UCHWAŁA NR 337/XVIII/03 Rady Miasta Płocka z dnia 9 grudnia 2003 roku
określenia przepisów porządkowych dla przewozów osób i bagażu taksówkami na terenie Miasta Płocka.

UCHWAŁA NR 337/XVIII/03
Rady Miasta Płocka
z dnia 9 grudnia 2003 roku


w  sprawie: określenia przepisów porządkowych dla przewozów osób i bagażu taksówkami na terenie Miasta Płocka.

              Na  podstawie  art. 40  ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591,  z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 127 i Nr 214, poz.1806 oraz z 2003 r. Nr 80, poz. 717), art.15 ust. 5  ustawy z dnia 15 listopada 1984 r.  Prawo przewozowe (Dz.U. z 2000 r. Nr 50, poz. 601, z 2001 r. Nr 125, poz. 1371 z 2002 r. Nr 113, poz. 984,  Nr 130, poz. 1112 oraz z 2003 r. Nr 149, poz. 1452) oraz art. 15 ust.1 pkt. 2 lit. „b” ustawy z dnia 6 września 2001 r. o transporcie drogowym (Dz. U. Nr 125, poz. 1371, z 2002 r. Nr 25, poz. 253, Nr 89, poz. 804, Nr 199, poz. 1671 oraz 2003 r. Nr 149, poz. 1452) – Rada Miasta Płocka uchwala, co następuje:

§ 1


Wprowadza się przepisy porządkowe dla przewozów osób i bagażu taksówkami  na terenie Miasta Płocka, stanowiące załącznik do niniejszej uchwały.
  
§ 2


Naruszenie przepisów porządkowych, o których mowa w  §1,  stanowi podstawę  do cofnięcia licencji na wykonywanie transportu drogowego taksówką.

§ 3


Wykonanie uchwały powierza się  Prezydentowi Miasta Płocka.

§ 4


Z dniem wejścia w życie niniejszej uchwały traci moc uchwała Nr 509/XXV/00 Rady Miasta Płocka z dnia 28 marca 2000 roku w sprawie określenia przepisów porządkowych dla przewozu osób i bagażu taksówkami na terenie Miasta Płocka.

§ 5


Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego i wchodzi w życie z dniem 1 lutego 2004 r.


                                                                                      Przewodniczący
Rady Miasta Płocka

Stanisław  Nawrocki

Metryka dokumentu
  • Data publikacji: 20 lat temu (poniedziałek, 15 grudnia 2003, godzina 11:06)
  • Osoba publikująca: Konrad Kozłowski
  • Nadzór nad treścią: Konrad Kozłowski
  • Ilość wyświetleń: 2 696 312
  • Dokument nie był aktualizowany od momentu publikacji