UCHWAŁA Nr 570/XXX/04 Rady Miasta Płocka z dnia 28 września 2004 roku
w sprawie zmian do Statutu Miasta Płocka.

UCHWAŁA Nr 570/XXX/04
Rady Miasta Płocka
z dnia 28 września 2004 roku

w sprawie zmian do Statutu Miasta Płocka.


 Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 1 i art. 22 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142 poz. 1591, z 2002 r. Nr 23 poz. 220, Nr 62 poz. 558, Nr 113 poz 986, Nr 214 poz.1806, z 2004 r. Nr 102 poz. 1203) Rada Miasta Płocka postanawia:

§ 1.

Załącznik Nr 15 Wykaz Jednostek Organizacyjnych (Instytucji i Spółek) Miasta Płocka do Statutu Miasta Płocka uchwalonego uchwałą Nr 61/VI/03 Rady Miasta Płocka z dnia 31 stycznia 2003 roku (Dz. Urz. Woj. Mazowieckiego Nr 48 poz. 1306) otrzymuje brzmienie jak załącznik do niniejszej uchwały.

§ 2.

Wykonanie uchwały powierza się Przewodniczącemu Rady Miasta Płocka.

§ 3.

Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od daty jej opublikowania w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego.

 

Przewodniczący
Rady Miasta Płocka

Stanisław Nawrocki

 

Metryka dokumentu
  • Data publikacji: 19 lat temu (wtorek, 05 października 2004, godzina 07:43)
  • Osoba publikująca: Konrad Kozłowski
  • Nadzór nad treścią: Konrad Kozłowski
  • Ilość wyświetleń: 2 696 311
  • Dokument nie był aktualizowany od momentu publikacji