Uchwała Nr 852/XLIX/05 Rady Miasta Płocka z dnia 13 grudnia 2005 roku
w sprawie: określenia zasad udzielania i rozmiaru zniżek tygodniowego obowiązkowego

Uchwała Nr 852/XLIX/05
Rady Miasta Płocka
z dnia 13 grudnia 2005 roku

w sprawie: określenia zasad udzielania i rozmiaru zniżek tygodniowego obowiązkowego

wymiaru godzin zajęć dydaktycznych wychowawczych i opiekuńczych nauczycielom zajmującym stanowiska kierownicze i zasad zwalniania ich od obowiązku realizacji tygodniowego obowiązkowego wymiaru tych zajęć oraz określenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych, prowadzonych bezpośrednio z uczniami, albo na ich rzecz, nauczycieli zatrudnionych w pełnym wymiarze zajęć w Ogólnokształcącej Szkole Muzycznej I Stopnia w Płocku.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2001r. Nr 142, poz. 1591, z 2002r. Dz.U. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271 i Nr 214 poz. 1806; z 2003 r. Nr 80, poz. 717 i Nr 162, poz. 1568, z 2004 r. Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz. 1203 i Nr 167, poz.1759 oraz z 2005 r. Nr 172, poz. 1441 i Nr 175, poz. 1457), art. 12 pkt 11 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz.U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1592, z 2002 Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 200, poz. 1688 i Nr 214, poz. 1806, z 2003 r. Nr 162, poz. 1568 oraz z 2004 r. Nr 102, poz. 1055), art. 5 ust. 2 pkt 1 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. z 2004 r. Nr 256, poz. 2572, Nr 273, poz. 2703 i Nr 281, poz. 2781 oraz z 2005r. Nr 17, poz. 141, Nr 94, poz. 788, Nr 122, poz. 1020, Nr 131, poz.1091 i Nr 167, poz. 1400) w związku z art. 42 ust. 7 pkt 2,3  i art. 91 d pkt 1 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. – Karta Nauczyciela (Dz. U. z 2003r. Nr 118, poz. 1112, Nr 137,  poz. 1304, Nr 203, poz. 1966 i Nr 213, poz. 2081 z 2004r. Nr 96, poz. 959 i Nr 179, poz.1845 oraz z 2005 r. Nr 10, poz. 71, Nr 167, poz.1397, Nr 179, poz. 1487 i Nr 181, poz. 1526) Rada Miasta Płocka uchwala, co następuje:

§ 1

Określa się zasady udzielania i rozmiar zniżek tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych nauczycieli pełniących stanowiska kierownicze w Ogólnokształcącej Szkole Muzycznej I Stopnia w Płocku w brzmieniu określonym w załączniku nr 1 do uchwały.

§ 2

Określa się zasady zwalniania od obowiązku realizacji tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych nauczycieli pełniących stanowiska kierownicze w Ogólnokształcącej Szkole Muzycznej I Stopnia w Płocku w brzmieniu określonym  w załączniku nr 2 do uchwały.

§ 3

Określa się tygodniowy obowiązkowy wymiar godzin zajęć dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych, prowadzonych bezpośrednio z uczniami, albo na ich rzecz, niektórym nauczycielom nie wymienionym w art.42 ust. 3 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela zatrudnionym w pełnym wymiarze zajęć w Ogólnokształcącej Szkole Muzycznej I Stopnia w Płocku w brzmieniu określonym  w załączniku nr 3 do uchwały.

§ 4

Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Płocka.

§ 5

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Wiceprzewodniczący
Rady Miasta Płocka

Tomasz Korga


Uzasadnienie


Zgodnie z art.42 ust. 6 i ust. 7 pkt 2, 3 ustawy – Karta Nauczyciela organ prowadzący, po uzyskaniu opinii organu sprawującego nadzór pedagogiczny, określa zasady udzielania i rozmiar zniżek dyrektorom, wicedyrektorom oraz nauczycielom pełniącym inne stanowiska kierownicze, zwalnia od obowiązku realizacji tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych dyrektorów, wicedyrektorów oraz nauczycieli pełniących inne stanowiska kierownicze oraz tygodniowy obowiązkowy wymiar godzin zajęć nauczycieli niewymienionych w art. 42 ust. 3 w/w ustawy. 
Na tej podstawie Uchwałą Nr 509/XXVI/04 Rady Miasta Płocka z dnia 25 maja 2004 roku organ prowadzący określił zasady udzielania i rozmiar zniżek tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć dyrektorów, wicedyrektorów oraz nauczycieli pełniących inne stanowiska kierownicze w szkołach i placówkach oświatowych oraz Uchwałą Nr 543/XXIX/04 Rady Miasta Płocka z dnia 31 sierpnia 2004 roku organ prowadzący określił zasady zwalniania od obowiązkowego zniżek tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć dyrektorów, wicedyrektorów oraz nauczycieli pełniących inne stanowiska kierownicze w szkołach i placówkach oświatowych.
W związku z utworzeniem nowej Ogólnokształcącej Szkoły Muzycznej I Stopnia oraz powołaniem dyrektora zachodzi konieczność określenia zasad udzielania i rozmiaru zniżek tygodniowego  obowiązkowego wymiaru godzin zajęć dydaktycznych wychowawczych i opiekuńczych nauczycielom zajmującym stanowiska kierownicze i zasad zwalniania ich od obowiązku realizacji tygodniowego obowiązkowego wymiaru tych zajęć oraz określenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych, prowadzonych bezpośrednio z uczniami, albo na ich rzecz, nauczycieli zatrudnionych w pełnym wymiarze zajęć.
Minister Kultury pozytywnie zaopiniował propozycje zasad udzielania i rozmiaru zniżek oraz tygodniowy obowiązkowy wymiar godzin nauczycieli nie wymienionych w art. 42 ust. 3 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 roku Karta Nauczyciela określone w załączniku nr 1, nr 2 i nr 3 do uchwały.

Niniejsza Uchwała Rady Miasta Płocka jest realizacją ustawowego prawa organu prowadzącego – zgodnie z art. 91 d pkt 1 ustawy – Karty Nauczyciela.

Metryka dokumentu
  • Data publikacji: 18 lat temu (piątek, 16 grudnia 2005, godzina 08:07)
  • Osoba publikująca: Konrad Kozłowski
  • Nadzór nad treścią: Konrad Kozłowski
  • Ilość wyświetleń: 2 696 554
  • Dokument nie był aktualizowany od momentu publikacji