UCHWAŁA NR 677/XXXVIII/05 Rady Miasta Płocka z dnia 22 marca 2005 roku
w sprawie utworzenia rachunków dochodów własnych w jednostkach budżetowych miasta Płocka.

UCHWAŁA NR 677/XXXVIII/05
Rady Miasta Płocka
z dnia 22 marca 2005 roku

w sprawie  utworzenia rachunków dochodów własnych w jednostkach budżetowych miasta Płocka.

Na podstawie art. 18 a ust.1, 3, 4 i 6 Ustawy z dnia 26 listopada 1998 roku o finansach publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2003 roku Nr 15, poz.148; Dz. U. Nr 45, poz. 391; Dz. U. Nr 65, poz. 594; Dz. U. Nr 96, poz. 874; Dz. U. Nr 166, poz. 1611; Dz. U. Nr 189, poz. 1851; z 2004 roku Dz. U. Nr 19 poz. 177, Dz. U. Nr 93, poz. 890, Dz. U. Nr 121 poz. 1264, Dz. U. Nr 123 poz. 1291, Dz. U. Nr 210, poz. 2135; Dz. U. Nr 273, poz. 2703) art 18  ust.1  Ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2001 roku Nr  142,  poz. 1591;  z 2002 roku Dz. U.  Nr  23, poz. 220; Dz. U. Nr 62 poz.558; Dz. U. Nr 113, poz. 984,  Dz. U. Nr 153, poz. 1271, Dz. U. Nr 214, poz.1806, z 2003 roku Dz. U. Nr 80 poz. 717, Dz. U Nr 162, poz. 1568; z 2004 roku, Dz. U. Nr 102, poz.1055, Dz.U. Nr 116, poz.1203) art.12 w związku z art. 92 ust.1 Ustawy z dnia 5 czerwca o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2001 roku Nr 142, poz.1592, z 2002 roku Dz. U. Nr 23, poz. 220, Dz. U.  Nr 62,  poz. 558,  Dz. U.  Nr 113, poz.  984, Dz. U. Nr 153, poz. 1271, Dz. U. Nr 200, poz. 1688; Dz. U. Nr 214, poz. 1806; z 2003 roku Dz. U. Nr 162, poz. 1568, z 2004 roku Dz.U. Nr 102, poz. 1055,)
Rada Miasta Płocka uchwala, co następuje:

§ 1.

1.Ustala się wykaz jednostek budżetowych, które mogą prowadzić wydzielony rachunek dochodów własnych, pochodzących ze źródeł wymienionych w art. 18 a ust. 1 Ustawy o finansach publicznych, zgodnie z Załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały.
2.Dochody własne wraz z odsetkami, o których mowa w ust. 1 mogą być przeznaczone na sfinansowanie wydatków określonych w art. 18 a ust. 6 Ustawy o finansach publicznych.
3.W przypadku utworzenia rachunków dochodów własnych, o których mowa w ust.1 zobowiązuje się kierowników jednostek budżetowych do powiadomienia Prezydenta Miasta Płocka o ich utworzeniu w terminie 7 dni od dnia ich utworzenia.
4.W przypadku nieutworzenia rachunku dochodów własnych w terminie do dnia 31 marca 2005 roku przychody i wydatki zlikwidowanego środka specjalnego stają się odpowiednio dochodami i wydatkami budżetu miasta Płocka, a nieściągnięte należności i nieuregulowane zobowiązania przejmuje jednostka budżetowa.

§ 2.

1.Ustala się wykaz jednostek budżetowych, źródła dochodów własnych jednostek budżetowych realizowanych na podstawie art. 18 a ust. 3 i 4 Ustawy o finansach publicznych oraz przeznaczenie tych dochodów, zgodnie z Załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały.
2.Dochody własne jednostek budżetowych nie mogą być przeznaczone na finansowanie wynagrodzeń osobowych.

§ 3.

Tracą moc następujące uchwały:
1)Uchwała Nr 303/XV/99 Rady Miasta Płocka z dnia 29 czerwca 1999 roku w sprawie powołania środka specjalnego jednostki budżetowej – Miejski Zarząd Dróg w Płocku zmieniona Uchwałą Nr 947/XLVI/01 Rady Miasta Płocka z dnia 27 listopada 2001 roku w sprawie zmian w Uchwale Nr 303/XV/99 Rady Miasta Płocka z dnia 29 czerwca 1999 roku w sprawie powołania środka specjalnego jednostki budżetowej – Miejski Zarząd Dróg w Płocku oraz Uchwałą Nr 467/XXIII/04 Rady Miasta Płocka z dnia 30 marca 2004 roku w sprawie zmiany Uchwały Nr 303/XV/99 Rady Miasta Płocka z dnia 29 czerwca 1999 roku w sprawie powołania środka specjalnego jednostki budżetowej – Miejski Zarząd Dróg w Płocku zmienionej Uchwałą Nr 947/XLVI/01 Rady Miasta Płocka z dnia 27 listopada 2001 roku.
2)Uchwała Nr 302/XV/99 Rady Miasta Płocka z dnia 29 czerwca 1999 roku w sprawie powołania środka specjalnego jednostki budżetowej – Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Płocku zmieniona Uchwałą Nr 582/XXVII/00 Rady Miasta Płocka z dnia 30 maja 2000 roku w sprawie zmian w Uchwale Nr 302/XV/99 Rady Miasta Płocka z dnia 29 czerwca 1999 roku w sprawie powołania środka specjalnego jednostki budżetowej – Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Płocku.
3)Uchwała Nr 253/XIII/99 Rady Miasta Płocka z dnia 18 maja 1999 roku w sprawie powołania środka specjalnego jednostek budżetowych żłobki miejskie w Płocku zmieniona Uchwałą Nr 27/IV/02 Rady Miasta Płocka z dnia 16 grudnia 2002 roku w sprawie zmian w Uchwale Nr 253/XIII/99 Rady Miasta Płocka z dnia 18 maja 1999 roku w sprawie powołania środka specjalnego jednostek budżetowych żłobki miejskie w Płocku.
4)Uchwała Nr 252/XIII/99 Rady Miasta Płocka z dnia 18 maja 1999 roku w sprawie powołania środka specjalnego jednostek budżetowych miejskie przedszkola w Płocku zmienionej  Uchwałą Nr 26/IV/02 Rady Miasta Płocka z dnia 16 grudnia 2002 roku w sprawie zmian w Uchwale Nr 252/XIII/99 Rady Miasta Płocka z dnia 18 maja 1999 roku w sprawie powołania środka specjalnego jednostek budżetowych miejskie przedszkola w Płocku.
5)Uchwała Nr 583/XXVII/00 Rady Miasta Płocka z dnia 30 maja 2000 roku w sprawie powołania środka specjalnego szkół podstawowych – jednostek budżetowych.
6)Uchwała Nr 580/XXVII/00 Rady Miasta Płocka z dnia 30 maja 2000 roku w sprawie powołania środka specjalnego szkół ponadpodstawowych oraz placówek oświatowo – wychowawczych – jednostek budżetowych.

§ 4.

Wykonanie Uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Płocka.

§ 5.

Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 kwietnia 2005 roku.

§ 6.

Uchwała  podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego.

Wiceprzewodniczący
Rady Miasta Płocka

Tomasz Korga

Metryka dokumentu
  • Data publikacji: 18 lat temu (środa, 30 marca 2005, godzina 11:07)
  • Osoba publikująca: Konrad Kozłowski
  • Nadzór nad treścią: Konrad Kozłowski
  • Ilość wyświetleń: 2 696 140
  • Data ostatniej aktualizacji: środa, 30 marca 2005, godzina 11:07
  • Historia aktualizacji

  • 30 marca 2005, godzina 11:07 Aktualizacja danych