UCHWAŁA NR 494/XXVI/04 Rady Miasta Płocka z dnia 25 maja 2004 roku
w sprawie przyjęcia „Programu współpracy Miasta Płocka z organizacjami pozarządowymi działającymi na terenie Miasta Płocka na 2004 rok”.

UCHWAŁA NR 494/XXVI/04
Rady Miasta Płocka
z dnia 25 maja 2004 roku


w sprawie przyjęcia „Programu współpracy Miasta Płocka z organizacjami pozarządowymi działającymi na terenie Miasta Płocka na 2004 rok”.


Na podstawie art. 4 ust. 1 pkt. 22 i art. 91 w związku z art. 92 ust. 1 pkt 1 ustawy  z dnia 5 czerwca 1998r. o samorządzie powiatowym (tekst jednolity Dz.U. z 2001r. Nr 142 poz. 1592, zm.: Dz.U. z 2002r. Nr 23 poz. 220, Dz.U. z 2002r. Nr 62 poz. 558, Dz.U. z 2002r. Nr 113 poz. 984, Dz.U. z 2002r. Nr 200 poz. 1688, Dz.U. z 2002r. Nr 214 poz. 1806, Dz.U. z 2003r. Nr 162 poz. 1568), art. 7 ust. 1 pkt 19 ustawy  z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz.U. z 2001r. Nr 142 poz. 1591, zm.: Dz.U. z 2002r. Nr 23 poz. 220, Dz.U. z 2002r. Nr 62 poz. 558, Dz.U. z 2002r. Nr 113 poz. 984, Dz.U. z 2002r. Nr 214 poz. 1806, Dz.U. z 2003r. Nr 80 poz. 717, Dz.U. z 2003r. Nr 162 poz.1568), art. 5 ust. 1 i ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz.U. z 2003r. Nr 96 poz. 873) i Uchwały Nr 260/XIV/03 Rady Miasta Płocka z dnia 2 września 2003r. w sprawie ustalenia wizji (misji), kierunków rozwoju i celów szczegółowych Strategii Zrównoważonego Rozwoju Miasta Płocka oraz art. 4 ust. 1 w związku z art. 13 pkt 2 ustawy z dnia 20 lipca 2000r. o ogłaszaniu aktów normatywnych i innych aktów prawnych (Dz.U. z 2000r. Nr 62 poz. 718, Dz.U. z 2001r. Nr 46 poz. 499, Dz.U. z 2002r. Nr 74 poz. 676, Dz.U. z 2002r. Nr 113 poz. 984, Dz.U. z 2003r. Nr 65 poz. 595) -  Rada Miasta Płocka postanawia:

§ 1.

Przyjąć „Program współpracy Miasta Płocka z organizacjami pozarządowymi działającymi na terenie Miasta Płocka na 2004r.”, który stanowi  Załącznik Nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 2.

Wykonanie uchwały powierzyć Prezydentowi Miasta Płocka.

§ 3.

Uchwała podlega opublikowaniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego.

§ 4.

Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia jej ogłoszenia. 

 

Przewodniczący
Rady Miasta Płocka

Stanisław Nawrocki

 

 

Metryka dokumentu
  • Data publikacji: 19 lat temu (wtorek, 01 czerwca 2004, godzina 09:02)
  • Osoba publikująca: Konrad Kozłowski
  • Nadzór nad treścią: Konrad Kozłowski
  • Ilość wyświetleń: 2 696 442
  • Dokument nie był aktualizowany od momentu publikacji