Uchwała Nr 751/LIII/10 z dnia 29 czerwca 2010 roku
w sprawie: zmiany Uchwały Nr 285/XIV/99 Rady Miasta Płocka z dnia 1 czerwca 1999r. w sprawie przekształcenia Zakładu Budżetowego – Izba Wytrzeźwień w Płocku w jednostkę budżetową - Izba Wytrzeźwień w Płocku, zmienionej Uchwałą Nr 90/VII/03 Rady Miasta Płocka z dnia 27 lutego 2003r., zmienionej Uchwałą Nr 44/IV/06 Rady Miasta Płocka z dnia 29 grudnia 2006r.

UCHWAŁA NR 751/LIII/10
Rady Miasta Płocka
z dnia 29 czerwca 2010 roku


w sprawie:  zmiany Uchwały Nr 285/XIV/99 Rady Miasta Płocka z dnia 1 czerwca 1999r. w sprawie przekształcenia Zakładu Budżetowego – Izba Wytrzeźwień w Płocku w jednostkę budżetową - Izba Wytrzeźwień w Płocku, zmienionej Uchwałą Nr 90/VII/03 Rady Miasta Płocka z dnia 27 lutego 2003r., zmienionej Uchwałą Nr 44/IV/06  Rady Miasta Płocka z dnia 29 grudnia 2006r.
 
Na podstawie art.18 ust.2 pkt. 15 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2001r. Nr 142, poz. 1591 ze zmianami: Dz.U. z 2002r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271 i Nr 214, poz. 1806, z 2003r. Nr 80, poz. 717 i Nr 162, poz. 1568, z 2004r. Nr 102, poz. 1055 i Nr 116, poz. 1203, z 2005r. Nr 172, poz. 1441 i Nr 175, poz. 1457, z 2006r. Nr 17, poz. 128 i Nr 181, poz. 1337, z 2007r. Nr 48, poz. 327, Nr 138, poz. 974 i Nr 173, poz. 1218, z 2008r. Nr 180, poz. 1111 i Nr 223, poz. 1458, z 2009r. Nr 52, poz. 420  i Nr 157, poz. 1241 oraz z 2010r. Nr 28, poz. 142 i 146); w związku z art. 91 i art. 92 ust.  1 pkt 1 ustawy z dnia 05 czerwca 1998 r.
o samorządzie powiatowym (Dz.U. z 2001r. Nr 142, poz. 1592 ze zmianami: Dz. U. z 2002r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 200, poz. 1688 i Nr 214, poz. 1806, z 2003r. Nr 162, poz. 1568,  z 2004r. Nr 102, poz. 1055, z 2007r. Nr 173, poz. 1218, z 2008r. Nr 180, poz. 1111 i  Nr 223, poz. 1458,  z 2009r. Nr 92, poz. 753 oraz z 2010r. Nr 28, poz. 142 i 146); art. 39 ustawy z dnia 26 października 1982r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi (Dz.U. z 2007r. Nr 70, poz. 473 ze zmianami: Dz.U. z 2007r. Nr 115, poz. 793 i Nr 176, poz. 1238, z 2008r. Nr 227, poz. 1505, z 2009r. Nr 18, poz. 97 i Nr 144, poz. 1175 oraz  z 2010r. Nr 47, poz. 278); art.11 ust. 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r.  o finansach publicznych (Dz.U. Nr 157, poz.1240, ze zmianami: Dz. U. 2009r. Nr 28, poz. 146);  art. 4 ust. 1 i art. 13 pkt. 2 ustawy z dnia 20 lipca 2000 r. o ogłaszaniu aktów normatywnych i niektórych innych aktów prawnych (j.t. Dz.U. z 2010r. Nr 17, poz. 95) oraz Rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 4 lutego 2004 r. w sprawie trybu doprowadzania, przyjmowania i zwalniania osób w stanie nietrzeźwości oraz organizacji izb wytrzeźwień i placówek utworzonych lub wskazanych przez jednostkę samorządu terytorialnego (Dz.U. Nr 20, poz.192 ze zmianami: Dz.U. z 2006r. Nr 58, poz. 408 oraz  z 2008r. Nr 178, poz.1102) - Rada Miasta Płocka postanawia:
§ 1
W Uchwale Nr 285/XIV/99 Rady Miasta Płocka  z dnia 1 czerwca 1999r. w sprawie przekształcenia Zakładu Budżetowego – Izba Wytrzeźwień w Płocku w jednostkę budżetową Izba Wytrzeźwień w Płocku, zmienionej Uchwałą Nr 90/VII/03 Rady Miasta Płocka z dnia 27 lutego 2003r., zmienionej Uchwałą Nr 44/IV/06  Rady Miasta Płocka z dnia 29 grudnia 2006r.- zmienia się Załącznik Nr 1 do wyżej wymienionej Uchwały , który otrzymuje brzmienie jak Załącznik do niniejszej Uchwały.
§ 2

Wykonanie Uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Płocka.
§ 3

Uchwała podlega opublikowaniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego.
§ 4

Uchwała wchodzi w życie w terminie 14 dni od dnia ogłoszenia.


Przewodniczący  
Rady Miasta Płocka

Tomasz Korga

 

 

Uzasadnienie  do Uchwały 
 Rady Miasta Płocka

w sprawie zmian w Statucie  Izby Wytrzeźwień w Płocku

Zgodnie z wejściem w życie z dniem 1 stycznia 2010r. ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (Dz.U. z 2009r. nr 157, poz.1240) z późn. zm. oraz przepisów wprowadzających ustawę o finansach publicznych Dz.U. z dnia 24 września 2009r. art. 105 ust. 1
 i 2 zmieniono część IV  Statutu Izby Wytrzeźwień w Płocku nadanym Uchwałą Nr 285/XIV/99 Rady Miasta Płocka z dnia 1 czerwca 1999r. w sprawie przekształcenia Zakładu Budżetowego – Izba Wytrzeźwień w Płocku w jednostkę budżetową Izba Wytrzeźwień w Płocku, zmienionej Uchwałą Nr 90/VII/03 Rady Miasta Płocka z dnia 27 lutego 2003r., zmienioną Uchwałą Nr 44/IV/06  z dnia 29 grudnia 2006r. W związku z powyższym w treści I. „Postanowienia ogólne” § 1 uwzględniono zmiany i dodano powyższą ustawę.

Jednocześnie w dziale III Administracja § 5 dodano zapis (pkt 7), który reguluje kwestię organizacyjną -  zastępstwa w czasie nieobecności Dyrektora Izby.

Metryka dokumentu
  • Data publikacji: 13 lat temu (piątek, 02 lipca 2010, godzina 08:45)
  • Osoba publikująca: Konrad Kozłowski
  • Nadzór nad treścią: Konrad Kozłowski
  • Ilość wyświetleń: 2 696 270
  • Dokument nie był aktualizowany od momentu publikacji