Uchwała Nr 753/LIII/10 z dnia 29 czerwca 2010 roku
w sprawie zmiany w Uchwale Nr 254/XIII/99 Rady Miasta Płocka z dnia 18 maja 1999r. w sprawie nadania Statutu Miejskiemu Ośrodkowi Pomocy Społecznej w Płocku, zmienionej Uchwałami Rady Miasta Płocka: Nr 739/XXXIV/00 z dnia 19 grudnia 2000r., Nr 1087/LIII/02 z dnia 28 maja 2002r., Nr 169/XII/03 z dnia 26 czerwca 2003r., Nr 479/XXIV/04 z dnia 20 kwietnia 2004r., Nr 830/XLVIII/05 z dnia 22 listopada 2005r. i Nr 991/LVIII/06 z dnia 29 sierpnia 2006r.

UCHWAŁA NR 753/LIII/10
Rady Miasta Płocka
z dnia 29 czerwca 2010 roku

w sprawie zmiany w Uchwale Nr 254/XIII/99 Rady Miasta Płocka z dnia 18 maja 1999r. w sprawie nadania Statutu Miejskiemu Ośrodkowi Pomocy Społecznej w Płocku, zmienionej Uchwałami Rady Miasta Płocka: Nr 739/XXXIV/00 z dnia 19 grudnia 2000r., Nr 1087/LIII/02 z dnia 28 maja 2002r.,  Nr 169/XII/03 z dnia 26 czerwca 2003r., Nr 479/XXIV/04 z dnia 20 kwietnia 2004r., Nr 830/XLVIII/05 z dnia 22 listopada 2005r. i Nr 991/LVIII/06 z dnia 29 sierpnia 2006r.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2001r. Nr 142, poz. 1591, z 2002r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271 i Nr 214, poz. 1806, z 2003r. Nr 80, poz. 717 i Nr 162, poz. 1568, z 2004r. Nr 102, poz. 1055 i Nr 116, poz. 1203, z 2005r. Nr 172, poz. 1441 i Nr 175, poz. 1457, z 2006r. Nr 17, poz. 128 i Nr 181, poz. 1337, z 2007r. Nr 48, poz. 327, Nr 138, poz. 974 i Nr 173, poz. 1218, z 2008r. Nr 180, poz. 1111 i Nr 223, poz. 1458, z 2009r. Nr 52, poz. 420 i Nr 157, poz. 1241 oraz z 2010r. Nr 28, poz. 142 i 146), art. 12 pkt 11, w związku z art. 91 i art. 92 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 5 czerwca 1998r. o samorządzie powiatowym (Dz.U. z 2001r. Nr 142, poz. 1592, z 2002r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 200 poz. 1688, Nr 214, poz. 1806, z 2003r. Nr 162, poz. 1568, z 2004r. Nr 102, poz. 1055, z 2007r. Nr 173, poz. 1218, z 2008r. Nr 180, poz. 1111 i Nr 223, poz. 1458, z 2009r. Nr 92, poz. 753 oraz z 2010r. Nr 28, poz. 142 i 146), art. 105 ust. 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. - Przepisy wprowadzające ustawę o finansach publicznych (Dz.U. Nr 157, poz. 1241 ze zm. Dz.U. z 2009r. Nr 219, poz. 1706) oraz art. 4 ust. 1 i art. 13 pkt 2 ustawy z dnia 20 lipca 2000r. o ogłaszaniu aktów normatywnych i niektórych innych aktów prawnych (j.t. Dz.U. z 2010r. Nr 17, poz. 95) –  Rada Miasta Płocka postanawia:
§ 1
W Uchwale Nr 254/XIII/99 Rady Miasta Płocka z dnia 18 maja 1999r. w sprawie nadania Statutu Miejskiemu Ośrodkowi Pomocy Społecznej w Płocku, zmienionej Uchwałami Rady Miasta Płocka:                    Nr 739/XXXIV/00 z dnia 19 grudnia 2000r., Nr 1087/LIII/02 z dnia 28 maja 2002r., Nr 169/XII/03 z dnia            26 czerwca 2003r., Nr 479/XXIV/04 z dnia 20 kwietnia 2004r., Nr 830/XLVIII/05 z dnia 22 listopada 2005r, Nr 991/LVIII/06  z dnia 29 sierpnia 2006r. zmienia się Załącznik Nr 1 do wyżej wymienionej uchwały, który otrzymuje brzmienie jak w Załączniku do niniejszej uchwały.

 

§ 2

Wykonanie uchwały powierzyć Prezydentowi Miasta Płocka.

§ 3

Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego i wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.


                 Przewodniczący
              Rady Miasta Płocka

 

                   Tomasz Korga 
     


UZASADNIENIE


Przekazywanie przez ustawodawcę do realizacji ośrodkom pomocy społecznej nowych zadań oraz                       zmiany w podziale zadań i kompetencji gminy oraz powiatu z zakresu pomocy społecznej                           w wyniku wielokrotnych nowelizacji ustawy z dnia 12 marca 2004r. o pomocy społecznej, a także ustawy z dnia 27 sierpnia 1997r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, powoduje konieczność dokonania ponownych zmian zapisów w Statucie Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Płocku, który został nadany Ośrodkowi Uchwałą Nr 254/XIII/99 Rady Miasta Płocka z dnia 18 maja 1999r.
Kolejne zmiany wynikają z zastąpienia ustawy z dnia 22 kwietnia 2005 roku o postępowaniu wobec dłużników alimentacyjnych oraz zaliczce alimentacyjnej ustawą z dnia 7 września 2007 roku o pomocy osobom uprawnionym do alimentów. Miejskiemu Ośrodkowi Pomocy Społecznej w Płocku zostały również powierzone zadania określone w art. 54 ustawy z dnia 27 sierpnia 2004r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych w zakresie prowadzenia postępowań administracyjnych i wydawania decyzji w sprawach dotyczących potwierdzenia prawa do świadczeń opieki zdrowotnej.
Zmiany w Statucie MOPS wprowadzane niniejszą uchwałą wynikają także z konieczności dostosowania postanowień statutów do przepisów nowej ustawy o finansach publicznych – ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych. Zgodnie z art. 105 ust. 1 i ust. 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. - Przepisy wprowadzające ustawę o finansach publicznych statuty nadane jednostkom budżetowym na podstawie dotychczasowych przepisów pozostają w mocy, przy czym na organy stanowiące jednostek samorządu terytorialnego nałożony został obowiązek dostosowania statutów jednostek budżetowych do nowych przepisów w terminie 6 miesięcy od dnia wejścia w życie ustawy z dnia  27 sierpnia 2009r.              o finansach publicznych.
Z uwagi na dotychczasowe liczne zmiany tekstu Statutu MOPS oraz potrzebę dostosowania dokumentu do obowiązujących przepisów prawnych, zasadnym staje się zmiana Statutu Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Płocku nadanego Uchwałą Nr 254/XIII/99 Rady Miasta Płocka z dnia 18 maja 1999r.  i ustalenie jego tekstu w formie Załącznika do niniejszej uchwały.

 

Tracą moc:
1)Uchwała nr 254/XIII/99 Rady Miasta Płocka z dnia 18 maja 1999 r. w sprawie nadania Statutu Miejskiemu Ośrodkowi Pomocy Społecznej w Płocku,
2)Uchwała nr 739/XXXIV/00 Rady Miasta Płocka z dnia 19 grudnia 2000r. w sprawie zmiany Statutu Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Płocku,
3)Uchwała nr 1087/LIII/02 Rady Miasta Płocka z dnia 28 maja 2002r. w sprawie zmiany Statutu Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Płocku,
4)Uchwała nr 169/XII/03 Rady Miasta Płocka z dnia 26 czerwca 2003r. w sprawie zmiany Statutu Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Płocku,
5)Uchwała nr 479/XXIV/04 Rady Miasta Płocka z dnia 20 kwietnia 2004r. w sprawie zmiany Statutu Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Płocku,
6)Uchwała nr 830/XLVIII/05 Rady Miasta Płocka z dnia 22 listopada 2005r. w sprawie zmian w Statucie Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Płocku,
7)Uchwała nr 991/LVIII/06 Rady Miasta Płocka z dnia 29 sierpnia 2006r. w sprawie zmian w Statucie Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Płocku.

Metryka dokumentu
  • Data publikacji: 13 lat temu (piątek, 02 lipca 2010, godzina 08:50)
  • Osoba publikująca: Konrad Kozłowski
  • Nadzór nad treścią: Konrad Kozłowski
  • Ilość wyświetleń: 2 696 458
  • Dokument nie był aktualizowany od momentu publikacji