UCHWAŁA NR 511/XXXVI/09 z dnia 28 kwietnia 2009 roku
w sprawie nadania Statutu Straży Miejskiej w Płocku

UCHWAŁA NR 511/XXXVI/09
Rady Miasta Płocka
z dnia 28 kwietnia 2009 roku

w sprawie nadania Statutu Straży Miejskiej w Płocku

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity: Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.) oraz art. 20 ust. 2 i art. 21 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 249, poz. 2104 z późn. zm.) Rada Miasta Płocka uchwala, co następuje:

§1

Nadaje się Statut Straży Miejskiej w Płocku w brzmieniu stanowiącym Załącznik Nr 1 do niniejszej uchwały.

§2

Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Płocka.

§3

Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego.


Przewodniczący
Rady Miasta Płocka

Tomasz Korga  


UZASADNIENIE

Straż Miejska w Płocku, od chwili jej powołania uchwałą Nr 466/XXXVI/96 Rady Miasta Płocka z dnia 23 kwietnia 1996 r., funkcjonowała początkowo w oparciu o statut nadany przez Prezydenta Miasta Płocka, na podstawie obowiązujących wówczas przepisów ustawy z dnia
6 kwietnia 1990 r. o Policji (Dz. U. Nr 30, poz. 179 z późn. zm.). Statut ten określał szczegółowy zakres działania i strukturę organizacyjną Straży Miejskiej w Płocku. Z chwilą wejścia w życie ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o strażach gminnych (Dz. U. Nr 123, poz. 779 z późn. zm.) podstawę funkcjonowania Straży Miejskiej w Płocku stanowił regulamin organizacyjny nadany przez Radę Miasta Płocka uchwałą Nr 732/XLIII/05 z dnia 28 czerwca 2005 r. w sprawie nadania Regulaminu Straży Miejskiej w Płocku. Jednocześnie uchylono obowiązujący statut.
Z dniem 1 czerwca 2006 r. weszły przepisy ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 249, poz. 2104 z późn. zm.), które nakładają na jednostki organizacyjne sektora finansów publicznych obowiązek opracowania lub dostosowania statutów podległych jednostek do przepisów w/w ustawy.
Straż Miejska Płocku jest jednostką organizacyjną Gminy – Miasto Płock, działającą na prawach jednostki budżetowej, która nie posiada obecnie statutu. Stosownie do treści przepisu art. 238 ust. 3 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych, jednostkom budżetowym nieposiadającym statutów właściwe organy nadają statuty.
Proponowane zatem nadanie statutu wynika z konieczności dostosowania aktów regulujących zasady funkcjonowania  Straży Miejskiej w Płocku do aktualnie obowiązujących przepisów ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych.

Metryka dokumentu
  • Data publikacji: 13 lat temu (poniedziałek, 04 maja 2009, godzina 08:01)
  • Osoba publikująca: Konrad Kozłowski
  • Nadzór nad treścią: Konrad Kozłowski
  • Ilość wyświetleń: 2 695 597
  • Dokument nie był aktualizowany od momentu publikacji