Uchwała Nr 953/LVI/06 Rady Miasta Płocka z dnia 30 maja 2006 roku
w sprawie: założenia publicznej szkoły ponadgimnazjalnej, nadania statutu i podpisania aktu założycielskiego.

Uchwała Nr 953/LVI/06
Rady Miasta Płocka
z dnia 30 maja 2006 roku

w sprawie: założenia publicznej szkoły ponadgimnazjalnej, nadania statutu i podpisania aktu założycielskiego.

Na podstawie art. 4 ust. 1 pkt 1, art. 12 pkt 8 lit. i) oraz art. 91 i 92 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 5 czerwca 1998r. o samorządzie powiatowym /Dz. U. z 2001r. Nr 142, poz. 1592; z 2002r. Nr 23, poz. 220,  Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 200, poz. 1688 i Nr 214, poz. 1806; z 2003r. Nr 162, poz. 1568 oraz z 2004 r. Nr 102, poz. 1055 i Nr 167, poz. 1759/, art. 5 ust. 5a, art. 9 ust. 1 pkt 3 lit. g), art. 58 ust.1 i 6, art. 62 ust. 5 oraz art. 79 ust.1 ustawy z dnia 7 września 1991r. o systemie oświaty /Dz. U. z 2004r. Nr 256, poz. 2572, Nr 273, poz. 2703 i Nr 281, poz. 2781 oraz z 2005r. Nr 17, poz. 141, Nr 94, poz.788, Nr 122, poz.1020, Nr 131, poz.1091, Nr 167, poz.1400 i Nr 249, poz.2104/, art. 20 i 21 ustawy z dnia 30 czerwca 2005r.o finansach publicznych /Dz. U. Nr 249, poz. 2104 i z 2006r. Nr 45, poz. 319/ oraz uchwały Nr 865/L/05 Rady Miasta Płocka z dnia 29 grudnia 2005r. w sprawie uchwalenia Budżetu Miasta Płocka na rok 2006, Rada Miasta Płocka uchwala, co następuje:

§ 1.

1. Z dniem 1 września 2006 roku zakłada się jako jednostkę budżetową publiczną szkołę ponadgimnazjalną  o nazwie:
Szkoła Policealna dla Dorosłych w Płocku
z siedzibą w Płocku przy ul. Prezydenta Ignacego Mościckiego 4.

2.Włącza się szkołę do Zespołu Szkół Budowlanych Nr 1 w Płocku, ul. Prezydenta Ignacego Mościckiego 4.
Baza techniczno – dydaktyczna i majątek ZSB Nr 1 gwarantuje realizację celów statutowych nowo zakładanej szkoły.

3.Akt założycielski szkoły stanowi załącznik nr 1 do niniejszej  uchwały.

§ 2.

Zakładanej  szkole nadaje się statut, stanowiący załącznik nr 2 do  niniejszej uchwały.

§ 3.

Przyjmuje się  źródło finansowania: Budżet Miasta Płocka na 2006r. /plan finansowy Zespołu Szkół  Budowlanych Nr 1 na 2006r./ dział 801, rozdział 80130 i rozdział 80123.

§ 4.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

§ 5.

Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Płocka.

Wiceprzewodniczący
Rady Miasta Płocka

Tomasz Korga

 

Metryka dokumentu
  • Data publikacji: 18 lat temu (piątek, 02 czerwca 2006, godzina 10:48)
  • Osoba publikująca: Konrad Kozłowski
  • Nadzór nad treścią: Konrad Kozłowski
  • Ilość wyświetleń: 2 696 452
  • Dokument nie był aktualizowany od momentu publikacji