UCHWAŁA NR 106/VI/2015 z dnia 31 marca 2015 roku
w sprawie: przyjęcia Miejskiego Programu Przeciwdziałania Narkomanii na terenie miasta Płocka na lata 2015 - 2019

UCHWAŁA NR 106/VI/2015

Rady Miasta Płocka

z dnia 31 marca 2015 roku

 

w sprawie: przyjęcia Miejskiego Programu Przeciwdziałania Narkomanii na terenie miasta Płocka na lata 2015 - 2019

 

Na podstawie art. 10 ust. 1, 2 i 3 Ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o przeciwdziałaniu narkomanii (Dz. U. z 2012r. poz. 124 j. t. ze zmianami: Dz. U.     z 2011r. Nr 117, poz. 678, Dz. U. z 2015r. poz. 28), art. 18 ust. 2 pkt 15 Ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (j. t. Dz. U. z  2013r. poz. 594 ze zmianami: Dz. U. Z 2013 r. poz. 645, poz 1318 oraz z 2014 r. poz. 379, poz. 1072) uchwala się, co następuje:

§ 1

Przyjmuje się Miejski Program Przeciwdziałania Narkomanii na terenie miasta Płocka na lata 2015 – 2019, stanowiący Załącznik do niniejszej Uchwały.

 

§ 2

Wykonanie Uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Płocka.

 

    § 3 

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący 

 Rady Miasta Płocka

 

 

 Artur  Jaroszewski

Metryka dokumentu
  • Data publikacji: 8 lat temu (środa, 01 kwietnia 2015, godzina 12:41)
  • Osoba publikująca: Konrad Kozłowski
  • Nadzór nad treścią: Konrad Kozłowski
  • Ilość wyświetleń: 2 696 032
  • Dokument nie był aktualizowany od momentu publikacji