Uchwała Nr 905/LIV/06 Rady Miasta Płocka z dnia 28 marca 2006 roku
w sprawie: Wieloletniego Planu Inwestycyjnego na lata 2006-2013

Uchwała Nr 905/LIV/06
Rady Miasta Płocka
z dnia 28 marca 2006 roku

w sprawie:  Wieloletniego Planu Inwestycyjnego na lata 2006-2013

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 6 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142 poz. 1591, z 2002 r. Nr 23 poz.220, Nr 62 poz.558, Nr 113 poz.984, Nr 153, poz. 1271,  Nr 214 poz. 1806, z 2003 r. Nr 80 poz.717, Nr 162 poz.1568, z 2004 r. Nr 102 poz. 1055, Nr 116 poz. 1203, Nr 167, poz. 1759, z 2005 r. Nr 172, poz. 1441, Nr 175, poz. 1457, z 2006 r. Nr 17, poz. 128) w związku z art. 92 ust. 3 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r.  o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz.1592, z 2002 r. Nr 23, poz.220, Nr 62, poz.558, Nr 113, poz.984, Nr 153, poz. 1271, Nr 200, poz.1688, Nr 214, poz.1806,  z 2003 r. Nr 162, poz. 1568 oraz z 2004r. Nr 102, poz. 1055, Nr 167, poz. 1759), Rada Miasta Płocka uchwala, co następuje:

§ 1

1. Uchwala się Wieloletni Plan Inwestycyjny na lata 2006 - 2013, obejmujący zestawienie zadań inwestycyjnych w układzie rzeczowo-finansowym, zwany dalej Planem.
2. Wieloletni Plan Inwestycyjny na lata 2006 - 2013, o którym mowa w ust. 1 stanowi załącznik nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 2

Plan stanowi podstawę dokonywania wyboru zadań do budżetu zadaniowego miasta Płocka w zakresie wydatków inwestycyjnych miasta Płocka.

§ 3

Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Płocka

§ 4

Uchwała wchodzi w życie dniem podjęcia.

Wiceprzewodniczący
Rady Miasta Płocka

Tomasz Korga


U Z A S A D N I E N I E

WIELOLETNI PLAN INWESTYCYJNY MIASTA PŁOCKA NA LATA 2007-2013 został opracowany w celu:
• realizacji ustaleń Strategii zrównoważonego rozwoju i innych programów i planów rozwoju w części dotyczącej inwestycji komunalnych,
• ułatwienia możliwości zawierania umów wieloletnich zgodnie z przepisami ustawy o finansach publicznych dla inwestycji, których realizacja przekracza okres 1 roku budżetowego,
• uporządkowania i zaplanowania procesów inwestycyjnych w cyklach wieloletnich (racjonalizacja decyzji inwestycyjnych),
• optymalizacji efektów wydatkowania funduszy publicznych (budżet Miasta) na inwestycje komunalne,
• uspołecznienia procesu decyzyjnego dotyczącego kierunków, skali i tempa procesów inwestowania w gminie,
• ułatwienia pozyskiwania zewnętrznych środków finansowych, w tym z funduszy Unii Europejskiej na współfinansowanie inwestycji komunalnych.

Uchwalenie WIELOLETNIEGO PLANU INWESTYCYJNEGO MIASTA PŁOCKA, zgodnie z art. 18 ust. 2 pkt 6 ustawy o samorządzie gminnym należy do wyłącznej właściwości rady gminy.

W związku z opracowanym WPI prezentowany jest również materiał informacyjny dotyczący planów inwestycyjnych spółek komunalnych w ujęciu rzeczowo-finansowym. Plany spółek mają charakter wyłącznie informacyjny. Zadania realizowane przy współudziale środków finansowych z Budżetu Miasta Płocka są elementem polityki inwestycyjnej miasta Płocka zawartej w II części WPI. Zadania te razem z innymi zadaniami określonymi w II części WPI stanowić będą podstawę dokonywania wyboru przedsięwzięć do finansowania  z rocznych budżetów inwestycyjnych.

Metryka dokumentu
  • Data publikacji: 17 lat temu (wtorek, 04 kwietnia 2006, godzina 09:55)
  • Osoba publikująca: Konrad Kozłowski
  • Nadzór nad treścią: Konrad Kozłowski
  • Ilość wyświetleń: 2 696 618
  • Dokument nie był aktualizowany od momentu publikacji