UCHWAŁA NR 191/XIII/11 z dnia 30 sierpnia 2011 roku
w sprawie: podpisania umowy o współpracy w dziedzinie kultury, nauki, oświaty, sportu, ochrony zdrowia, gospodarki i działalności samorządowej pomiędzy Miastem Płock i Miastem Plewen w Republice Bułgarii

UCHWAŁA NR 191/XIII/2011
Rady Miasta Płocka
z dnia 30 sierpnia 2011 roku

w sprawie: podpisania umowy o współpracy w dziedzinie kultury, nauki, oświaty, sportu, ochrony zdrowia, gospodarki i działalności samorządowej pomiędzy Miastem Płock i Miastem Plewen w Republice Bułgarii

Na podstawie art. 18 ust.2 pkt.12a ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (tekst jednolity.: Dz. U. z 2001 r.: Nr 142, poz. 1591; z 2002 r.: Nr 23, poz. 220; Nr 62, poz. 558; Nr 113, poz. 984; Nr 153, poz. 1271 i Nr 214, poz. 1806; z 2003 r.: Nr 80, poz. 717 i Nr 162, poz. 1568; z 2004 r.: Nr 102, poz. 1055 i Nr 116, poz. 1203; z 2005 r.: Nr 172, poz. 1441 i Nr 175, poz. 1457; z 2006 r.: Nr 17, poz. 128 i Nr 181, poz. 1337; z 2007 r.: Nr 48 poz. 327; Nr 138, poz. 974; Nr 173 poz. 1218; z 2008 r.: Nr 180, poz. 1111 oraz Nr 223, poz. 1458; z 2009 r.: Nr 52, poz. 420, Nr 157 poz. 1241; z 2010 r.: Nr 28 poz. 142 i 146; Nr40, poz. 230 i Nr 106, poz. 675; z 2011 r.: Nr 117,poz. 679 )
Rada Miasta Płocka postanawia, co następuje:

§ 1
1.Wyraża się zgodę na podpisanie umowy o współpracy w dziedzinie kultury, nauki, oświaty, sportu, ochrony zdrowia, gospodarki i działalności samorządowej pomiędzy Miastem Płock i i Miastem Plewen w Republice Bułgarii o treści zgodnej z przedstawionym projektem.
2.Tekst umowy w języku polskim i angielskim stanowi załącznik Nr 1 do niniejszej uchwały.
§ 2
Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Płocka.

§ 3
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

          

          Przewodniczący  
         Rady Miasta Płocka

 

         Elżbieta Gapińska

 

 

UZASADNIENIE

Współpraca z Miastem Plewen została zainicjowana w 2009 roku przez Ambasadę RP w Sofii, efektem czego była wizyta w 2010 roku wysokiej rangi przedstawicieli Plewen podczas XII Pikniku Europejskim oraz w 2011 roku podczas jego trzynastej edycji. W trakcie spotkań przeprowadzono szereg rozmów na temat potencjalnych płaszczyzn współpracy między miastami, a delegacja bułgarska szerzej zapoznała się ze specyfiką Miasta Płocka. Między 14-17 maja 2011 roku przedstawiciele Miasta Płocka wzięli udział w obchodach Dni Plewen, które były okazją do lepszego poznania Plewen i ewentualnych obszarów współpracy. W trakcie tego spotkania przedstawiono propozycje wspólnych projektów przy wykorzystaniu funduszy unijnych.
Pogłębienie relacji między miastami przyniesie wymierne korzyści zarówno dla lokalnych społeczności obu miast, jak również pozwoli na budowę pozytywnego wizerunku Miasta Płocka w innych miastach Europy, jako ośrodka otwartego na współpracę zarówno na poziomie lokalnym jak i międzynarodowym.
Podpisanie umowy partnerskiej planowane jest w Płocku we wrześniu 2011 roku. Współpraca z Plewen ma koncentrować się na wymianie w dziedzinie kultury, nauki, oświaty, sportu, gospodarki oraz działalności samorządowej.

Plewen (bułg. Плевен) - miasto w północnej Bułgarii, ośrodek administracyjny obwodu Plewen, na Nizinie Naddunajskiej. Do początku XX w. znane pod ówczesną rosyjską nazwą Plewna. Około 100 tys. mieszkańców; rozwinięty przemysł spożywczy (młynarski, olejarski, konserwowy, cukrowniczy, winiarski, tytoniowy), włókienniczy (bawełniany, lniarski), maszynowy (głównie maszyny rolnicze), metalowy, materiałów budowlanych; ośrodek regionu rolniczego; węzeł drogowy; pomnik wojny (1877-1878).
Miasto położone jest w regionie rolniczym, w samym sercu Niziny Naddunajskiej, w historycznym rejonie Mezji. Lokalizacja w centrum północnej Bułgarii uczyniła z miasta  duże administracyjne, ekonomiczne, kulturalne oraz polityczne centrum regionu. Ponadto stanowi ważny węzeł komunikacyjny. Plewen położone jest ok 170 km  od stolicy Sofii, 320 km na zachód od bułgarskiego wybrzeża Morza Czarnego oraz 50 km na południe od Dunaju. Niedaleko miasta przepływa rzeka Wit. Klimat jest umiarkowany kontynentalny, z zimnymi zimami (do -15 ° C) i gorące suche lato (do +35-44 ° C).
Najstarsze ślady osadnictwa na tym obszarze sięgają 5 tysiąclecia p.n.e. jest to i miasto historyczne. Tu rozwinęły się dramatyczne walki podczas wyzwoleńczej wojny rosyjsko-tureckiej, one to stały się przyczyną, że Plewen stał się tą świątynią, do której od dziesiątków lat odbywają pielgrzymki nie tylko Bułgarzy, lecz i turyści rosyjscy i rumuńscy. Początki miasta sięgają III i II wieku przed naszą erą - w miejscowość Kajłyka powstało wtedy osiedle trackie Storgozja. Na teraźniejszym miejscu Plewen powstał podczas niewoli tureckiej, następnie uległ pożarowi, został odbudowany - już jako ważna twierdza Imperium Otomańskiego, przeznaczona a do obrony Przełęczy Trojańskiej i drogi do Tracji. Jak wiadomo z historii twierdza Plewen nie zdołała się oprzeć Rosjanom i zaledwie w ciągu 5 miesięcy i padła dnia 10 grudnia 1877 roku.
Plewen - to nie tylko historia. To nowoczesne miasto, dostarcza również najrozmaitszych rozrywek kulturalnych. W sezonie teatralnym, można zobaczyć ciekawą sztukę współczesną lub klasyczną, koncert symfoniczny, lub zawody sportowe. Wspaniały park narodowy pozwala zwiedzającym odpocząć wśród bujnej zieleni, przepięknych zakątków, czystego powietrza.

 

Metryka dokumentu
  • Data publikacji: 11 lat temu (piątek, 02 września 2011, godzina 11:25)
  • Osoba publikująca: Konrad Kozłowski
  • Nadzór nad treścią: Konrad Kozłowski
  • Ilość wyświetleń: 2 696 007
  • Dokument nie był aktualizowany od momentu publikacji