UCHWAŁA NR 260/XVII/11 z dnia 29 listopada 2011
w sprawie: wprowadzenia zmian i ustalenia tekstu jednolitego Statutu Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Płocku.

UCHWAŁA NR 260/XVII/2011
Rady Miasta Płocka
z dnia 29 listopada 2011 roku

w sprawie: wprowadzenia zmian i ustalenia tekstu jednolitego Statutu Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Płocku. Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (tekst jednolity: Dz. U. z 2001r. Nr 142, poz. 1591, ze zmianami: Dz. U. z 2002r. Nr 23,  poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 214, poz. 1806, Dz. U. z 2003r. Nr 80, poz. 717, Nr 162, poz. 1568, Dz. U. z 2004r. Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz. 1203, Dz. U. z 2005r. Nr 172, poz. 1441, Nr 175, poz. 1457, Dz. U. z 2006r. Nr 17, poz. 128, Nr 181, poz. 1337, Dz. U. z 2007r. Nr 48, poz. 327, Nr 138, poz. 974, Nr 173, poz. 1218, Dz. U. z 2008r. Nr 180, poz. 1111, Nr 223, poz. 1458, Dz. U. z 2009r. Nr 52, poz. 420, Nr 157, poz. 1241, Dz. U. z 2010r. Nr 28, poz. 142 i poz. 146, Nr 40, poz. 230, Nr 106, poz. 675, Dz. U. z 2011r. Nr 21, poz. 113, Nr 117, poz. 679, Nr 134, poz. 777, Nr 217, poz. 1281), art. 12 pkt 11, w związku z art. 91 i art. 92 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 roku o samorządzie powiatowym (tekst jednolity: Dz. U. z 2001r. Nr 142, poz. 1592, ze zmianami: Dz. U. z 2002r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 200 poz. 1688, Nr 214, poz. 1806, Dz. U. z 2003r. Nr 162, poz. 1568, Dz. U. z 2004r. Nr 102, poz. 1055, Dz. U. z 2007r. Nr 173, poz. 1218, Dz. U. z 2008r. Nr 180, poz. 1111, Nr 223, poz. 1458, Dz. U. z 2009r. Nr 92, poz. 753, Nr 157, poz. 1241, Dz. U. z 2010r. Nr 28, poz. 142 i poz. 146, Nr 40, poz. 230, Nr 106, poz. 675, Dz. U. z 2011r. Nr 21, poz. 113, Nr 217, poz. 1281), art. 11 ust. 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz. U. z 2009r. Nr 157, poz. 1240, ze zmianami: Dz. U. z 2010r. Nr 28, poz. 146, Nr 96, poz. 620, Nr 123, poz. 835, Nr 152, poz. 1020, Nr 238, poz. 1578, Nr 257, poz. 1726 i Nr 201, poz. 1183) oraz art. 4 ust. 1 i art. 13 pkt 2 ustawy z dnia 20 lipca 2000 roku o ogłaszaniu aktów normatywnych i niektórych innych aktów prawnych (tekst jednolity Dz. U. z 2011r. Nr 197, poz. 1172) –  Rada Miasta Płocka uchwala, co następuje:
§ 1
W Statucie Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Płocku, będącym  załącznikiem do Uchwały Nr 254/XIII/99 Rady Miasta Płocka z dnia 18 maja 1999r. w sprawie nadania Statutu Miejskiemu Ośrodkowi Pomocy Społecznej w Płocku, zmienionej Uchwałami Rady Miasta Płocka: Nr 739/XXXIV/00 z dnia 19 grudnia 2000r., Nr 1087/LIII/02 z dnia 28 maja 2002r., Nr 169/XII/03 z dnia 26 czerwca 2003r., Nr 479/XXIV/04 z dnia 20 kwietnia 2004r., Nr 830/XLVIII/05 z dnia 22 listopada 2005r., Nr 991/LVIII/06 z dnia 29 sierpnia 2006r., Nr 753/LIII/10 z dnia 29 czerwca 2010r., Nr 113/IX/2011 z dnia 19 kwietnia 2011r. i Nr 142/X/2011 z dnia 31 maja 2011r. wprowadza się następujące zmiany:
 1. § 1 ust. 4 otrzymuje brzmienie:
„MOPS jest podstawową jednostką organizacyjną Systemu Pomocy Społecznej oraz Wspierania Rodziny i Pieczy Zastępczej Gminy - Miasto Płock.”;
 2. § 2 otrzymuje brzmienie:
„MOPS działa na podstawie i w granicach obowiązującego prawa, a w szczególności:
1) ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym,
2) ustawy z dnia 5 czerwca 1998 roku. o samorządzie powiatowym,
3) ustawy z dnia 12 marca 2004 roku o pomocy społecznej,
4) ustawy z dnia 9 czerwca 2011 roku o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej,
5) ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych,
6) uchwały nr XV/71/90 Miejskiej Rady Narodowej w Płocku z dnia 2 marca 1990 roku w sprawie utworzenia Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Płocku,
7) uchwały Rady Miasta Płocka w sprawie Systemu Pomocy Społecznej oraz Wspierania Rodziny i Pieczy Zastępczej Gminy – Miasto Płock,
8) niniejszego Statutu.”;

 3. w § 3 ust. 1 dopisuje się pkt 17 w brzmieniu:
„ustawa z dnia 9 czerwca 2011r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej.”;

 4. w § 5 ust. 3 otrzymuje brzmienie:
„sporządza ocenę zasobów pomocy społecznej w oparciu o analizę lokalnej sytuacji społecznej i demograficznej oraz przygotowuje i koordynuje realizację Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych Miasta Płocka”;

 5. w § 5 ust. 4 otrzymuje brzmienie:
„sprawuje nadzór nad działalnością jednostek organizacyjnych pomocy społecznej oraz jednostek organizacyjnych wspierania rodziny i pieczy zastępczej, wchodzących w skład Systemu Pomocy Społecznej oraz Wspierania Rodziny i Pieczy Zastępczej Gminy-Miasto Płock”;

 6. w § 6 pkt 13 otrzymuje brzmienie:
„prowadzenie i zapewnienie miejsc w mieszkaniach chronionych”;

 7. w § 6 skreśla się pkt 15;

 8. w § 6 pkt 16 otrzymuje brzmienie:
„pomoc w integracji ze środowiskiem osób mających trudności w przystosowaniu się do życia, młodzieży opuszczającej domy pomocy społecznej dla dzieci i młodzieży niepełnosprawnych intelektualnie, domy dla matek z małoletnimi dziećmi i kobiet w ciąży oraz schroniska dla nieletnich, zakłady poprawcze, specjalne ośrodki szkolno - wychowawcze, specjalne ośrodki wychowawcze, młodzieżowe ośrodki socjoterapii zapewniające całodobową opiekę lub młodzieżowe ośrodki wychowawcze, mających braki w przystosowaniu się”;

 9. w § 6 pkt 17 otrzymuje brzmienie:
„przyznawanie pomocy pieniężnej na usamodzielnienie oraz na kontynuowanie nauki osobom opuszczającym domy pomocy społecznej dla dzieci i młodzieży niepełnosprawnych intelektualnie, domy dla matek z małoletnimi dziećmi i kobiet w ciąży, rodziny zastępcze oraz schroniska dla nieletnich, zakłady poprawcze, specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze, specjalne ośrodki wychowawcze, młodzieżowe ośrodki socjoterapii zapewniające całodobową opiekę lub młodzieżowe ośrodki wychowawcze”;

 10. w § 7 dopisuje się pkt 16 w brzmieniu:
„wspieranie rodzin przeżywających trudności w wypełnianiu funkcji opiekuńczo - wychowawczych oraz organizowanie pieczy zastępczej, w zakresie niezastrzeżonym na rzecz innych podmiotów”;

 11. w § 7 dopisuje się pkt 17 w brzmieniu:
„opracowanie i realizacja programu wspierania rodziny oraz rozwoju pieczy zastępczej”;

 12. w § 7 dopisuje się pkt 18 w brzmieniu:
      „prowadzenie postępowań i wydawanie decyzji administracyjnych w sprawach  
       z zakresu wspierania rodziny oraz pieczy zastępczej.”;

 13. w § 10 pkt 4 otrzymuje brzmienie:
„sporządzanie analiz, badań, sprawozdań i potrzeb, w tym projektów finansowo-rzeczowych oraz inwestycyjnych związanych z zakresem realizowanych zadań oraz zatwierdzanie sprawozdań finansowych Ośrodka.”;

 14.  w § 16 dopisuje się ust. 3 w brzmieniu:
      „Postanowienia niniejszego Statutu wchodzą w życie na zasadach określonych
       w uchwale.”
§ 2
Ustala się tekst jednolity Statutu Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Płocku w brzmieniu określonym w załączniku do niniejszej uchwały, w którym uwzględnione zostały wszystkie zmiany dokonane uchwałami Rady Miasta Płocka wymienionymi w § 1 i wprowadzane niniejszą uchwałą.  

§ 3
Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Płocka.

§ 4
Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego i wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia, z mocą obowiązująca od 1 stycznia 2012 roku.

        Przewodniczący
                                                                       Rady Miasta Płocka


               Artur Jaroszewski
 


UZASADNIENIE


W związku z wejściem w życie z dniem 1 stycznia 2012 roku ustawy z dnia 9 czerwca 2011 roku o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej zachodzi konieczność wprowadzenia kolejnych zmian w Statucie Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Płocku, polegających m.in. na rozszerzeniu podstawy działalności MOPS o ww. ustawę oraz zakresu zadań o wspieranie rodzin przeżywających trudności w wypełnianiu funkcji opiekuńczo - wychowawczych oraz organizację pieczy zastępczej. W związku z tym, że ustawa o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej wprowadza zmiany w ustawie o pomocy społecznej, usuwając z niej wszystkie zadania dotyczące rodzin zastępczych, placówek opiekuńczo - wychowawczych i usamodzielniania wychowanków rodzin zastępczych i placówek opiekuńczo-wychowawczych, należy również dokonać stosownych zmian w zakresie zadań realizowanych przez MOPS w ramach ustawy o pomocy społecznej, zgodnie ze stanem prawnym jaki będzie obowiązywał po 1 stycznia 2012 roku.         

Z uwagi na kolejne zmiany w tekście Statutu, dla zachowania przejrzystości dokumentu, zostaje ustalony tekst jednolity Statutu MOPS w formie załącznika do niniejszej uchwały. 

Projekt uchwały został zaopiniowany pozytywnie przez Płocką Radę Działalności Pożytku Publicznego. Projekt uchwały był również konsultowany z organizacjami pozarządowymi na Zespole Tematycznym ds. pomocy społecznej.

 

Metryka dokumentu
  • Data publikacji: 10 lat temu (piątek, 02 grudnia 2011, godzina 13:32)
  • Osoba publikująca: Konrad Kozłowski
  • Nadzór nad treścią: Konrad Kozłowski
  • Ilość wyświetleń: 2 696 172
  • Dokument nie był aktualizowany od momentu publikacji