Nr 80, poz. 717, Dz. U. Nr 162, poz. 1568) w związku z art. 18 ust 1, ust. 2, ust. 3 pkt 3 oraz ust. 6 ustawy z dnia 26 listopada 1998 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2003 r.  Nr 15, poz. 148, Dz. U. Nr 45, poz. 391, Dz. U. Nr 65, poz. 594, Dz. U. Nr 93, poz. 874, Dz. U. Nr 166, poz. 1611, Dz. U. Nr 189, poz. 1851, Dz. U. z 2004 r. Nr 19, poz. 177) oraz art.231 Kodeksu pracy Rada Miasta Płocka uchwala co następuje:


§1


Z dniem 1 lipca 2004 roku tworzy się Biuro Funduszy i Informacji Europejskiej - jednostkę budżetową w Płocku.


§2


Biuro Funduszy i Informacji Europejskiej – jednostka budżetowa przejmie mienie będące dotychczas na wyposażeniu Biura Integracji Europejskiej Urzędu Miasta Płocka po uprzednim jego zinwentaryzowaniu i wycenie.


§3


Pracownicy Biura Integracji Europejskiej Urzędu Miasta stają się z dniem ustanowienia Biura Funduszy i Informacji Europejskiej – jednostki budżetowej pracownikami tego Biura, zgodnie z art. 231 Kodeksu Pracy.


§4


Źródło finansowania – Budżet Miasta Płocka.


§5


Nadaje się Statut dla Biura Funduszy i Informacji Europejskiej – jednostki budżetowej, stanowiący załącznik Nr 1 do niniejszej uchwały.


§6


Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Płocka.

 
§7


1.Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego.
2.Uchwała wchodzi w życie po upływie czternastu dni od dnia jej ogłoszenia.

 

Przewodniczący
Rady Miasta Płocka


Stanisław Nawrocki

 

Metryka dokumentu
  • Data publikacji: 19 lat temu (wtorek, 01 czerwca 2004, godzina 09:56)
  • Osoba publikująca: Konrad Kozłowski
  • Nadzór nad treścią: Konrad Kozłowski
  • Ilość wyświetleń: 2 696 449
  • Dokument nie był aktualizowany od momentu publikacji