UCHWAŁA NR 185/XIII/07 Rady Miasta Płocka z dnia 25 września 2007 roku
w sprawie utworzenia rachunków dochodów własnych przez jednostki budżetowe miasta Płocka.

UCHWAŁA NR 185/XIII/07
Rady Miasta Płocka
z dnia 25 września 2007 roku

w sprawie  utworzenia rachunków dochodów własnych przez  jednostki budżetowe  miasta Płocka.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591, z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62,  poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271 i Nr 214, poz. 1806, z 2003 r. Nr 80,  poz. 717 i Nr 162, poz. 1568, z 2004 r.  Nr 102, poz. 1055 i   Nr 116, poz. 1203, z 2005 r. Nr 172, poz. 1441 i Nr 175, poz. 1457, z 2006 r.  Nr 17, poz. 128 i Nr 181, poz. 1337 oraz z 2007 r. Nr 48,  poz. 327 i Nr 138, poz. 974) art. 22 ust. 1, 3, 4 i 6 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych (Dz.U. Nr 249, poz. 2104 i Nr 169, poz.1420, z 2006 r. Nr 45, poz. 319, Nr 104, poz. 708, Nr 170, poz. 1217 i poz. 1218, Nr 187, poz. 1381 i Nr 249, poz. 1832 oraz z 2007 r. Nr 88, poz. 587, Nr 115, poz. 791 i Nr 140, poz. 984) oraz art. 12  w związku z art. 92 ust. 1 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1592, z 2002 r.  Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 200,  poz. 1688 i Nr 214, poz. 1806, z 2003 r. Nr 162, poz. 1568 oraz z 2004 r. Nr 102, poz. 1055) Rada Miasta Płocka uchwala, co następuje:  

§ 1.

1.Ustala się wykaz jednostek budżetowych, które mogą prowadzić wydzielony rachunek dochodów własnych, pochodzących ze źródeł wymienionych w art. 22 ust.1 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r o finansach publicznych, stanowiący  załącznik nr 1 do niniejszej uchwały.
2.Dochody własne wraz z odsetkami, o których mowa w ust.1, mogą być przeznaczane na finansowanie wydatków określonych w art. 22 ust. 6 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych. 
3.W przypadku utworzenia rachunku dochodów własnych, o którym mowa w ust.1, zobowiązuje się kierowników jednostek budżetowych do powiadomienia Prezydenta Miasta Płocka o jego utworzeniu w terminie 7 dni od dnia utworzenia.

§ 2.

1.Ustala się wykaz jednostek budżetowych, źródła dochodów własnych tych jednostek,      realizowanych na podstawie art. 22 ust. 3 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych oraz przeznaczenie tych dochodów, stanowiący  załącznik nr 2 do niniejszej uchwały.
2.Dochody własne jednostek budżetowych nie mogą być przeznaczone na finansowanie wynagrodzeń osobowych.

§ 3.

Tracą moc następujące uchwały Rady Miasta Płocka:
1)uchwała Nr 677/XXXVIII/05 z dnia 22 marca 2005 roku w sprawie  utworzenia rachunku dochodów własnych w jednostkach budżetowych miasta Płocka,
2)uchwała Nr 780/XLV/05 z dnia 27 września 2005 roku w sprawie zmiany Uchwały Nr 677/XXXVIII/05 Rady Miasta Płocka z dnia 22 marca 2005 roku w sprawie utworzenia rachunków dochodów własnych w jednostkach budżetowych miasta Płocka,
3)uchwała Nr 850/XLIX/05 z dnia 13 grudnia 2005 roku w sprawie zmiany Uchwały Nr 677/XXXVIII/05 Rady Miasta Płocka z dnia 22 marca 2005 roku w sprawie utworzenia rachunku dochodów własnych w jednostkach budżetowych miasta Płocka zmienionej Uchwałą Nr 780/XLV/05 Rady Miasta Płocka z dnia 27 września 2005 roku,
4)uchwała Nr 866/L/05 z dnia 29 grudnia 2005 roku w sprawie zmiany Uchwały Nr 677/XXXVIII/05 Rady Miasta Płocka z dnia 22 marca 2005 roku w sprawie utworzenia rachunku dochodów własnych w jednostkach budżetowych miasta Płocka zmienionej Uchwałą Nr 780/XLV/05 Rady Miasta Płocka z dnia 27 września 2005 roku oraz Uchwałą Nr 850/XLIX/05 Rady Miasta Płocka z dnia 13 grudnia 2005 roku.

§ 4

Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Płocka.

§ 5.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący
Rady Miasta Płocka

Tomasz Korga


Uzasadnienie

Przedstawione w projekcie Uchwały, zgodnie z Załącznikiem Nr 2, źródła dochodów rachunków dochodów własnych utworzonych zgodnie z art. 22 ust. 3 Ustawy o finansach publicznych zostały rozszerzone w przypadku Miejskiego Ogrodu Zoologicznego o zapis ”Wpływy z tytułu najmu i dzierżawy pomieszczeń oraz terenów zielonych należących do Ogrodu”. Powyższe wynika z faktu świadczenia usług w zakresie najmu i dzierżawy pomieszczeń oraz terenów zielonych pod usługi gastronomiczne oraz organizację imprez piknikowych przez ww. jednostkę.

Ponadto proponuje się rozszerzenie źródeł dochodów rachunku dochodów własnych w szkołach podstawowych, gimnazjach oraz szkołach ponadgimnazjalnych, ponadpodstawowych oraz placówkach oświatowo – wychowawczych o następujące zapisy: wpływy za wydane duplikaty dokumentów szkolnych, wpływy podmiotów z tytułu organizacji lig i olimpiad przedmiotowych, wpływy z tytułu sprzedaży surowców wtórnych. Środki z powyższych źródeł przeznaczone zostaną na wydatki związane z usługami pralniczymi, transportowymi, pocztowymi, ochronę mienia oraz wydatki związane z usługami wykonywanymi przez warsztaty innych szkół. Powyższe ma na celu umożliwienie placówkom pobieranie należnych wpływów oraz regulowanie szerszego zakresu wydatków związanych z eksploatacją obiektów szkolnych i korzystanie z usług warsztatowych.

Jednocześnie proponuje się ustalić tekst jednolity uchwały w sprawie utworzenia rachunków dochodów własnych przez jednostki budżetowe miasta Płocka uchylając dotychczas podjęte uchwały w powyższej sprawie.

Metryka dokumentu
  • Data publikacji: 16 lat temu (czwartek, 27 września 2007, godzina 08:47)
  • Osoba publikująca: Konrad Kozłowski
  • Nadzór nad treścią: Konrad Kozłowski
  • Ilość wyświetleń: 2 696 480
  • Dokument nie był aktualizowany od momentu publikacji