UCHWAŁA NR 230/XVI/07 Rady Miasta Płocka z dnia 27 listopada 2007 roku
w sprawie trybu udzielania i rozliczania dotacji dla przedszkoli, szkół i placówek oświatowych prowadzonych na terenie miasta Płock przez inne niż miasto Płock osoby prawne lub fizyczne

UCHWAŁA NR 230/XVI/07
Rady Miasta Płocka
z dnia 27 listopada 2007 roku

w sprawie trybu udzielania i rozliczania dotacji dla przedszkoli, szkół i placówek oświatowych prowadzonych na terenie miasta Płock przez inne niż miasto Płock osoby prawne lub fizyczne

Na podstawie art. 80 ust. 4 i art. 90 ust. 4 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty  (Dz. U. z 2004 r. Nr 256, poz. 2572, Nr 273, poz. 2703, Nr 281, poz. 2781, z 2005 r. Nr 17, poz. 141, Nr 94, poz. 788, Nr 122, poz. 1020, Nr 131, poz. 1091, Nr 167, poz. 1400, Nr 249, poz. 2104, z 2006 r. Nr 144, poz. 1043, Nr 208, poz. 1532, Nr 227, poz. 1658, z 2007 r. Nr 42, poz. 273, Nr 80 poz. 542, Nr 115, poz. 791, Nr 120, poz. 818, Nr 180, poz. 1280) w związku z art. 18 ust. 2 pkt. 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001r. Nr 142, poz. 1591, z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 214, poz. 1806, z 2003 r. Nr 80, poz. 717, Nr 162, poz. 1568, z 2004 r. Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz. 1203, Nr 167, poz. 1759, z 2005 r. Nr 172, poz. 1441, Nr 175, poz. 1457, z 2006 r. Nr 17, poz. 128, Nr 181, poz. 1337, z 2007 r. Nr 138, poz. 974, Nr 173, poz. 1218), art. 12 pkt 11 ustawy z dnia 5 czerwca 1998r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1592, z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 200, poz. 1688, Nr 214, poz. 1806, z 2003 r. Nr 162, poz. 1568 oraz z 2004 r. Nr 102, poz. 1055, Nr 167, poz. 1759, z 2007 r. Nr 173, poz. 1218) Rada Miasta Płocka postanawia: 

§1
Ustala się tryb udzielania i rozliczania dotacji dla przedszkoli, szkół i placówek oświatowych prowadzonych na terenie miasta Płocka przez inne niż miasto Płock osoby prawne lub fizyczne, zwany dalej regulaminem, w brzmieniu załącznika do uchwały.

§2
1. Traci moc uchwała Nr 943/LVI/06 Rady Miasta Płocka z dnia 30 maja 2006 r. w sprawie ustalenia zasad udzielania dotacji przez miasto Płock szkołom publicznym prowadzonym przez inne niż miasto Płock osoby prawne lub fizyczne (Dz. Urz. Woj. Maz. Nr 140, poz. 4617 oraz z 2007 r. Nr 169, poz. 4615) oraz uchwała Nr 944/LVI/06 Rady Miasta Płocka z dnia 30 maja 2006 r. w sprawie ustalenia zasad udzielania dotacji przez miasto Płock szkołom niepublicznym (Dz. Urz. Woj. Maz. Nr 140, poz. 4618 oraz z 2007 r. Nr 169, poz. 4614) z zastrzeżeniem postanowień ust. 2.
2. Do czasu ustalenia przez Prezydenta Miasta Płocka nowych kwot dotacji przypadających na jednego ucznia, obowiązują stawki określone w uchwałach wymienionych w ust. 1.

§3
Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Płocka.

§4
Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego.

§5
Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia z mocą obowiązującą od dnia 1 stycznia 2008 r.

Przewodniczący
Rady Miasta Płocka

Tomasz Korga


Uzasadnienie

Przedłożony projekt uchwały ma na celu dostosowanie przepisów prawa lokalnego dotychczas obowiązujących do nowej treści przepisów ustawy z dnia 7 września 1991r. o systemie oświaty zmienionych nowelizacjami dokonanymi w roku 2007. Ponadto projekt uwzględnia sugestie Delegatury Regionalnej Izby Obrachunkowej w Płocku dotyczące zmiany organu ustalającego stawki dotacji przypadające na jednego ucznia dotowanych placówek.
W stosunku do aktualnie obowiązujących uchwał projekt wprowadza zmiany, z których najważniejsze to:
1. Zamiast dwóch uchwał normujących tryb udzielania i rozliczania dotacji odrębnie w odniesieniu do placówek publicznych i niepublicznych, przygotowany projekt ustala ten tryb w jednej uchwale.
2. Wysokość stawek dotacji przypadającej na uczniów ustalał będzie Prezydent Miasta Płocka, a nie jak dotychczas, Rada Miasta Płocka w treści uchwały.
3. Dostosowanie zapisów uchwały do aktualnie obowiązującej treści art. 80 i 90 ustawy z dnia 7 września 1991r. o systemie oświaty.
Przyjęcie projektu uchwały nie będzie miało wpływu na ciągłość finansowania i funkcjonowania dotowanych placówek.

Metryka dokumentu
  • Data publikacji: 16 lat temu (piątek, 30 listopada 2007, godzina 08:09)
  • Osoba publikująca: Konrad Kozłowski
  • Nadzór nad treścią: Konrad Kozłowski
  • Ilość wyświetleń: 2 696 475
  • Dokument nie był aktualizowany od momentu publikacji