UCHWAŁA NR 10/II/2014 z dnia 19 grudnia 2014 roku
w sprawie: przyjęcia Miejskiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na 2015 rok

UCHWAŁA NR 10/II/2014
Rady Miasta Płocka
z dnia 19 grudnia 2014 roku

w sprawie:
przyjęcia Miejskiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na 2015 rok
 
Na podstawie art. 41 ust. 1 i ust 2 Ustawy z dnia 26 października 1982 roku
o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi (Dz. U. z 2012r. poz. 1356 j.t. ze zmianami: Dz. U. z 2012r. poz. 405, z 2013r. poz. 1563, z 2014r. poz. 1188, MP z 2014r. poz. 145) oraz art. 18 ust. 2 pkt 15 Ustawy z dnia
8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2013r. poz. 594 j.t. ze zmianami: Dz. U. z 2013r. poz. 645, poz. 1318, z 2014r. poz. 379, poz. 1072) uchwala się, co następuje:
§ 1
Przyjmuje się jako obowiązujący na terenie miasta Płocka Miejski Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na 2015 rok, stanowiący Załącznik do niniejszej Uchwały.

§ 2
Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Płocka.

§ 3
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
                                Przewodniczący
                                  Rady Miasta Płocka

                                    Artur Jaroszewski

Metryka dokumentu
  • Data publikacji: 9 lat temu (poniedziałek, 22 grudnia 2014, godzina 11:12)
  • Osoba publikująca: Konrad Kozłowski
  • Nadzór nad treścią: Konrad Kozłowski
  • Ilość wyświetleń: 2 696 356
  • Dokument nie był aktualizowany od momentu publikacji