UCHWAŁA NR 456/XXXII/09 z dnia 27 stycznia 2009 roku
w sprawie: wyrażenia woli utworzenia i przystąpienia Gminy - Miasto Płock do Płockiej Lokalnej Organizacji Turystycznej.

UCHWAŁA NR 456/XXXII/09
Rady Miasta Płocka
z dnia 27 stycznia 2009 roku

w sprawie: wyrażenia woli utworzenia i przystąpienia Gminy - Miasto Płock do Płockiej Lokalnej Organizacji Turystycznej.

Na podstawie art.18 ust.1  ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591, z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 986 i Nr 214, poz. 1806, z 2003 r. Nr 80, poz. 717 i Nr 162, poz. 1568, z 2004 r. Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz. 1203, z 2005 r. Nr 172, poz. 1441 i Nr 175, poz. 1457, z 2006 r. Nr 17, poz. 128 i Nr 181, poz. 1337 oraz z 2007 r. Nr 48, poz. 327, Nr 138, poz. 974 i Nr 173, poz. 1218) w związku z art.4, ust. 2 pkt. 1 ustawy z dnia 25 czerwca 1999 r. o Polskiej Organizacji Turystycznej (Dz. U. Nr 62, poz.689 ze zm., Dz.U. z 2000 r. Nr 22, poz. 273, Dz. U. z 2001 r. Nr 22, poz. 249, Dz. U. z 2006 r. Nr 170, poz.1217 i Nr 249, poz. 1832) Rada Miasta Płocka uchwala, co następuje;


§ 1
Wyraża się wolę utworzenia i przystąpienia Gminy - Miasto Płock do Płockiej Lokalnej Organizacji Turystycznej z siedzibą w Płocku, działającą w formie stowarzyszenia na podstawie ustawy z dnia 7 kwietnia 1989r. Prawo o stowarzyszeniach (Dz. U. Nr 20. poz. 104, z późn. zm.) i ustawy z dnia 25 czerwca 1999r. o Polskiej Organizacji Turystycznej (Dz. U. Nr 62, poz. 689 z późn. zm.).

§ 2
Projekt statutu Płockiej Lokalnej Organizacji Turystycznej stanowi załącznik do uchwały.

§ 3

Koszty związane z udziałem Gminy - Miasto Płock w stowarzyszeniu pokrywane będą z Budżetu Miasta Płocka.
§ 4

Wykonanie Uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Płocka.

§ 5

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 


    Przewodniczący
  Rady Miasta Płocka


   Tomasz Korga

 

 


Uzasadnienie

Od 1 stycznia 2000 r., wraz z powstaniem Polskiej Organizacji Turystycznej, w naszym kraju działa trójstopniowy systemu zarządzania turystyką: na szczeblu centralnym – Polska Organizacja Turystyczna (POT), regionalnym – Regionalna Organizacja Turystyczna (ROT) i lokalnym – Lokalna Organizacja Turystyczna (LOT).
Organizacje te są samodzielnymi jednostkami, a działalność ich opiera się na wzajemnej współpracy w celu promocji Polski jako kraju atrakcyjnego turystycznie, zapewnieniu profesjonalnie działającego systemu informacji turystycznej, inicjowaniu i opiniowaniu planów rozwoju i modernizacji infrastruktury turystycznej.
W Polsce działa 16 Regionalnych Organizacji Turystycznych, obejmujących zasięgiem tereny poszczególnych województw. Ich zadaniem jest promocja turystyczna danego województwa czy regionu. Natomiast, na terenach miast lub obszarów atrakcyjnych turystycznie działają Lokalne Organizacje Turystyczne.
Zadaniem Lokalnych Organizacji Turystycznych działających w Polsce jest integracja społeczności lokalnej głównie jednostek samorządu lokalnego i branży turystycznej oraz tworzenie, rozwój i promocja produktu turystycznego wokół lokalnych atrakcji turystycznych, utrzymanie i prowadzenie lokalnych punktów informacji turystycznej. Organizacje te odpowiadają również za promocję walorów turystycznych w kraju i za granicą, inicjują, opiniują i wspomagają plany rozwoju i modernizacji infrastruktury turystycznej, doskonalą kadry dla potrzeb turystyki oraz prowadzą badania i analizy marketingowe w dziedzinie turystyki.
Członkami LOT są przedstawiciele samorządu terytorialnego (urzędy gmin, miast, powiatów), przedstawiciele lokalnej branży turystycznej (hotele, biura podróży, restauracje, rzemieślnicy, zarządcy atrakcji turystycznych, przewoźnicy, przewodnicy, itp.) przedstawiciele stowarzyszeń, organizacji działających na rzecz turystyki i osoby prywatne zainteresowane rozwojem turystyki.
Majątek Lokalnej Organizacji Turystycznej powstaje ze składek członkowskich i opłat wpisowych, darowizn, spadków, zapisów, dochodów z własnej działalności statutowej, dochodów z majątku stowarzyszenia oraz z ofiarności publicznej. Jednakże główny udział finansowy zapewniają samorządy lokalne.
W Polsce działa już ponad 100 Lokalnych Organizacji Turystycznych, obejmujących swoim działaniem tereny miast, m.in.: w Bydgoszczy, Toruniu, Poznaniu, Częstochowie, Lublinie,  Darłowie, Gdańsku, Spale, Łebie, Gdyni, Sandomierzu, Zawoi.

Ponad tysiącletni Płock, będący najstarszym miastem na Mazowszu i jednym z najstarszych w kraju posiada duży potencjał turystyczny. Jego bogata historia, kultura oraz niepowtarzalne w skali kraju położenie jest podstawą do stworzenia na jego terenie Płockiej Lokalnej Organizacji Turystycznej.
Płocka Lokalna Organizacja Turystyczna działać będzie na prawach stowarzyszenia. Terenem działalności tej organizacji będzie Rzeczpospolita Polska ze szczególnym uwzględnieniem Płocka, na którego terenie znajdować się będzie jego siedziba. Członkami stowarzyszenia będą samorządy terytorialne, organizacje pozarządowe działające w dziedzinie turystyki, przedstawiciele branży turystycznej i osoby fizyczne.
Celem działalności Płockiej LOT będzie wspieranie rozwoju turystyki w regionie, oraz kreowanie pozytywnego i atrakcyjnego wizerunku Płocka jako miasta atrakcyjnego dla turysty. Poprzez stowarzyszenie następować będzie również integracja środowisk samorządu terytorialnego, gospodarczego i zawodowego oraz osób, instytucji i organizacji zainteresowanych rozwojem turystycznym miasta. Płocka LOT będzie pracować nad wydłużeniem sezonu turystycznego oraz zwiększeniem liczby turystów odwiedzających nasze miasto, jak również podejmować działania  mające na celu wzrost wpływów z turystyki.
W ramach swojej działalności stowarzyszenie to stworzy profesjonalny system informacji turystycznej Płocka, będzie prowadzić kampanie promocyjne w zakresie turystyki, organizować imprezy turystyczne, uroczystości oraz wszelkie działania w zakresie marketingu i promocji, m.in. organizować ekspozycje na targach krajowych i zagranicznych oraz współpracować z mediami. Ważnym zadaniem będzie również organizowanie pobytów studyjnych dla prasy i touroperatorów  w naszym mieście.
Płocka LOT jako stowarzyszenie będzie miała także prawo ubiegać się o  środki  unijne w ramach programów rozpisanych na następne lata. Pozyskiwać będzie również środki od sponsorów na działalność stowarzyszenia.

5 stycznia br. w auli ratusza odbyło się pierwsze spotkanie, którego celem było przedstawienie zasad funkcjonowania Lokalnych Organizacji Turystycznych w Polsce.
W spotkaniu uczestniczyło 70 osób (przedstawiciele hoteli, restauracji, organizacji turystycznych, biur podróży, stowarzyszeń) z Płocka i okolic. Podczas spotkania nawiązała się dyskusja, w wyniku której przeszło 30 przedstawicieli płockiej branży turystycznej złożyło wstępne deklaracje przystąpienia do  Płockiej Lokalnej Organizacji Turystycznej.
Szczegółowe zasady funkcjonowania Płockiej LOT (m.in. wysokość składek członkowskich, zatwierdzenie projektu statutu organizacji, wybór władz) ustali Walne Zebranie Członków.

Metryka dokumentu
  • Data publikacji: 15 lat temu (czwartek, 29 stycznia 2009, godzina 08:54)
  • Osoba publikująca: Konrad Kozłowski
  • Nadzór nad treścią: Konrad Kozłowski
  • Ilość wyświetleń: 2 696 501
  • Dokument nie był aktualizowany od momentu publikacji