Uchwała Nr 929/LV/06 Rady Miasta Płocka z dnia 25 kwietnia 2006 roku
w sprawie rodzajów wyróżnień i wysokości nagród za osiągnięcie wysokich wyników sportowych we współzawodnictwie międzynarodowym lub krajowym oraz szczegółowych zasad i trybu ich przyznawania

Uchwała Nr 929/LV/06
Rady Miasta Płocka
z dnia 25 kwietnia 2006 roku

w sprawie rodzajów wyróżnień i wysokości nagród za osiągnięcie wysokich wyników sportowych we współzawodnictwie międzynarodowym lub krajowym oraz szczegółowych zasad i trybu ich przyznawania

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie  gminnym  (Dz.U. z  2001 r.  Nr 142, poz. 1591, z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271 i Nr 214, poz. 1806, z 2003 r. Nr 80, poz. 717, Nr 162, poz. 1568, z 2004 r. Nr 102 poz. 1055, Nr 116 poz. 1203, Nr 167 poz. 1759, z 2005 r. Nr 172, poz. 1441, oraz z 2006 r. Nr 17. poz.128), art. 28 ustawy z  dnia 18 stycznia 1996 r.  o  kulturze  fizycznej (Dz.U. z  2001 r. Nr 81,  poz. 889, Nr 102, poz. 1115, z 2002 r. Nr 4, poz. 31, Nr 25, poz. 253, Nr 74, poz. 676, Nr 93 poz. 820, Nr 130, poz. 1112, Nr 207, poz. 1752, z 2003 r. Nr 203, poz. 1966, z 2004 r. Nr 96, poz. 959, Nr 173, poz. 1808, z 2005 r. Nr 85, poz. 726 oraz Nr 155, poz. 1298) oraz art. 37 ust.4 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o sporcie kwalifikowanym (Dz.U. Nr 155, poz. 1298)

uchwala się, co następuje:

§ 1

Ustanawia się wyróżnienia i nagrody miasta Płocka przyznawane zawodnikom, którzy osiągnęli wysokie wyniki sportowe we współzawodnictwie międzynarodowym lub krajowym oraz trenerom i działaczom zasłużonym w osiąganiu tych wyników.

§ 2

Szczegółowe zasady i tryb przyznawania wyróżnień i nagród pieniężnych miasta Płocka określa regulamin, stanowiący załącznik do uchwały.

§ 3

Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Płocka.

§ 4

Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego.

Wiceprzewodniczący
Rady Miasta Płocka

Tomasz Korga

 

Metryka dokumentu
  • Data publikacji: 18 lat temu (piątek, 28 kwietnia 2006, godzina 08:36)
  • Osoba publikująca: Konrad Kozłowski
  • Nadzór nad treścią: Konrad Kozłowski
  • Ilość wyświetleń: 2 696 324
  • Dokument nie był aktualizowany od momentu publikacji