Projekty Uchwał
Projekty Uchwał

OBWIESZCZENIE
Przewodniczącego Rady Miasta Płocka

Przewodniczący Rady Miasta Płocka zawiadamia mieszkańców miasta Płocka, iż w dniu 25 lutego 2021 r. (czwartek) o godz. 10.00 w budynku Urzędu Miasta Płocka, pl. Stary Rynek 1, odbędzie się XXVIII Sesja Rady Miasta Płocka poprowadzona w sposób zdalny.

W związku z obostrzeniami określonymi w Rozporządzeniu Rady Ministrów z dnia 21 grudnia 2020 r. w sprawie ustanowienia określonych ograniczeń, nakazów i zakazów w związku z wystąpieniem stanu epidemii (Dz. U. z 2020 poz. 2316) oraz w trosce o zdrowie mieszkańców, pracowników i samych radnych, obrady będą niedostępne dla publiczności. Udziału w sesji nie wezmą również przedstawiciele spółek komunalnych oraz innych jednostek i instytucji (nie dotyczy podmiotów zaproszonych przez Prezydenta Miasta Płocka).

Zainteresowane osoby będą mogły śledzić transmisję online na bieżąco na plock.eu.

Porządek obrad:
1) Otwarcie obrad XXVIII Sesji Rady Miasta Płocka.
2) Wybór Komisji Uchwał i Wniosków.
3) Sprawozdanie z działalności Komisji Inwestycji, Rozwoju i Bezpieczeństwa Miasta za 2020 rok.
4) Sprawozdanie z działalności Komisji Edukacji, Zdrowia i Polityki Społecznej za 2020 rok.
5) Sprawozdanie z działalności Komisji Kultury, Sportu i Turystyki za 2020 rok.
6) Zadłużenie miasta Płocka na 31 grudnia 2020 roku wraz z analizą zadłużenia w latach 2016-2020 oraz z porównaniem zadłużenia miasta Płocka z innymi miastami na prawach powiatu za 2020 rok.
7) Raport końcowy podsumowujący badanie jakości powietrza ze stacji pomiarowej udostępnionej przez Konsorcjum DACSYSTEM i Fundację ARMAAG z Gdańska oraz z zainstalowanych siedmiu mierników niskokosztowych do pomiaru pyłu PM 2,5, PM 10 oraz raport z pomiarów zanieczyszczeń powietrza metodą pasywną z wykorzystaniem analizatora BTEX i testowych niskokosztowych mierników do pomiarów ciągłych mierzących SO2, NO2 i VOC (lotne związki organiczne) oraz czujników pasywnych.
8) Przyjęcie protokołu z obrad XXVII Sesji Rady Miasta Płocka z 28 stycznia 2021 roku.
9) Podjęcie uchwał w sprawach:

I etap – dyskusja i zgłaszanie wniosków
1. zwolnienia z części opłaty za korzystanie w 2021 r. z zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych przeznaczonych do spożycia w miejscu sprzedaży na terenie miasta Płocka (druk nr 483),
2. zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy-Miasto Płock na lata 2021-2049 (druk nr 489),
3. zmieniająca Uchwałę Budżetową Miasta Płocka na rok 2021 (druk nr 490),
4. zmiany uchwały nr 487/XXIX/2012 Rady Miasta Płocka z dnia 27 listopada 2012 r. w sprawie określenia rozkładu godzin pracy aptek ogólnodostępnych na terenie Płocka (druk nr 476),
5. uchwalenia Miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego „Kwiatka-Królewiecka” w Płocku (druk nr 477),
6. nadania nazwy ulicy (druk nr 478),
7. nadania nazwy ulicy (druk nr 479),
8. nadania nazwy ulicy (druk nr 480),
9. nadania nazwy ulicy (druk nr 481),
10. nadania nazwy ulicy (druk nr 482),
11. skargi do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie na uchwałę Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Warszawie Nr 32.393.2020 z dnia 29 grudnia 2020 r., w sprawie orzeczenia nieważności uchwały Nr 137/VII/2019 Rady Miasta Płocka z dnia 25 kwietnia 2019 r. w sprawie określenia zasad i trybu przeprowadzania konsultacji społecznych budżetu obywatelskiego z mieszkańcami miasta Płocka (druk nr 484),
12. przystąpienia do sporządzenia Miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego „Łącka-Browarna” w Płocku (druk nr 485),
13. przystąpienia do sporządzenia Miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego „Kutnowska-Łącka-Góry” w Płocku (druk nr 486),
14. zmiany uchwały nr 84/V/2019 Rady Miasta Płocka z dnia 28 lutego 2019 roku w sprawie przyjęcia do realizacji wieloletniego programu osłonowego na terenie Miasta Płocka „Płocki bon żłobkowy” (druk nr 488),
15. nadania medalu „Zasłużony dla Płocka” Panu Pawłowi Mieszkowiczowi (druk nr 474),
16. skargi z dnia 8.12.2020 r. na Dyrektora Miejskiego Zarządu Dróg w Płocku (druk nr 475),
17. pozostawienia bez rozpoznania skargi na Dyrektora Domu Pomocy Społecznej „Przyjaznych Serc” w Płocku (druk nr 487).

II etap – głosowanie nad zgłoszonymi wnioskami i projektami uchwał
10) Sprawozdanie Prezydenta Miasta Płocka z pracy między sesjami.
11) Sprawozdanie Przewodniczącego Rady Miasta Płocka z pracy między sesjami.
12) Interpelacje i zapytania radnych.
13) Odpowiedzi na interpelacje.
14) Sprawy różne.
15) Zamknięcie obrad XXVIII Sesji Rady Miasta

Płocka.
Przewodniczący
Rady Miasta Płocka
/-/Artur Jaroszewski

Projekty uchwał oraz dokumenty na Sesję w załącznikach


Dokumenty:
Metryka dokumentu
 • Data publikacji: 1 rok temu (piątek, 19 lutego 2021, godzina 09:22)
 • Osoba publikująca: Konrad Kozłowski
 • Nadzór nad treścią: Konrad Kozłowski
 • Ilość wyświetleń: 826
 • Data ostatniej aktualizacji: piątek, 26 lutego 2021, godzina 11:46
 • Historia aktualizacji

 • 26 lutego 2021, godzina 11:46 Aktualizacja dokumentu
  26 lutego 2021, godzina 11:45 Aktualizacja dokumentu
  26 lutego 2021, godzina 11:40 Aktualizacja dokumentu
  25 lutego 2021, godzina 16:41 Aktualizacja dokumentu
  24 lutego 2021, godzina 08:47 Aktualizacja dokumentu
  19 lutego 2021, godzina 09:28 Aktualizacja dokumentu
  19 lutego 2021, godzina 09:27 Aktualizacja dokumentu
  19 lutego 2021, godzina 09:26 Aktualizacja dokumentu
  19 lutego 2021, godzina 09:25 Aktualizacja dokumentu
  19 lutego 2021, godzina 09:24 Aktualizacja dokumentu
  19 lutego 2021, godzina 09:23 Aktualizacja dokumentu