Uchwała Nr 651/XXXVII/05 Rady Miasta Płocka z dnia 22 lutego 2005 roku
w sprawie: uzgodnienia lokalizacji inwestycji celu publicznego o znaczeniu gminnym pn.: budowa zjazdu na drogę publiczną o nawierzchni gruntowej o nazwie ul. Gościniec wraz z budową ciągu spacerowo-rowerowego na odcinku ca 40.0m i oświetleniem w ramach zadania inwestycyjnego pn. budowa ulicy Gościniec wraz z infrastrukturą – przewidzianej do realizacji na działkach nr ew. 1331/1,1331/3 w Płocku przy ul. Gościniec.

Uchwała Nr 651/XXXVII/05
Rady Miasta Płocka
z dnia 22 lutego 2005 roku

w sprawie: uzgodnienia lokalizacji inwestycji celu publicznego o znaczeniu gminnym pn.: budowa  zjazdu na drogę publiczną o nawierzchni gruntowej o nazwie ul. Gościniec wraz z budową ciągu spacerowo-rowerowego na odcinku ca 40.0m i oświetleniem  w ramach zadania inwestycyjnego pn. budowa ulicy Gościniec wraz z infrastrukturą – przewidzianej do realizacji na działkach nr ew. 1331/1,1331/3 w Płocku przy ul. Gościniec.

Na podstawie art. 45 ust. 2 pkt 2 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004r. o ochronie przyrody (Dz. U. Nr 92 z 2004r., poz. 880, M.P. z 2004r., Nr 44, poz. 779) oraz art. 7 ust. 1 pkt 1, art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz.1591; z 2002 r. Nr 23, poz.220, Nr 62, poz.558, Nr 113, poz.984, Nr 153, poz. 1271 i Nr 214, poz.1806, z 2003 r. Nr 80 poz.717, Nr 162, poz. 1568 oraz z 2004r. Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz. 1203) Rada Miasta Płocka uchwala, co następuje:

§ 1.

Uzgodnić lokalizację inwestycji celu publicznego pn.: budowa  zjazdu na drogę publiczną o nawierzchni gruntowej o nazwie ul. Gościniec wraz z budową ciągu spacerowo-rowerowego na odcinku ca 40.0m  i oświetleniem  w ramach zadania inwestycyjnego p.n. budowa ulicy Gościniec wraz z infrastrukturą – przewidzianej do realizacji na działkach nr ew. 1331/1,1331/3 w Płocku przy ul. Gościniec, zgodnie z załącznikiem nr 1 (projekt decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego) i 2 (załącznik mapowy do decyzji), stanowiące integralną część niniejszej uchwały.

§ 2.

Wykonanie Uchwały powierzyć Prezydentowi Miasta Płocka.

§ 3.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Wiceprzewodniczący
Rady Miasta Płocka
Tomasz Korga

 

Metryka dokumentu
  • Data publikacji: 18 lat temu (wtorek, 01 marca 2005, godzina 12:25)
  • Osoba publikująca: Konrad Kozłowski
  • Nadzór nad treścią: Konrad Kozłowski
  • Ilość wyświetleń: 2 696 401
  • Dokument nie był aktualizowany od momentu publikacji