UCHWAŁA NR 671/XXXVIII/05 Rady Miasta Płocka z dnia 22 marca 2005 roku
w sprawie ustalenia regulaminu udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie miasta Płocka

UCHWAŁA NR 671/XXXVIII/05
Rady Miasta Płocka
z dnia 22 marca 2005 roku

w sprawie ustalenia regulaminu udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie miasta Płocka

Na podstawie art. 90f ustawy z dnia 7 września 199lr. o systemie oświaty (t.j. Dz.U. z 2004r. Nr 256, poz. 2572, Nr 273, poz. 2703, Nr 281, poz. 2781 i z 2005r. Nr 17, poz. 141) Rada Miasta Płocka uchwala, co następuje:

§1

Ustala się Regulamin udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów, stanowiący załącznik do niniejszej uchwały.

§2

Źródło finansowania: dział 854, rozdział 85415 - pomoc materialna dla uczniów.

§3

Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Płocka.

§4

Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia z mocą obowiązującą od 1 stycznia 2005r.

Wiceprzewodniczący
Rady Miasta Płocka

Tomasz Korga

 

Metryka dokumentu
  • Data publikacji: 19 lat temu (środa, 30 marca 2005, godzina 10:41)
  • Osoba publikująca: Konrad Kozłowski
  • Nadzór nad treścią: Konrad Kozłowski
  • Ilość wyświetleń: 2 696 392
  • Dokument nie był aktualizowany od momentu publikacji