Uchwała Nr 760/LIII/10 z dnia 29 czerwca 2010 roku
w sprawie: propozycji zmiany Statutu Związku Gmin Regionu Płockiego

UCHWAŁA NR 760/LIII/10
Rady Miasta Płocka
z dnia 29 czerwca 2010 roku


w sprawie:  propozycji zmiany Statutu Związku Gmin Regionu Płockiego
 
Na podstawie art. 67 ust. 1,  ust. 3 Ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym ( Dz.U.  z 2001 r., Nr 142, poz. 1591 z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 214, poz. 1806, z 2003 r. Nr 80, poz. 717, Nr 162, poz. 1568, z 2004 r. Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz. 1203, Nr 167, poz. 1759, z 2005 r. Nr 172, poz. 1441, Nr 175, poz. 1457, z 2006 r. Nr 17, poz. 128, Nr 181, poz. 1337, z 2007 r. Nr 48, poz. 327, Nr 138, poz. 974, Nr 173, poz. 1218, z 2008 r. Nr 180, poz. 1111, Nr 223, poz. 1458, z 2009 r. Nr 52, poz. 420, Nr 157, poz. 1241, z 2010 r. Nr 28, poz. 142 i 146, Nr 40, poz. 230.) uchwala co następuje:
§1
Przyjąć  propozycję zmiany treści Statutu Związku Gmin Regionu Płockiego w wersji ustalonej przez Zgromadzenie Związku Gmin Regionu Płockiego uchwałą Nr IX/2010 z dnia 29 kwietnia 2010 roku zmieniającą załącznik Nr 1 do Uchwały Nr 13/2006 z dnia 30 czerwca 2006 roku w sprawie uchwalenia Statutu związku Gmin Regionu Płockiego.
§2
Tekst jednolity Statutu Związku Gmin Regionu Płockiego stanowi załącznik do niniejszej uchwały.
§3
Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Płocka.
§4
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

           Przewodniczący
        Rady Miasta Płocka

            Tomasz Korga

 

Uzasadnienie
 
 Projekt uchwały Nr IX/2010 Zgromadzenia Związku Gmin Regionu Płockiego z dnia 29 kwietnia 2010 roku w sprawie propozycji zmiany Statutu Związku Gmin Regionu Płockiego dotyczy Rozdziału II § 3 pod nazwą Zadania Związku.
 Zadania Związku zostały zaktualizowane adekwatnie do realizowanych oraz będących          w planach Związku Gmin Regionu Płockiego projektów.
 W  rozdziale II §3 pkt 1. Statutu Związku Gmin Regionu Płockiego  podjętego Uchwałą Rady Miasta Płocka Nr 993/LVIII/06 z dnia 29 sierpnia 2006 roku dokonano zmiany przedmiotowego punktu: „Prowadzenie działań w zakresie budowy i koordynacji wspólnego systemu gromadzenia, odbioru, odzysku, unieszkodliwienia odpadów komunalnych poprzez prowadzenie selektywnej zbiórki odpadów w tym: opakowaniowych, wielkogabarytowych, niebezpiecznych i innych w tym podejmowanie działań dla pozyskiwania funduszy dla procesu prowadzenia tych działań oraz dla prowadzenia inwestycji z tego obszaru tematycznego.”
W propozycji treści Statutu Związku Gmin Regionu Płockiego przyjętego Uchwałą nr IX/2010 Zgromadzenia Związku Gmin Regionu Płockiego z dnia 29 kwietnia 2010 r. w/w punkt otrzymał nowe brzmienie: „Prowadzenie działań w zakresie budowy i koordynacji wspólnego systemu gromadzenia, odbioru, odzysku, unieszkodliwienia odpadów komunalnych poprzez prowadzenie selektywnej zbiórki odpadów w tym: opakowaniowych, wielkogabarytowych, niebezpiecznych i innych pozostających w strumieniu odpadów komunalnych w tym podejmowanie działań dla pozyskiwania funduszy dla procesu prowadzenia tych działań oraz dla realizacji inwestycji z tego obszaru tematycznego.”
 W rozdziale II §3 pkt. 2 Statutu Związku Gmin Regionu Płockiego podjętego Uchwałą Rady Miasta Płocka Nr 993/LVIII/06 z dnia 29 sierpnia 2006 roku dokonano zmiany przedmiotowego punktu: „Prowadzenie działań w zakresie restrukturyzacji regionu w celu pełnego wykorzystania potencjału ludzkiego i rzeczowego oraz przeciwdziałania bezrobociu, w tym także poprzez prowadzenie inwestycji dla partnerskiej realizacji przedmiotowego zadania, przy czym Związek na zasadzie oddzielnych porozumień z gminami członkami Związku może realizować zadania ustawowe gmin.”
W propozycji treści Statutu Związku Gmin Regionu Płockiego przyjętego Uchwałą nr IX/2010 Zgromadzenia Związku Gmin Regionu Płockiego z dnia 29 kwietnia 2010 r. w/w punkt otrzymał nowe brzmienie: „Prowadzenie działań w zakresie restrukturyzacji regionu w celu pełnego wykorzystania potencjału ludzkiego i rzeczowego oraz przeciwdziałania bezrobociu” oraz zostaje przesunięty  i zapisany w propozycji  treści Statutu jako punkt 6.
 W rozdziale II §3 pkt 3  Statutu Związku Gmin Regionu Płockiego podjętego Uchwałą Rady Miasta Płocka Nr 993/LVIII/06 z dnia 29 sierpnia 2006 roku dokonano zmiany treści przedmiotowego punktu: „Prowadzenie działalności w zakresie realizacji inwestycji kompleksowej infrastruktury społecznej, gospodarczej, technicznej w tym urządzeń proekologicznej infrastruktury technicznej i społecznej.”
W propozycji treści Statutu Związku Gmin Regionu Płockiego przyjętego Uchwałą nr IX/2010 Zgromadzenia Związku Gmin Regionu Płockiego z dnia 29 kwietnia 2010 r. w/w punkt otrzymał nowe brzmienie: „Przygotowanie działań i prowadzenie programów w zakresie transportu lokalnego.”oraz został przesunięty  i zapisany w propozycji  treści Statutu jako punkt 5.
 W rozdziale II §3 pkt.4 Statutu Związku Gmin Regionu Płockiego podjętego Uchwałą   Rady Miasta Płocka Nr 993/LVIII/06 z dnia 29 sierpnia 2006 roku dokonano zmiany treści przedmiotowego punktu: „Podnoszenie poziomu świadomości społeczeństwa, edukacja                             i kształcenie ustawiczne  poprzez inicjowanie i prowadzenie programów edukacyjnych                               i szkoleniowych.”
W propozycji treści Statutu Związku Gmin Regionu Płockiego przyjętego Uchwałą nr IX/2010 Zgromadzenia Związku Gmin Regionu Płockiego z dnia 29 kwietnia 2010 r. w/w punkt otrzymał nowe brzmienie: „Podnoszenie poziomu świadomości społeczeństwa oraz edukacja i kształcenie w formach pozaszkolnych poprzez inicjowanie i prowadzenie programów edukacyjnych i szkoleniowych w tym podnoszących jakość funkcjonowania administracji publicznej/samorządowej” oraz został przesunięty i zapisany w propozycji zmiany Statutu ZGRP jako punkt 7.
 W rozdziale II §3 pkt. 5 Statutu Związku Gmin Regionu Płockiego podjętego Uchwałą Rady Miasta Płocka Nr 993/LVIII/06 z dnia 29 sierpnia 2006 roku dokonano zmiany treści przedmiotowego punktu: „Samodzielne i we współdziałaniu finansowym członków Związku               oraz z innymi podmiotami pozyskiwanie środków finansowych na realizację inwestycji               w tym związanych z ochroną środowiska w tym środowiska ludzkiego poprzez m.in. redukcję zanieczyszczeń i promowanie odnawialnych źródeł energii.”
  W propozycji treści Statutu Związku Gmin Regionu Płockiego przyjętego Uchwałą nr IX/2010 Zgromadzenia Związku Gmin Regionu Płockiego z dnia 29 kwietnia 2010 r. w/w punkt otrzymał nowe brzmienie: „Samodzielne lub w partnerstwie pozyskiwanie środków finansowych  na realizację inwestycji związanych z ochroną środowiska w zakresie rekultywacji składowisk, odnawialnych źródeł energii, termomodernizacji, budowy oczyszczalni, kanalizacji.” oraz został przesunięty i  zapisany w propozycji zmiany Statutu ZGRP jako punkt 2 Statutu Związku Gmin Regionu Płockiego.
  W rozdziale II §3 pkt. 6 Statutu Związku Gmin Regionu Płockiego podjętego Uchwałą Rady Miasta Płocka Nr 993/LVIII/06 z dnia 29 sierpnia 2006 roku dokonano zmiany treści przedmiotowego punktu: „ Promowanie zdrowego stylu życia poprzez prowadzenie działań                     na rzecz profilaktyki zdrowotnej i ochrony zdrowia mieszkańców gmin – członków Związku”.
W propozycji treści Statutu Związku Gmin Regionu Płockiego przyjętego Uchwałą nr IX/2010 Zgromadzenia Związku Gmin Regionu Płockiego z dnia 29 kwietnia 2010 r. w/w punkt został przesunięty i zapisany jako punkt 8. W treści w/w punktu nie  wprowadzano żadnych zmian.
         W rozdziale II §3 pkt.7 Statutu Związku Gmin Regionu Płockiego podjętego Uchwałą  Rady Miasta Płocka Nr 993/LVIII/06 z dnia 29 sierpnia 2006 roku nie wprowadzono żadnych zmian, został on wyłącznie przesunięty i zapisany jako punkt 9 w propozycji zmiany Statutu ZGRP podjętej Uchwałą  nr IX/2010 Zgromadzenia Związku Gmin Regionu Płockiego z dnia 29 kwietnia 2010 roku.
 Punkt 8 oraz 9, Rozdziału II §3 Statutu Związku Gmin Regionu Płockiego podjętego Uchwałą  Rady Miasta Płocka Nr 993/LVIII/06 z dnia 29 sierpnia 2006 roku o treści: „Prowadzenie inwestycji w imieniu Gmin – członków Związku.”  oraz „ Podejmowanie działań  i pozyskiwanie funduszy dla ochrony dziedzictwa kulturowego i tradycji lokalnej” został wykreślony.
 W rozdziale II §3 w pkt.10 Statutu Związku Gmin Regionu Płockiego podjętego Uchwałą  Rady Miasta Płocka Nr 993/LVIII/06 z dnia 29 sierpnia 2006 roku o treści: „Promocja gospodarcza Związku Gmin oraz Gmin Członków Związku” nie wprowadzono żadnych zmian.
 W rozdziale II §3 pkt 15 Statutu Związku Gmin Regionu Płockiego podjętego Uchwałą  Rady Miasta Płocka Nr 993/LVIII/06 z dnia 29 sierpnia 2006 roku o treści: „Prowadzenie gospodarki odpadami komunalnymi na terenie Związku Gmin.” został wykreślony.
  W rozdziale II §3 pkt.16  Statutu Związku Gmin Regionu Płockiego podjętego Uchwałą Rady Miasta Płocka Nr 993/LVIII/06 z dnia 29 sierpnia 2006 roku dokonano zmiany treści przedmiotowego punktu: „Promowanie, organizowanie  i prowadzenie partnerstw lokalnych”  
 W propozycji treści Statutu Związku Gmin Regionu Płockiego przyjętego Uchwałą nr IX/2010 Zgromadzenia Związku Gmin Regionu Płockiego z dnia 29 kwietnia 2010 r. w/w punkt otrzymał nowe brzmienie: „Promowanie, organizowanie, prowadzenie i uczestniczenie w partnerstwach lokalnych.” i  został zapisany jako punkt  15 Statutu Związku Gmin Regionu Płockiego.

 W proponowanej treści Statutu Związku Gmin Regionu Płockiego przyjętego uchwałą nr IX/2010 Zgromadzenia Związku Gmin Regionu Płockiego z dnia 29 kwietnia 2010 roku w rozdziale II §3 znalazły się dodatkowe punkty o treści:
punkt 3 Rozdziału II §3: „ Przygotowanie i prowadzenie programów w zakresie usuwania wyrobów zawierających azbest.”
punkt 4  Rozdziału II §3: „Przygotowanie i prowadzenie programów w zakresie opieki nad zwierzętami.”
 Związek Gmin Regionu Płockiego w kolejnych latach zgodnie z deklaracjami gmin ma zamiar prowadzić programy dotyczące: rekultywacji składowisk, modernizacji i przebudowy dróg, termomodernizacji oraz odnawialnych źródeł energii.
 W związku z powyższym w Statucie Związku Gmin Regionu Płockiego muszą znaleźć się w/w programy, które wcześniej nie zostały w nim ujęte.


 

Metryka dokumentu
  • Data publikacji: 13 lat temu (piątek, 02 lipca 2010, godzina 09:01)
  • Osoba publikująca: Konrad Kozłowski
  • Nadzór nad treścią: Konrad Kozłowski
  • Ilość wyświetleń: 2 696 394
  • Dokument nie był aktualizowany od momentu publikacji