Uchwała Nr 910/LIV/06 Rady Miasta Płocka z dnia 28 marca 2006 roku
w sprawie: przyjęcia „Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych Miasta Płocka na lata 2006-2012”.

Uchwała Nr 910/LIV/06
Rady Miasta Płocka
z dnia 28 marca 2006 roku

w sprawie:  przyjęcia „Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych Miasta Płocka na lata 2006-2012”.


Na podstawie art. 18 ust. 1 w związku z art. 7 ust.1 pkt 6 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz.U. z 2001r. Nr 142 poz. 1591, zm.: Dz.U. z 2002r. Nr 23 poz. 220, Nr 62 poz. 558, Nr 113 poz. 984, Nr 153 poz. 1271, Nr 214 poz.1806. Dz.U. z 2003r. Nr 80 poz. 717, Nr 162 poz. 1568, Dz.U. z 2004r., Nr 116 poz. 1203, Dz. U. z 2005r. Nr 172 poz. 1441, Dz.U. z 2006r. Nr 17 poz. 128), art 4 ust. 1 pkt. 3 w związku z art. 91 i art. 92 ust. 2 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 roku o samorządzie powiatowym (tekst jednolity Dz. U. z 2001r. Nr 142 poz. 1592, zm.: Dz. U. z 2002r. Nr 23 poz. 220, Nr 62 poz. 558, Nr 113 poz. 984, Nr 153 poz. 1271, Dz.U. Nr 200 poz. 1688, Nr 214 poz. 1806, Dz. U. z 2003r. Nr 162 poz. 1568), art. 17 ust. 1 pkt 1 i art. 19 ust. 1 pkt 1  ustawy  z dnia  12 marca 2004r. o pomocy społecznej (Dz. U. z 2004r. Nr 64 poz. 593, zm. Dz. U. z 2004r. Nr 99 poz. 1001, Nr 273 poz. 2703, Dz. U. z 2005r. Nr 64 poz. 565, Nr 94 poz. 788, Nr 164 poz. 1366, Nr 179 poz. 1487, Nr 180 poz. 1493) Rada Miasta Płocka uchwala, co następuje:  

§ 1

Przyjmuje się „Strategię Rozwiązywania Problemów Społecznych Miasta Płocka na lata  2006-2012” stanowiącą Załącznik Nr 1 do niniejszej uchwały. 

§ 2

Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Płocka.

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Wiceprzewodniczący
Rady Miasta Płocka

Tomasz Korga


    
U Z A S A D N I E N I E:

Jednym z zadań własnych samorządu terytorialnego określonym w ustawie z dnia 12 marca 2004r. o pomocy społecznej jest opracowanie oraz realizacja gminnej strategii rozwiązywania problemów społecznych, której celem ma być integracja osób i rodzin z grup szczególnego ryzyka. Ustawodawca na koordynatora realizacji strategi wyznaczył właściwy ośrodek pomocy społecznej.
Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Płocku jako realizator zadań pomocy społecznej na terenie miasta Płocka opracował Strategię Rozwiązywania Problemów Społecznych Miasta Płocka na lata 2006-2012. Jest to dokument programowy zawierający diagnozę sytuacji społecznej miasta Płocka przedstawiającą najważniejsze problemy społeczne i istniejącą infrastrukturę społeczną, systematyzujący potrzeby w zakresie pomocy społecznej oraz przedstawiający propozycje kierunków rozwoju pomocy społecznej w mieście w perspektywie do roku 2012 zmierzających do łagodzenia skutków dominujących problemów społecznych.
Przedstawiona Strategia jest spójna z kierunkami rozwoju i celami szczegółowymi zawartymi w Startegii Zrównoważonego Rozwoju Miasta Płocka, których realizacja doprowadzić ma do poprawy jakości życia mieszkańców, m.in. poprzez zapewnienie adekwatnej do potrzeb pomocy społecznej. Celem generalnym stanowiącym misję przedstawionej Strategi jest zbudowanie zintegrowanego systemu pomocy i wsparcia dla osób zagrożonych marginalizacją i wykluczeniem społecznym. Do osiągnięcia celu głównego ma przyczynić się realizacja siedmiu podstawowych celów strategicznych. Cele te zostały sformułowane w sposób następujący:
1. Systemowe wsparcie dla osób i rodzin dotkniętych bezrobociem i długotrwale pozostających bez pracy.
2. Wielozakresowy system wspierania rodziny.
3. Aktywizacja środowiska seniorów – sieć wsparcia środowiskowego.
4. System wsparcia dla osób niepełnosprawnych i ich rodzin.
5. System pomocy bezdomnym i innym osobom zagrożonym wykluczeniem społecznym.
6. Organizacje pozarządowe partnerem w rozwiązywaniu problemów społecznych (koalicja lokalna).
7. Infrastruktura socjalna (specjalistyczna kadra, zasoby) – adekwatna do zadań i realizowanych celów.
Przyjęte cele stanowią podstawę wokół której winna koncentrować się działalność Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Płocku, jak również innych instytucji i organizacji pozarządowych działających w sferze pomocy społecznej. Strategia stanowi dokument ogólny i otwarty, który ma  stanowić podstawę do opracowywania kolejnych programów i projektów szczegółowych dotyczących rozwiązywania najważniejszych kwestii społecznych występujących w mieście oraz umożliwić pozyskiwanie przez płocki samorząd środków zewnętrznych, głównie w ramach programów rządowych oraz z Europejskiego Funduszu Społecznego.

Metryka dokumentu
  • Data publikacji: 18 lat temu (wtorek, 04 kwietnia 2006, godzina 10:25)
  • Osoba publikująca: Konrad Kozłowski
  • Nadzór nad treścią: Konrad Kozłowski
  • Ilość wyświetleń: 2 696 631
  • Dokument nie był aktualizowany od momentu publikacji