UCHWAŁA NR 678/XXXVIII/05 Rady Miasta Płocka z dnia 22 marca 2005 roku
w sprawie: zasad sprzedaży lokali użytkowych wraz z odpowiadającą im częścią ułamkową gruntu.

UCHWAŁA NR 678/XXXVIII/05
Rady Miasta Płocka
z dnia 22 marca 2005 roku

w sprawie:  zasad sprzedaży lokali użytkowych wraz z odpowiadającą im częścią ułamkową gruntu.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 9 lit. a  ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym  ( Dz. U. z  2001 r. Nr 142, poz. 1591  ze zmianami: Dz. U. z 2002 r.  Nr 23, poz. 220, Nr 62 , poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153 poz. 1271,  Nr 214 poz. 1806, z 2003 r. Dz. U. Nr 80 poz. 717, Dz. U. 162 poz. 1568; z 2004 r. Dz. U. Nr 102 poz. 1055, Dz. U. Nr 116 poz. 1203 ) oraz art. 13 ust. 1 i 4 , art. 34 , art. 70 ust. 2 i 3 i art. 72 ust. 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami ( Dz. U. z 2004 r  Nr 261, poz. 2603 ze zmianą Dz. U. Nr 281, poz. 2782)  Rada Miasta Płocka uchwala, co następuje: 

§ 1

Zatwierdza się zasady sprzedaży lokali użytkowych wraz z odpowiadającą im częścią ułamkową gruntu, stanowiące załącznik Nr 1, w budynkach wyszczególnionych w załączniku Nr 2.

§ 2

Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Płocka.

§ 3

Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego.
 
Wiceprzewodniczący
Rady Miasta Płocka
 
Tomasz Korga

 

Metryka dokumentu
  • Data publikacji: 18 lat temu (środa, 30 marca 2005, godzina 11:11)
  • Osoba publikująca: Konrad Kozłowski
  • Nadzór nad treścią: Konrad Kozłowski
  • Ilość wyświetleń: 2 696 247
  • Dokument nie był aktualizowany od momentu publikacji