Uchwała Nr 755/LIII/10 z dnia 29 czerwca 2010 roku
w sprawie: nadania statutu Miejskiemu Zespołowi Obiektów Sportowych w Płocku – Jednostka Budżetowa.

UCHWAŁA NR 755/LIII/10
Rady Miasta Płocka
z dnia 29 czerwca 2010 roku

w sprawie: nadania statutu Miejskiemu Zespołowi Obiektów Sportowych w Płocku – Jednostka Budżetowa.


Na podstawie art. 18 ust.2 pkt.9 lit.”h”, art.40 ust.2 pkt.1 i art.42 ustawy z dnia  8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2001 r. nr 142 poz. 1591 ze zmianami, Dz.U. z 2002 r. nr 23 poz. 220, nr 62 poz. 558, nr 113 poz. 984, nr 153 poz. 1271, nr 214 poz. 1806 Dz.U. z 2003 r. nr 80 poz. 717, nr 162 poz. 1568, Dz.U. z 2004 r. nr 102 poz. 1055 i nr 116 poz. 1203, Dz.U. z 2005 r. nr 172 poz. 1441,  nr 175 poz. 1457, Dz.U. z 2006 r. nr 17 poz. 128, nr 181 poz. 1337, Dz.U. z 2007 r. nr 48 poz. 327, nr 138 poz. 974, nr. 173 poz. 1218, Dz.U. z 2008 r. nr 180 poz. 1111, nr 223 poz. 1458, Dz.U. z 2009 r. nr 52 poz. 420, nr 157 poz. 1241, Dz.U z 2010 r. nr 28 poz. 142 i 146) oraz art.1 ust.2 ustawy z dnia 18 stycznia 1996 roku o kulturze fizycznej (Dz.U. z 2007 r. nr 226 poz. 1675 ze zmianami, Dz. U. z 2007 r.  nr 171 poz. 1208, Dz.U. z 2008 nr 195 poz. 1200, Dz.U. z 2009 nr 62 poz. 504, nr 97 poz. 801, nr 226 poz. 1809) i § 68 ust 1 i 2   § 59 ust 1 Statutu Miasta Płocka  z dnia 26 lutego 2008 roku ze zmianami z dnia 28 kwietnia 2009 roku (Dziennik Urzędowy Województwa Mazowieckiego nr 91 poz. 3271) – Rada Miasta Płocka postanawia:
§1
Nadaje się statut Miejskiemu Zespołowi Obiektów Sportowych w Płocku – Jednostka Budżetowa stanowiący załącznik do niniejszej uchwały.

§ 2
Traci moc Uchwała nr 552/XXXIX/09 Rady Miasta Płocka z dnia 25 sierpnia 2009 roku w sprawie nadania statutu  Miejskiemu Zespołowi Obiektów Sportowych w Płocku – Jednostka Budżetowa oraz dotychczasowy statut Miejskiego Zespołu Obiektów Sportowych.

§3
Wykonanie Uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Płocka.

§ 4
Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego.

Przewodniczący
Rady Miasta Płocka

Tomasz Korga

Metryka dokumentu
  • Data publikacji: 13 lat temu (piątek, 02 lipca 2010, godzina 08:53)
  • Osoba publikująca: Konrad Kozłowski
  • Nadzór nad treścią: Konrad Kozłowski
  • Ilość wyświetleń: 2 696 342
  • Dokument nie był aktualizowany od momentu publikacji