Uchwała Nr 759/LIII/10 z dnia 29 czerwca 2010 roku
w sprawie: zmiany uchwały Nr 212/XV/07 Rady Miasta Płocka z dnia 30 października 2007 r. w sprawie utworzenia Miejskiego Urzędu Pracy w Płocku.

UCHWAŁA NR 759/LIII/10
Rady Miasta Płocka
z dnia 29 czerwca 2010 roku


w sprawie: zmiany uchwały Nr 212/XV/07 Rady Miasta Płocka z dnia 30 października 2007 r. w sprawie utworzenia Miejskiego Urzędu Pracy w Płocku.

Na podstawie art. 4 ust. 1 pkt 17, art. 91 i art. 92 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (tekst jednolity: Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1592 ze zmianami: Dz. U.z 2002 r.: Nr 23 poz. 220, Nr 62 poz. 558, Nr 113 poz. 984, Nr 153 poz. 1271, Nr 200 poz. 1688, Nr 214 poz. 1806; z 2003 r.: Nr 162 poz. 1568; z 2004 r.: Nr 102 poz. 1055, Nr 167 poz. 1759;
z 2007 r.: Nr 173 poz. 1218; z 2008 r.: Nr 180 poz. 1111, Nr 223 poz. 1458; z 2009 r.: Nr 92 poz. 753, Nr 157 poz. 1241; z 2010 r.: Nr 28 poz. 142 i 146) oraz art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity: Dz. U. z 2001 r. Nr 142 poz. 1591 ze zmianami:
Dz. U. z 2002 r.: Nr 23 poz. 220, Nr 62  poz. 558, Nr 113 poz. 984, Nr 153 poz. 1271, Nr 214
poz. 1806, z 2003 r.: Nr 80 poz. 717, Nr 162 poz. 1568; z 2004 r.: Nr 102 poz. 1055, Nr 116 poz. 1203; Nr 167 poz. 1759; z 2005 r.: Nr 172 poz. 1441, Nr 175 poz. 1457; z 2006 r.: Nr 17
poz. 128, Nr 181, poz. 1337; z 2007 r.: Nr 48 poz. 327, Nr 138 poz. 974, Nr 173 poz. 1218; z 2008 r.: Nr 180 poz. 1111, Nr 223 poz. 1458; Dz. U. z 2009 r.: Nr 52 poz. 420, Nr 157 poz. 1241; Dz. U.
z 2010 r.: Nr 28 poz. 142 i 146) w związku z art. 9 ust. 1 i ust. 2 ustawy z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy (tekst jednolity: Dz. U. z 2008 r. Nr 69 poz. 415 ze zmianami: Dz. U. z 2007 r.: Nr 191 poz. 1366 i Nr 192 poz. 1378; z 2008 r.: Nr 70 poz. 416, Nr 171 poz. 1056, Nr 216 poz. 1367, Nr 237 poz. 1654; z 2009 r.: Nr 6 poz. 33, Nr 69 poz. 595, Nr 97
poz. 800, Nr 91 poz. 742, Nr 115 poz. 964, Nr 125 poz. 1035, Nr 127 poz. 1052, Nr 161 poz. 1278,
Nr 219 poz. 1706; z 2010 r.: Nr 28 poz. 146) oraz art. 4 ust.1 i art. 13 pkt 2 ustawy z dnia 20 lipca 2000 r. o ogłaszaniu aktów normatywnych i niektórych innych aktów prawnych (tekst jednolity: Dz. U.
z 2010 r. Nr 17, poz. 95) Rada Miasta Płocka uchwala, co następuje:

§ 1

Zmianie ulega Statut Miejskiego Urzędu Pracy w Płocku stanowiący załącznik Nr 1 do Uchwały
Nr 212/XV/07 Rady Miasta Płocka z dnia 30 października 2007 roku w sprawie utworzenia Miejskiego Urzędu Pracy w Płocku, który otrzymuje brzmienie określone w Załączniku do niniejszej uchwały.

§ 2

Pozostałe postanowienia uchwały, o której mowa w § 1 nie ulegają zmianie.

§ 3

Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Płocka.

§ 4

Uchwała podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego i wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego.

 

Przewodniczący
Rady Miasta Płocka

Tomasz Korga

 

 

 

Uzasadnienie

Nawiązując do faktu, iż w dniu 1 stycznia 2010 roku weszła w życie nowa ustawa z dnia
27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych konieczne jest wprowadzenia do Statutu MUP zmian
z niej wynikających. W celu usystematyzowania dotychczas obowiązującego Statutu konieczne jest nadanie mu nowego brzmienia. Należy tym samym dokonać zmiany uchwały nr 212/XV/07 Rady Miasta Płocka z dnia 30 października 2007 r. w sposób taki, że w § 3 załącznik nr 1 otrzymuje nowe brzmienie o treści stanowiącej załącznik do niniejszej uchwały.

Metryka dokumentu
  • Data publikacji: 13 lat temu (piątek, 02 lipca 2010, godzina 09:00)
  • Osoba publikująca: Konrad Kozłowski
  • Nadzór nad treścią: Konrad Kozłowski
  • Ilość wyświetleń: 2 696 091
  • Dokument nie był aktualizowany od momentu publikacji