Uchwała Nr 747/LIII/10 z dnia 29 czerwca 2010 roku
w sprawie: nadania statutu Miejskiemu Zarządowi Dróg w Płocku.

UCHWAŁA NR 747/LIII/10
Rady Miasta Płocka
z dnia 29 czerwca 2010 roku


w sprawie:  nadania statutu Miejskiemu  Zarządowi Dróg w Płocku.
 
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 9 lit. „h” i art. 40 ust. 2 pkt 2 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym ( Dz. U. z 2001r. Nr 142, poz. 1591, z 2002r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271 i Nr 214, poz. 1806, z 2003r. Nr 80, poz. 717 i Nr 162, poz. 1568, z 2004r. Nr 102, poz. 1055 i Nr 116, poz. 1203, z 2005r. Nr 172, poz. 1441 i Nr 175, poz. 1457, z 2006r. Nr 17, poz. 128 i Nr 181, poz. 1337, z 2007r. Nr 48, poz. 327,  Nr 138, poz. 974 i Nr 173, poz. 1218, z 2008r. Nr 180, poz. 1111 i Nr 223, poz. 1458, z 2009r. Nr 52, poz. 420 i Nr 157, poz. 1241 oraz z 2010r.  Nr 28, poz. 142 i 146 i Nr 40, poz. 230)  w związku z art. 21 ust.1 ustawy z dnia 21 marca 1985r. o drogach publicznych (Dz.U.z 2007r. Nr19, poz.115, Nr 23, poz.136 i Nr 192, poz.1381, z 2008r. Nr 54, poz. 326, Nr 218, poz. 1391 i Nr 227, poz. 505, z 2009r. Nr 19, poz. 100 i poz. 101 , Nr 86, poz. 720 i Nr 168 poz. 1323) i uchwały Nr 517/LI/94 Rady Miasta Płocka z dnia 8 lutego 1994 r. w sprawie utworzenia jednostki budżetowej o nazwie Miejski Zarząd Dróg,  Rada Miasta Płocka uchwala, co następuje:

§1
Nadaje się statut Miejskiemu  Zarządowi Dróg w Płocku, stanowiący załącznik do niniejszej uchwały.

§ 2
Traci moc uchwała Nr 318/XXII/08  Rady Miasta Płocka z dnia 18 marca  2008r.  w  sprawie nadania statutu Miejskiemu  Zarządowi Dróg w Płocku.

§ 3
Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Płocka.

§ 4
Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego.

§5
Uchwała wchodzi w życie po upływie czternastu dni od dnia jej ogłoszenia.


Przewodniczący  
 Rady Miasta Płocka

Tomasz Korga


UZASADNIENIE

W związku z wejściem w życie ustawy z dnia 27 sierpnia  2009r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240 oraz z 2010r. Nr 28, poz. 146) i koniecznością dostosowania statutów jednostek i zakładów budżetowych do przepisów tej ustawy, zaistniała konieczność dokonania stosownych zmian w statucie Miejskiego Zarządu Dróg w Płocku i przyjęcia nowej wersji.

 

Metryka dokumentu
  • Data publikacji: 13 lat temu (piątek, 02 lipca 2010, godzina 08:39)
  • Osoba publikująca: Konrad Kozłowski
  • Nadzór nad treścią: Konrad Kozłowski
  • Ilość wyświetleń: 2 696 243
  • Dokument nie był aktualizowany od momentu publikacji