Uchwała Nr 903/LIV/06 Rady Miasta Płocka z dnia 28 marca 2006 roku
w sprawie: zatwierdzenia Sprawozdania za rok 2005 z działalności Miejskiego Rzecznika Konsumentów w Płocku.

Uchwała Nr 903/LIV/06
Rady Miasta Płocka
z dnia 28 marca 2006 roku

w sprawie: zatwierdzenia Sprawozdania za rok 2005 z działalności Miejskiego Rzecznika Konsumentów w Płocku.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001r. Nr 142, poz. 1591, ze zmianami: Dz. U. z 2002r. Nr 23, poz. 220,  Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 214, poz. 1806, z 2003r. Nr 80, poz. 717, Nr 162, poz. 1568, z 2004r. Nr 116, poz. 1203, z 2005r. Nr 172, poz. 1441, z 2006r. Nr 17, poz. 128) w związku z art. 91 i art. 92 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 5 czerwca 1998r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2001r. Nr 142, poz. 1592, ze zmianami: Dz. U. z 2002r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153 poz. 1271, Nr 200, poz. 1688, Nr 214, poz.1806, z 2003r. Nr 162, poz. 1568, z 2004r. Nr 102, poz. 1055) oraz art. 38 ust. 1 ustawy z dnia 15 grudnia 2000r. o ochronie konkurencji i konsumentów (Dz. U. z 2005r. Nr 244, poz. 2080) Rada Miasta Płocka uchwala:

§ 1

Zatwierdza się Sprawozdanie za rok 2005 z działalności Miejskiego Rzecznika Konsumentów w Płocku, stanowiące załącznik do niniejszej Uchwały.

§ 2

Wykonanie Uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Płocka.

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Wiceprzewodniczący
Rady Miasta Płocka

Tomasz Korga

 

UZASADNIENIE


Na podstawie art. 38 ust. 1 ustawy z dnia 15.12.2000r. o ochronie konkurencji i konsumentów (tekst jednolity Dz. U. z 2005r. 244. 2080) rzecznicy konsumentów zostali zobowiązani do przedkładania w terminie do 31 marca każdego roku, radzie miasta do zatwierdzenia, rocznego sprawozdania ze swojej działalności za rok poprzedni.

Sprawozdanie składane jest po raz kolejny.

Przedmiot niniejszego sprawozdania nie stanowi prawa miejscowego, a zatem Uchwała nie podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego.

Metryka dokumentu
  • Data publikacji: 18 lat temu (wtorek, 04 kwietnia 2006, godzina 09:47)
  • Osoba publikująca: Konrad Kozłowski
  • Nadzór nad treścią: Konrad Kozłowski
  • Ilość wyświetleń: 2 696 952
  • Dokument nie był aktualizowany od momentu publikacji