Uchwała Nr 657/XXXVII/05 Rady Miasta Płocka z dnia 22 lutego 2005 roku
w sprawie: zaciągania zobowiązań finansowych w ramach wydatków bieżących wykraczających poza rok budżetowy

Uchwała Nr 657/XXXVII/05
Rady Miasta Płocka
z dnia 22 lutego 2005 roku

w sprawie: zaciągania zobowiązań finansowych w ramach wydatków bieżących wykraczających poza rok budżetowy

Na podstawie art. 18 ust. 1 Ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. Nr 142, poz. 1591 z 2001 roku, z 2002 Dz. U. Nr 23, poz. 220, Dz. U Nr 62, poz. 558, Dz. U. Nr 113, poz. 984, Dz. U. Nr 153, poz. 1271, Dz. U. Nr 214, poz. 1806, z 2003 roku Dz. U. Nr 80, poz. 717, Dz. U. Nr 162, poz. 1568, z 2004 roku Dz. U. Nr 102, poz. 1055, Dz. U. Nr 116, poz. 1203) Rada Miasta Płocka postanawia:

§ 1

1.Wyrazić zgodę na zaciąganie zobowiązań finansowych w ramach wydatków bieżących wykraczających poza rok budżetowy na zadania wymienione w Załączniku Nr 1.

2.Dla realizacji tych zadań ustala się zasadę zapewniania w budżecie Miasta Płocka na lata następne środków finansowych w wysokości co najmniej równej wartości wydatków poniesionych na te cele w roku poprzednim.

§ 2

Wykonanie Uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Płocka.

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Wiceprzewodniczący
Rady Miasta Płocka
Tomasz Korga

 

Metryka dokumentu
  • Data publikacji: 18 lat temu (wtorek, 01 marca 2005, godzina 12:37)
  • Osoba publikująca: Konrad Kozłowski
  • Nadzór nad treścią: Konrad Kozłowski
  • Ilość wyświetleń: 2 696 303
  • Dokument nie był aktualizowany od momentu publikacji